sifatlar.com https://www.sifatlar.com Sıfat, Sıfatların Türleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, sifatlar.com Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0000 60 Kurallı Birleşik Sıfat https://www.sifatlar.com/kuralli-birlesik-sifat.html Sun, 04 Nov 2018 21:37:47 +0000 Kurallı birleşik sıfat, en az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kelimeler ayrı yazılırlar fakat bir araya geldiklerinde anlamca kaynaşırlar ve ismin önüne gelip sıfat olarak görev yaparlar. Kurallı birleşik sıfa Kurallı birleşik sıfat, en az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kelimeler ayrı yazılırlar fakat bir araya geldiklerinde anlamca kaynaşırlar ve ismin önüne gelip sıfat olarak görev yaparlar. Kurallı birleşik sıfatların oluşum şekilleri aşağıdaki gibidir.

Sıfat tamlamasında tamlanan yani isim "-li" yapım eki alır.
Örnek:
Küçük burun-küçük burunlu kız     
Sarı saç-sarı saç bebek
Geniş balkon-geniş balkonlu ev

.Sıfat tamlamasında tamlanan "-lık" yapım eki alır.
Örnek:
Üç gün-üç günlük dünya
Altı yıl-altı yıllık mazi

Sıfat tamlamasında tamlanan ve tamlayan yer değiştirir. İsme iyelik eki gelir.
Örnek:
Kısa boy-boyu kısa erkek
Güzel göz-gözü güzel insan

Takısız isim tamlamasında tamlanana "-li" yapım eki gelir.
Örnek:
Tahta pencere-tahta pencereli ev
Altın bilezik-altın bilezikli kadın
Gümüş kolye-gümüş kolyeli bebek

İsmin başına ikilemeler getirilerek yapılır.
Örnek:

Abuk subuk-abuk subuk cümleler
Eski püskü-eski püskü kıyafetler
Doğru dürüst-doğru dürüst insan
Ezik büzük-ezik büzük üzümler
Sıkı fıkı-sıkı fıkı arkadaşlar

İsmin başına deyim getirilerek yapılır.
Örnek:
Çantada keklik-çantada keklik kız
Çenesi düşük-çenesi düşük kadınlar

Ayrılma hal eki (-dan) almış bir isimden sonra isim fiil gelerek oluşur.
Örnek:
Dersten kalma bilgi
Abiden kalma saat

Kurallı birleşik sıfatlar genel olarak bu yollarla oluşturulur.
]]>
Arapça Sıfat Tamlaması https://www.sifatlar.com/arapca-sifat-tamlamasi.html Mon, 05 Nov 2018 11:37:50 +0000 Arapça Sıfat Tamlaması: Arapça sıfat tamlaması yapılırken daima sıfat, tasvir ettiği nitelediği isimden sonra gelmektedir. Sıfat tamlaması en az bir isim ve sıfattan meydana gelen tamlamadır.Öyleyse, bir örnek Arapça Sıfat Tamlaması: Arapça sıfat tamlaması yapılırken daima sıfat, tasvir ettiği nitelediği isimden sonra gelmektedir. Sıfat tamlaması en az bir isim ve sıfattan meydana gelen tamlamadır.
Öyleyse, bir örnek ile Arapça sıfat tamlamasını inceleyelim;

Fark etmemiz gereken ilk şey Arapça'da ilk olarak ismin geldiği ve sonrasında da onu sıfatın takip ettiğidir. 

al'asad albaria (vahşi arslan)

Arapça sıfat tamlamalarında;

sıfat: Kendisinden önce gelen ismin vasfını bildirir. 

mevsuf: Sıfatın vasıflandırdığı isme denir. 

Arapça sıfat tamlamasında sıfat isme dört hususta tabii olmaktadır;
 • İrap hallerinde,  örnek hadha talib dhakiun  ( bu zeki bir öğrencidir.)
 • Dişilik ve erkeklık hallerinde, örnek  mudaris jayid ( güzel öğretmen)
 • Tekillik, ikilik ve çoğulluk hallerinde,  örnek almudun alqadima ( eski şehirler)
 • Marife ve nekra hallerinde, örnek altaalibatan aljadidatan ( iki yeni öğrenci)
Yani, açıklanan isim erilse, sıfatlar da erkekler için kullanılan olacaktır. Eğer bayan ise, sıfatlar da dişil olacaktır. Benzer şekilde, sıfatlar tekil, çoğul, ikili, kesin, belirsiz, aday, suçlayıcı, vb takip edecektir. İsmin gramer durumu da cümlenin koşullarına uymak durumundadır, sıfatın durumu ile de eşleşmelidir. 
]]>
Sıfat Ve Sıfat Çeşitleri https://www.sifatlar.com/sifat-ve-sifat-cesitleri.html Mon, 05 Nov 2018 16:05:41 +0000 Sıfat(Ön Ad), ismin önüne gelerek onu renk,durum vb. yönleriyle niteler ya da belirtir. Sıfat ÇeşitleriSıfatlar, niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Sıfat(Ön Ad), ismin önüne gelerek onu renk,durum vb. yönleriyle niteler ya da belirtir. 

Sıfat Çeşitleri

Sıfatlar, niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.

1-Niteleme Sıfatları: İsimlere sorulan nasıl sorusuna verilen cevaptır.
Örnek:
 • "Yakışıklı genç bana göz kırptı." 
 • "Sarışın kız yine parktaydı."
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi niteleme sıfatları varlıkları durum,renk, şekil vb. yönlerden niteleyen sıfatlardır.

2-Belirtme Sıfatları: Dört çeşidi vardır.

a)İşaret(Gösterme) Sıfatları: İsimlere sorulan " Hangi " sorusunun cevabıdır. İsimlerin önüne gelen "Bu,şu,o,diğer, öte, beri, öteki, beriki, öyle" sözcükleri işaret sıfatıdır.
Örnek:
 • "Bu ev 2 yıl önce inşa edildi."
 • "Diğer konuya geçelim."
 • "Öte yandan içim içimi kemiriyor."
 • "Öyle insanlardan uzak durmanda fayda var."
 • "Annem öteki evde kalıyor."

b)Sayı Sıfatları: Varlıkları sayı yönünden belirten sıfat çeşitleridir. Dörde ayrılır.

Asıl Sayı Sıfatları: İsme sorulan "Kaç" sorusunun cevabıdır. İsmi tam sayıyla belirtir.
Örnek:
 • "Çevirmem gereken altı sayfa kaldı."
 • "Yaklaşık on yıldır işimde yükselemedim."

Sıra Sayı Sıfatları: İsme sorulan "Kaçıncı" sorusuyla bulunur. Varlıklar için derecelendirme ve sıralama söz konusudur.
Örnek:
"Sınavda birinci soruyu çözemedim."
Örnekte görüldüğü gibi bu sıfat çeşitleri isimlere -ıncı, -inci eki getirilerek oluşturulur.

Üleştirme Sayı Sıfatları: İsme "Kaçar" sorusu sorulur

Örnek:
"Hepimize ikişer sayfa konu düştü."

Kesir Sayı Sıfatları: İsimlere sorulan "Kaçta kaç" sorusunun cevabıdır.

Örnek:
 • "Yüzde iki ihtimalle bu ameliyat başarısız olacak."

c)Belgisiz Sıfatlar: Varlıkların sayı ve miktarını tam belirtmeyen sözcüklerdir.

Örnek:
 • "Birkaç adam seni sordu."
 • "Her gün egzersiz yapıyorum."
d)Soru Sıfatları: İsmin önüne gelen"nasıl, hangi, ne kadar, kaç" gibi sözcükler kullanılarak oluşan sıfat çeşitlerindendir.

Örnek:
 • "Evde kaç elma var"
 • "Hangi mahallede oturuyorsun"
 • "Ne kadar yumurta alayım"
 • "Nasıl konulardan bahsetmem gerek"
]]>
Subuti Sıfatlar https://www.sifatlar.com/subuti-sifatlar.html Mon, 05 Nov 2018 21:04:34 +0000 Subuti Sıfatlar; Allah Teala, insanlığa gönderdiği son ilahi kitap Kur'an'ı Kerim'de bizlere bazı sıfatlarını bildirmektedir. Allah kendisini sıfatlarıyla tanıtmaktadır. O,varlık alemindeki hiçbir varlığa benzemez. Alla Subuti Sıfatlar; Allah Teala, insanlığa gönderdiği son ilahi kitap Kur'an'ı Kerim'de bizlere bazı sıfatlarını bildirmektedir. Allah kendisini sıfatlarıyla tanıtmaktadır. O,varlık alemindeki hiçbir varlığa benzemez. Allah, alem ile olan ilişkisini, isim ve sıfatlarıyla gerçekleştirir. Bu sıfatlar sayesinde biz Allah'ı daha iyi tanımış oluyoruz. Allah'ın tek ve bir, eşsiz ve benzersiz olduğunun anlaşılabilmesi için sıfatlarının ve bu sıfatların tüm alemle olan ilişkisinin yaratan ve yaratılmışların özelliklerini iyi bilmesiyle mümkündür. Bazı dinlerde ve dönemlerde insanlar Allahı insana benzer özelliklerle anmış ve birtakım nesnelerle ifade edilmek istenmiştir. Bu da putperestliğe yol açmıştır.

İnsan sahip olduğu duyu ve hislerle Allah'ın zatını anlayıp idrak etmesi mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala, kendisin sıfatları üzerinde insanların düşünmelerini ister. İnsan ancak Allah'ın bildirdiği sıfatlarıyla O'nu tanıyabilir. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde yer alan sıfatları genel olarak iki ana gruba ayrılır. Bu gruplar Zatı ve Subuti sıfatları olarak ikiye ayrılır. Biz bugün  Allah'ın Subuti sıfatlarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Subuti Sıfatlar: Allah- u Tealanıözeliklerini ve niteliklerini anlatmak için kullanılan sıfatlara subuti sıfatlar denir. Şimdi bu sıfatları ayrıntılı olarak inceleyelim.
 • Hayat; Yüce Allah'ın subuti sıfatlarının birincisi hayattır. Hayatın anlamı canlı ve diri olmak demektir. Allah'ın bir hayat sahibi olması, O'nun ezeli, ebedi ve ölümsüz olmasıdır. 
 • İlim; Yüce Allah'ın her şeyden haberinin olmasına ilim denir. İlim dönce olmuş ya da ileride olacak her şeyin bilinmesi demektir. 
 • İrade; Subuti sıfatlardan bir diğeri de Allah- u Tealanın irade sahibi olmasıdır. Allah her şeyi iradesi sayesinde bilmekte ve yapmaktadır. O'nun her dilediği mutlaka olur, dilemediği ise asla olmaz.
 • Kudret; Yüce Allah'ın  subuti sıfatları oldukça önemlidir. Bunlardan bir tanesi de Allahın kudret sıfatıdır. Kudret Allahın her şeye gücünün yetmesi demektir. Çünkü o çok büyük ve yücedir.
 • Semi'; (İşitme): Allah'ın subuti sıfatlarından biri olan semi işitme anlamına gelir. Yüce Allah herşeyi işitir. Bir yerin karanlık, aydınlık, gece ya da gündüz olması Allahın işitmesine engel değildir. Çünkü o çok yücedir.
 • Basar; Allah'ın subuti sıfatlarından olan semi isminin yanında basar ismi de vardır. Basar ise görmek demektir. Yani hiçbir engel olmaksızın Yüce Allahın her şeyi görüp bilmesi ismine basar denir. Yüce Allah o kadar büyüktür ki bir şeyi görmesi için illa gece ya da gündüz olmasına gerek yoktur. Çünkü Allah-u Teala insanlar gibi değildir. Onun görebilmesi için gece, gündüz, açık, kapalı, uzak ya da yakın olmasına gerek yoktur.
 • Kelam; Yüce Allahın subuti sıfatlarından olan kelam söz demektir. Allah-u Teala'nın harf, ses, hece ve yazı gibi insanlara mahsus vasıtalarla muhtaç olmadan konuşması demektir. Kur'an-ı Kerim'de" Kelamullah "denilir. 

 • Tekvin; Yüce Allah'ın yaratma sıfatına tekvin denir. Tekvin Allahın yaratma gücüne denir. Allahın gücü ve kuvveti çok büyüktür. Onun gücü her şeye yeter. Ölümden sonra dirilmek, olmayan bir şeyi yaratmak sadece ve sadece yüce Allaha aittir.
]]>
Pekiştirme Sıfatı https://www.sifatlar.com/pekistirme-sifati.html Tue, 06 Nov 2018 12:16:21 +0000 Pekiştirme sıfatı; Pekiştirme sıfatları genellikle anlatımı çekici ve güzel hale getirmek için kullanılan bir sıfat çeşididir. Ayrıca anlamı güçlendirmek ve kuvvetlendirmek için de kullanılabilir. Anlam bakımından çekic Pekiştirme sıfatı; Pekiştirme sıfatları genellikle anlatımı çekici ve güzel hale getirmek için kullanılan bir sıfat çeşididir. Ayrıca anlamı güçlendirmek ve kuvvetlendirmek için de kullanılabilir. Anlam bakımından çekici olan ve güçlendirilmiş olan sıfatlara pekiştirme sıfatları adı verilmektedir. Pekiştirme sıfatının bir çok farklı yolu vardır. Bugün ki makalemizde bu yolları ve bu yollar ile örnekler vererek bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Pekiştirme sıfatı yapma yolları;
 • Sıfat olan kelimenin ilk sesli harfinden sonra eğer "m,p,r,s" harfleri gelir ve daha sonrasında sıfatın devamı yazılır. Böylece pekiştirme yapılmış olur. Bunlara örnek verecek olursak: "Simsiyah saç, Kapkara göz" gibi örnekler verilebilir. Fakat bazen bu kuralda ses türemesi oluşabilir. Bunlara örnek verecek olursak: "Sapasağlam adam" gibi örnekler verilebilir.
 • Pekiştirme sıfatlarında bazen bir kelime ardı ardına 2 defa kullanılabilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak: "Uzun uzun insanlar" gibi örnekler verilebilir.
 • Pekiştirme sıfatlarında yine bazen sıfatların arasına "mı,mi,mu,mü" gibi ekler gelerek cümleyi daha güzel bir hale getirebilir. Bunlara örnek verecek olursak: "Büyük mü büyük bir dağ idi." gibi örnekler verilebilir.
 • Pekiştirme sıfatlarında yakın anlamlı sözcüklerde kullanılabilir. Bunlara örnek verecek olursak: "Doğru dürüst konuşmayı dene." gibi örnekler verilebilir.
]]>
Sıfat Zamir https://www.sifatlar.com/sifat-zamir.html Tue, 06 Nov 2018 20:06:05 +0000 Sıfat zamir, Sıfatlar ve zamirler Türkçe'nin dil bilgisi konuları arasında yer alan iki önemli konudur. Sıfat zamir konusu aslında aynı başlık altında incelenen iki konu olmasına rağmen ikisi de birbirinden farklıdır. Ge Sıfat zamir, Sıfatlar ve zamirler Türkçe'nin dil bilgisi konuları arasında yer alan iki önemli konudur. Sıfat zamir konusu aslında aynı başlık altında incelenen iki konu olmasına rağmen ikisi de birbirinden farklıdır. Genel olarak öğrencilerin hem sevmediği hem de sürekli yanlış yaptığı sorular sıfat ve zamirlerden gelmektedir. Bu yüzden de pek sevilmeyen iki konudur. Zamirler ismin yerine kullanılan sözcükler iken, sıfatlar isimlerden önce gelerek onları renk, desen, şekil, biçim ya da durum yönünden çeşitli şekillerde nitelendiren sözcüklere denilir.

Zamirler (Adıllar) 

Zamirler ismin yerine kullanılan sözcüklere denilir. Zamirler diğer adı ile de adıllar isimlerin geçici olarak yerlerini tutmaya yardımcı olan sözcük gruplarıdır.

1. Kişi zamirleri:  Adından da anlaşıldığı üzere insan isimleri ya da kişi isimlerinin yerini tutan zamir çeşididir. Genel olarak bu zamirler; ben, sen, o, biz, siz ve onlar olarak bilinir.

Örnek: Bizim, sizinle işimiz olmaz. Onun bana borcunu sen mi ödeyeceksin

2. Dönüşlülük zamiri: Sadece kendi sözcüğüdür.
Asıl kişi zamiri yerine kullanılır: kendim= ben, kendin= sen
Pekiştirme görevinde kullanılır: Bu soruyu ben kendim çözdüm.

3. İşaret zamiri: Bu zamir çeşidimiz isr varlıkların yerini ya da konumunu işaret yolu ile tutan sözcük çeşididir. Genel olarak işaret zamirleri; bu, şu, oz, bunlar, şunları...
Örnek: O sınıfı başarıyla geçmiş. Onu hemen cebine koy.

4. Belgisiz zamirler: Bu zamir çeşidimiz ise isimlerin yerini kesinlikle içerisinde tutmayan belirten zamirlerdir. Genel olarak belgisiz zamirler ise; bazıları, kimi, biri, kimse, hepsi, herkes...
Örnek: Herkes sınıfta toplanmış.

5. Soru zamirleri: İsimlerin yerini soru yolu ile tutan sözcüklerdir. Genel olarak kullanılan soru zamirleri; Ne, nereye, neyi, kimi, kimde, kaçı...

Sıfatlar (Ön adlar) 

İsimlerin özelliklerini gösteren sözcüklerdir. İsme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. İsimleri çeşitli yönlerden niteler ya da belirtir. 

Niteleme sıfatları: İsimlerin önüne gelerek onları renk, biçim ve durum yönünden nitelendiren sözcüklere denir.

Belirtme sıfatları
 • Belgisiz sıfat: İsimleri tam olarak belirtmeyen, hangi ya da ne kadar sorularıyla bulunur.
 • İşaret sıfatı: İsimleri işaret yoluyla gösteren sözcüklerdir. Bu şu o
 • Sayı sıfatı: İsimlerin özelliklerini sayı yoluyla belirten sözcüklerdir. Yani ismin rakamsal değerini gösteren sıfatlardır.
 • Soru sıfatı: İsimlerin özelliklerini soru yolu ile belirten sözcüklerdir.
]]>
Arapça Sıfatlar https://www.sifatlar.com/arapca-sifatlar.html Wed, 07 Nov 2018 13:12:25 +0000 Arapçada sıfatlar, sıfat ve mevsuf olmak üzere iki çeşittir; sıfat, bir ismin rengini, çeşidini vb. gibi nasıllığını belirtmek için kullanılan ad ön ekidir. Mevsuf ise, arapça tanımıyla vasfolunan, konu olarak sıfatla Arapçada sıfatlar, sıfat ve mevsuf olmak üzere iki çeşittir; sıfat, bir ismin rengini, çeşidini vb. gibi nasıllığını belirtmek için kullanılan ad ön ekidir. Mevsuf ise, arapça tanımıyla vasfolunan, konu olarak sıfatlar da geçtiği için sıfatlandırılan kelime anlamına gelir. Arapçada yazılar sağdan sola doğru yazıldığı için mevsuf yani sıfatlandırılan kelime 1. sırada, sıfat olan kelimemiz ise 2. sırada gelir.

Örnek verelim:
 • Sahinun: Sıcak,
 • Baridun: Soğuk
 • Tavilun: Uzun
 • Kasirun: Kısa
 • Cemilun: Güzel
 • Kabihun: Çirkin
 • Bintun: Kız Çocuğu
 • Müziun: Aydınlık
 • Muzlimun: Karanlık
 • Kebirun: Büyük
 • Sağirun: Küçük
 • Seminun: Şişman
 • Nehifun: Zayıf
 • Şabbun: Genç
 • Seyyiun: Kötü
 • Ceyyidun: İyi
 • Mürrun: Acı
 • Hulû: Tatlı
 • Sa'bun: Zor
 • Sehlün: Kolay
 • Rahisun: Ucuz
 • Ğalin: Pahalı
 • Beîdün: Uzak
 • Karibun: Yakın
 • Şerrun: Şer
 • Hayrun: Hayr
]]>
Sıfatı Müşebbehe https://www.sifatlar.com/sifati-musebbehe.html Wed, 07 Nov 2018 23:06:48 +0000 Sıfatı müşebbehe, kusur, çirkinlik, güzellik ve renk gibi bazı görünürdeki sıfatlarla bazı duygusal yönleri ifade eden sıfatlara sıfatı müşebbehe adı verilmektedir. Arapça dili, zengin Sıfatı müşebbehe, kusur, çirkinlik, güzellik ve renk gibi bazı görünürdeki sıfatlarla bazı duygusal yönleri ifade eden sıfatlara sıfatı müşebbehe adı verilmektedir.

Arapça dili, zengin kelime haznesi ve gelişmiş dilbilgisi ile islami ilimlerin dışında dil bilimlerinde dikkatini çekmiş ve bilim dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Arapça, günümüzde dünya genelinde en çok konuşulan sayılı dillerden biri olmuştur. Arapça'dan Türkçe'ye geçen çok sayıda kelimeler olmakla birlikte, özellikle hukuk alanında Arapça kökenli çok fazla kelimeler bulunmaktadır.

Sıfatı müşebbehe; sülasi lazım fiilden üretilen ve sahibinde devamlı kalıcı özelliği olan sıfatları göstermektedir. Başka bir deyişle ismi faile benzemektedir. Ancak ismi failin belirttiği sıfat kalıcı değildir, geçici olmaktadır. Oturan ve uyuyan kelimelerde belirtilen olaylar devamlılık göstermezler. Sıfatı müşebbehe'nin birden fazla vezni bulunmaktadır.

En çok kullanılan sıfatı müşebbeheler;
 • Renklerde, kusurlarda ve sakatlıklar gibi nitelikleri anlatan sıfatı müşebbehedir.
 • İç duyguları anlatan ve gösteren sıfatı müşebbehedir.
 • Şekil ve güzellik bildirimlerini anlatan sıfatı müşebbehedir.
Sıfatı müşebbehe ile ismi fail arasındaki en önemli fark şudur, ismi failde bulunan anlamı geçici, sıfat müşebbehedeki anlamı ise kalıcı özelliktedir.

Sıfatı müşebbehe örnekler;

Örnek 1: Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür, üstelik iyice yolunu şaşırmıştır.

Yukarıdaki sıfatı müşebbehelerde anlamını çok iyi ifade etmek için bazı konularda ve müzekkerlerde ortak olmak üzere ismin önüne daha şiddetli, daha az ve daha çok gibi sıfatlar getirilmektedir. Böylece cümlenin anlamı daha iyi ifade edilmiş olmaktadır.

Örnek 2: Annemin saçı kız kardeşinin saçından daha beyazdır.

Yukarıdaki kalıpta çoğulu olan kelime gayri munsarif olmamaktadır ve bütün çoğullar için ortak kullanılmaktadır.

Bazı duygular gibi görünmeyen sıfatlarda bu kalıba girmektedir. Sıfatı müşebbeheler, zamana ve mekana bağlı olarak değişmezler. Sıfatı müşebbehede, ismi faildeki gibi olayın yenilenmesi manasında olmayıp, olayın devamlı ve lazım olma anlamındadır. Sülasi lazım fiillerden türetilen ve devamlı kalıcı olan sıfatları, varlığı gösterir ve kendi fiilinin anlamını ifade etmektedir. İç sıkıntıları ifade eden sıfatlar için susuz, aç, tok ve kızgın gibi duygusal olayları ifade eden sıfatlar için kullanılmaktadır. Yorgun, endişeli, üzgün, cömert, hoşgörülü, kibar gibi kelimeler için kullanılmaktadır.

Sıfatı müşebbehenin kural dışı bir çok örneğini bazı cümlelerden öğrenebilmekteyiz.

Örnekler; Bu asker cesurdur. Bu genç cömerttir.
]]>
Sıfat Türleri https://www.sifatlar.com/sifat-turleri.html Thu, 08 Nov 2018 08:57:19 +0000 Sıfat Türleri, Sıfat; İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat yada önad denir. Sıfatlar isimlerin önüne gelir ve renk, şekil, desen, durum, biçim gibi farklı özellikleri bakımında nitelerler. Sıfatlar iki ana başlık altınd Sıfat Türleri, Sıfat; İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat yada önad denir. Sıfatlar isimlerin önüne gelir ve renk, şekil, desen, durum, biçim gibi farklı özellikleri bakımında nitelerler. Sıfatlar iki ana başlık altında incelenir. Sıfat türleri; 

Sıfat Türleri Nelerdir

Niteleme Sıfatları; Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini yani nasıl olduklarını bildiren sözcüklere niteleme sıfatı denir. İsme sorulan ''nasıl'' sorusunun cevabı niteleme sıfatını verir.
Örnek; ''Çalışkan işçiler bu ay zamlı maaş aldı.'' Cümlesinde işçi isimdir ve ''nasıl işçi'' sorusunun cevabı ''çalışkan'' sözcüğü niteleme sıfatıdır. 

Not: Özel isimler ile beraber kullanılan meslek, saygı yada akrabalık ünvanları niteleme sıfatı olur. Örnek; Ayşe teyze, Avukat Ali, Burcu hanım.

Belirtme Sıfatları; Varlıkları işaret, yer, sayı ve belgisizlik yönlerinden belirten sözcüklere belirtme sıfatı denir. Dört başlık altında incelenir. Belirtme sıfatları; 
 • İşaret sıfatı
 • Sayı sıfatı
 • Soru sıfatı
 • Belgisiz sıfat
İşaret Sıfatları; Varlıkları işaret yönünden belirten sözcüklere işaret sıfatı denir. İsme sorulan ''hangi'' sorusunun cevabı işaret sıfatını verir. İşaret sıfatları; bu, şu, o, öteki, beriki.
Örnek; ''Şu kitabı verir misin'', ''Bu gemiyi çok beğendim.'', ''Öteki bisiklet kardeşimin.'' 
Not: ''-ki'' ve ''-deki'' ekleri ile türetilmiş sıfatlar, işaret sıfatı olarak kabul edilir.
Not: İşaret sıfatları çekim eki almazlar. Eğer çekim eki alır ise işaret zamiri olur. 

Sayı Sıfatları; Varlıkları sayı bakımında belirten sözcüklere sayı sıfatı denir. Sayı sıfatları kendi içinde beş başlık altına incelenir.Sayı sıfatları;

Asıl sayı sıfatı; Ek almazlar, varlıkları tam sayı olarak belirten sözcüklerdir. İsme sorulan ''kaç'' sorusunun cevabı asıl sayı sıfatını verir.
Örnek; Altı kitap, üç ekmek.

Sıra sayı sıfatı; Varlıkların sıra açısından sayısını belirten sözcüklerdir. Sayılara ''-ıncı, -inci'' ekleri getirilerek yapılır. İsme sorulan ''kaçıncı'' sorusunun cevabı sıra sayı sıfatını verir. 
Örnek; Altıncı kitap, ortanca çocuk, birinci cadde, sonuncu renk.

Üleştirme sayı sıfatı; Varlıkların paylaştırılmasını, üleştirilmesini anlatan, belirten sözcüklerdir. Sayılara ''-er'' eki getirilerek yapılır. İsme sorulan ''kaçar'' sorusunun cevabı üleştirme sayı sıfatını verir. 
Örnek; Altışar kitap, yüzer grup. 

Kesir sayı sıfatı; Varlıkları kesirli sayılar ile belirten sözcüklerdir. Sayılara ''-de, -da'' ekleri getirilerek yapılır. İsme sorulan ''kaçta kaç'' sorusunun cevabı kesir sayı sıfatını verir.
Örnek; Altıda üç kitap, binde bir olasılık, çeyrek ekmek, yarım dilim. 

Topluluk sayı sıfatları; Varlıkların sayılarını toplu olarak belirten sözcüklerdir.
Örnek; İkiz bebek, beşiz çocuklar. 

Soru Sıfatı; Varlıkları soru yöntemi ile belirtir. Soru sıfatları; kaç, hangi, ne, nasıl, neredeki, ne türlü, ne gibi, ne biçim, kaçıncı, kaçar gibi.
Örnek; ''Kaç kuş kondu'', ''Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım''

Belgisiz Sıfat; Varlıkları net değil, aşağı yukarı, belli belirsiz belirten sözcüklerdir. Belgisiz sıfatlar; kimi, bütün, çoğu, bazı, hiç, hiçbir, falan, birtakım, herhangi, tüm, az, çok gibi.
Örnek; ''Kimi zaman içim acırdı.'', ''Bir gün yine karşılaşırız.''
]]>
İyelik Sıfatları https://www.sifatlar.com/iyelik-sifatlari.html Fri, 09 Nov 2018 00:28:24 +0000 İyelik Sıfatları, Türkçe'de iyelik zamirleri yerine geçen iyelik sıfatları İngilizce'de  "possessive adjectives" olarak adlandırılır. İngilizce gramer konusunun önemli bir parçasıdır. İyelik sıfatları cümle içerisinde İyelik Sıfatları, Türkçe'de iyelik zamirleri yerine geçen iyelik sıfatları İngilizce'de  "possessive adjectives" olarak adlandırılır. İngilizce gramer konusunun önemli bir parçasıdır. İyelik sıfatları cümle içerisinde kullanılan ismin yada şahıs zamirlerine ait nesnenin kime ait olduğunu bilmeye yardımcı olur. Ayrıca sahip olma duygusu taşırlar. İngilizcede iyelik sıfatları zamir sayısı kadardır. 
 • I  Ben - My Benim
 • You Sen - Your Senin
 • He O - His Onun (erkek)
 • She O  - Her Onun (kadın)
 • It O - Its Onun (nesne yada hayvan)
 • We Biz - Our Bizim
 • You Siz - Your Sizin
 • They Onlar - Their Onların

İyelik Sıfatları Özellikleri

 • İyelik sıfatları asla tek başına kullanılamaz. İyelik zamirleri ise tek başlarına kullanılır. O nedenle bu iki konu birbirine sürekli karıştırılır. 

It's your book (O senin kitabın)

She is my best friens (O kız benim en iyi arkadaşım)

 • İyelik sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelmesi gerekir. İyelik sıfatları bir isimle birlikte kullanılarak isimden önce gelir ve ismi nitelerler.

My father is a doctor (Benim babam bir doktor)

It's tail is very long (Onun kuyruğu çok uzun)

 • İyelik sıfatları ister tekil ister çoğul olsun fark etmez, her zaman isimden önce kullanılır. Ancak; cümle içerisindeki isim tekilse sıfat tamlaması tekil, çoğulsa sıfat tamlaması çoğul olarak kullanılır.

My book is blue (Benim kitabım mavidir)

My books are blue (Benim kitaplarım mavidirler)

Soru Çözümlü Örnekler

 • Alison is doing her homework (Alison ödevini yapıyor)
Bu cümlede Alison kimin ödevinin yapıyor" sorusu sorularak "her homework (onun ödevini)" cevabı alınır. Bu sayede "her" iyelik sıfatı olur.
 • The children are with their grandmother (Çocuklar büyük anneleriyle birlikteler)
Bu cümlede Çocuklar kimin büyük anneleriyle birlikteler" sorusu sorularak "their grandmother (onların büyük anneleri)" cevabı alınır. Bu sayede "their" iyelik sıfatı olur.
]]>
Düzensiz Sıfatlar https://www.sifatlar.com/duzensiz-sifatlar.html Fri, 09 Nov 2018 04:22:52 +0000 Düzensiz sıfatlar; İngilizce dilinde comparative ve superlative halinde değişen sıfatlardır. Belli bir kuralı yoktur. Öğrenmek isteniyorsa ezberlenmeleri gerekir.Comparative: İngilizce'de sıfatlara 'daha' Düzensiz sıfatlar; İngilizce dilinde comparative ve superlative halinde değişen sıfatlardır. Belli bir kuralı yoktur. Öğrenmek isteniyorsa ezberlenmeleri gerekir.

Comparative: İngilizce'de sıfatlara 'daha' anlamı katmaya yarayan yapıdır. Türkçe karşılığı karşılaştırma sıfatlarıdır.

Superlative: İngilizce'de sıfatlara 'en' anlamı katmaya yarayan yapıdır. 

Sıfat- Comparative- Superlative
good/ well- better- the best (iyi- daha iyi- en iyi)
bad/ evil- worse- the worst (kötü- daha kötü- en kötü)
little/ less-lesser- least (az- daha az- en az)
much/ many- more- the most (çok- daha çok- en çok)
far-farther/ further- the farther/ the further (uzak- daha uzak- en uzak)

Örnek cümleler

My car is better than yours. (Benim arabam seninkinden daha iyidir.)
He is the best among them. (O, onların arasından en iyisidir.)
I want to eat more chocolate. (Ben daha çok çikolata yemek istiyorum.)
My mother lives further than my sister. (Annem ablamdan daha uzakta yaşar.)
This was the worst I've ever seen. (Bu gördüğüm en kötü şeydi.)
You should eat lesser candy. (Daha az şeker yemelisin.)
You are worse than me about maths. (Sen benden matematik konusunda daha kötüsün.)
]]>
Almanca Sıfatlar https://www.sifatlar.com/almanca-sifatlar.html Fri, 09 Nov 2018 08:13:54 +0000 Almanca sıfatlar; sıfat varlıkların durumlarını, renklerini, sayılarını, renklerini, sıralarını, biçimlerini, küçük, büyük, eski, yeni, güzel, çirkin gibi özelliklerini belirten sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerden önce g Almanca sıfatlar; sıfat varlıkların durumlarını, renklerini, sayılarını, renklerini, sıralarını, biçimlerini, küçük, büyük, eski, yeni, güzel, çirkin gibi özelliklerini belirten sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte kullanılır. Almancada bu kelimeler sıfattır ve cümlede tek başına kullanılabilir. Ancak Türk Dil bilgisinde tek başına kullanıldığında Almanca gibi sıfat olmaz isim olur. Ancak yanına bir isimle kullanıldığında sıfata dönüşür. 

Almancada sıfatlar kaça ayrılır

Almancada sıfatlar üç gruba ayrılır. Bunlar ise Positiv, Komparativ ve Superlativ'dir.

Positiv; Almanca sıfatlardan olan positiv birinci derecede benzerlik ve benzersizlik ile kıyaslanır. Örneğin so...wie, genauso...wre, nichtso..wie bu kelimelerde Türkçe' de gibi anlamına gelmektedir.

Komparativ; Almancada bir sıfat olan komparativ ikinci derecede eşitsizlikle kıyaslanır. Yani kullanılan bu kalıpta sıfatın sonuna -er...als (-den/ dan daha)'dır. Örneğin der kiwi  ist billiger als ananas yani, kivi ananastan daha ucuzdur.

Superlativ; üçüncü derecede en üstünlük belirten Almanca sıfatlarından dır. Burada da kullanılan kalıp iki çeşittir.

Almanca sıfatlara örnekler; 
 • warm; sıcak
 • süss; sevimli
 • prima; harika
 • spat; geç
 • toll; harika
 • müde; yorgun
 • lila; mor
 • gut; iyi
 • lang; uzun
 • schön; güzel
 • grün; yeşil
 • schlecht; kötü
 • hasslich; çirkin
 • jung; genç
 • alt; yaşlı
 • gesund; sağlıklı
 • faul; tembel
 • krank; hasta
 • klein; küçük
 • neu; yeni
 • alt; eski
 • sauber; temiz
 • kurz; kısa
 • leise; alçak sesle
 • kalt; soğuk
 • heiss; sıcak
 • gross; büyük
 • hart; sert
 • dick; şişman
 • blind; kör
 • alt; yaşlı
]]>
Allahın Subuti Sıfatları https://www.sifatlar.com/allahin-subuti-sifatlari.html Fri, 09 Nov 2018 14:54:37 +0000 Allah’ın subuti sıfatları, varlığı zorunlu olan ve olgunluğu, kemalatı ifade eden sıfatlardır. Diğer varlıklarda bulunan, fakat yüce Allah’ta sonsuz ve mükemmel olarak bulunan özelliklerdir. Subuti sıfatlar Allah’ın dirl Allah’ın subuti sıfatları, varlığı zorunlu olan ve olgunluğu, kemalatı ifade eden sıfatlardır. Diğer varlıklarda bulunan, fakat yüce Allah’ta sonsuz ve mükemmel olarak bulunan özelliklerdir. Subuti sıfatlar Allah’ın dirliğini ve azametini müspet ifadelerle tanıttığı için subuti sıfatı adını almışlardır. Subuti sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünmek imkansızdır. Allah’ın subuti sıfatları ezeli ve ebedi olup, yarattıkların sıfatları gibi sonradan meydana gelmiş değiller. İsim benzerliği olsa dahi hiçbir şekilde yaratıkların sıfatlarına benzememektedirler. Çünkü Allah’ın kudreti, ilmi, iradesi, kemal ve yetkinliği ifade etmektedir. Allah’ın kulları ise sınır, sonradan yaratılma, noksan ve yetersiz sıfatlardır.

Allah’ın sububi sıfatları nelerdir

 • İrade: Allah Teala’nın sonsuz iradesini göstermektedir. Normal beşeri sistemlerde külli irade olarak denilmektedir. O dilediği zaman her şey halk olunur. O’nun iradesi dışında hiçbir şey meydana gelmez. O bir şeyi halk etmek isterse “Ol” der oluverir. O dilediğini yapar ve yapmaya muktedirdir.
 • Semi: İşiten anlamına gelmektedir. Allah Teala her şeyi işitir. O’nun işitmesi normal insan işitmesine benzemiyor. O’nun işitmek için kulak gibi araçlara ihtiyacı yoktur. İşitmemek ve sağırlık Allah hakkında düşünülemez.
 • Basar: Allah her şeyi görmesi demektir. Hiçbir şey Allah’tan gizli ve karanlıkta kalamaz. Saklı, karanlık, aydınlık, kapalılık ne varsa görür. Görmemek Allah hakkında düşünülemez. Onun görmesi için göz gibi vasıtalara ihtiyaç duymaz.
 • Kelam: Allah Teala hiçbir harf ve sese ihtiyaç duymaksızın konuşmasıdır. O’nun konuşması bizim konuşmamıza benzemiyor. Allah bu sıfatı ile Cebrail aracığıyla insanlarla konuşmuştur. Çoğu zaman bazı peygamberler ile konuşmuştur. Allah hakkında kelamın zıddı olan konuşmamak gibi durumları düşünülemez.
 • Hayat: Allah Teala’nın diri ve hayat sahibi olduğunu gösteren sıfatlardan biridir. Allah’ın hayatı vardır. Ama insan hayatına andıracak hayat gibi değildir. Hayatın zıddı olan ölümdür. Fakat Allah için ölüm yoktur ve düşünülemez. Kuran-ı kerimde beyan edildiği gibi, Allah Teala’nın ölümsüz ve diri olduğu dile getirilmiştir. O’nun diri olduğunu her şeye hakim olduğunu ve her canlının onun önünde boyun eğip büktüğünü dile getirilmiştir.
 • İlim: Allah ezelden ebede kadar olup bitenleri ve olacakları her şeyi görüp bilmesidir. O’nun bilmesi beşerin anladığı gibi değildir. Onun ilminde artış ya da azalış görülmez. Allah hakkında gaflet, dalalet ve cehalet düşünülemez. Gizliyi, açıklığı, gelmişi, geçmişi, olanı, olacağı her şeyi bilir. Alemde görülen bu intizam, tertip, ahenk yaratıcımızın sonsuz ilminin tecellisinin göstergesidir. İlimin zıddı olan cehalet Allah için düşünülmesi imkansızdır. Allah yeryüzünde olup bitenden haberdardır ve ilmi dışında hiçbir yaprak kıpırdamaz. 
 • Tekvin:  Allah Teala’nın istediği zaman istediği ve dileği şekilde yaratmasıdır. Yaratmak, onun yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak demektir. Yegana yaratıcıdır. O, ezeli ilmiyle her şeyi bilip her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratmıştır. Yaratmak, öldürmek, diriltmek, rızık verme, elem, musibet, keder vermek tekvin sıfatının sonuçları arasındadır. O her şeye vekildir, her şeyi o halk etmiştir.

]]>
2 Sınıf Sıfatlar https://www.sifatlar.com/2-sinif-sifatlar.html Sat, 10 Nov 2018 00:32:36 +0000 2 Sınıf sıfatlar; varlıkları daha iyi ifade edebilmek için bazı zamanlarda tanıtıcı sözcükler kullanmak gerekir. Bu sözcükler isimlerin önünde kullanılarak renk, durum, şekil, sayı gibi durumlarda niteleyen ve belirten 2 Sınıf sıfatlar; varlıkları daha iyi ifade edebilmek için bazı zamanlarda tanıtıcı sözcükler kullanmak gerekir. Bu sözcükler isimlerin önünde kullanılarak renk, durum, şekil, sayı gibi durumlarda niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Böylece varlıkları daha iyi tanırız ve benzerlerinden ayırt ederiz. Özelliklerini ve durumlarını öğrendikten sonra nesneleri ayırt etmemiz böylece kolaylaşmış olur.  

Varlıkların durumunu, sayısını ve rengini bildiren sözcüklere sıfat ismi verilmektedir. Sıfat konusunu daha iyi anlayabilmek için konuyu örnekler ile açıklayalım. 2 Sınıf sıfatlara örnekler verecek olursak;

Kırmızı elma: Kırmızı kelimesi varlığın rengini belirtmektedir.
Büyük ev: Büyük kelimesi varlığın durumunu belirtmektedir.
İki kuş: Bu sözcüklerde iki kelimesi varlığın sayısını belirtmektedir.
Şu silgi: Şu kelimesi varlığın yerini işaret etmektedir.
Birkaç kalem: Birkaç kelimesi varlığın belirsiz olduğunu belirtmektedir.

2 Sınıf sıfatların detaylı anlatımı;

Kelimeler tek başına sıfat olmamaktadır. Bir kelimenin sıfat olarak isimlendirilmesi için mutlaka isimden önce gelmesi gerekir. Eğer sıfatlar isimden önce gelmez ise sıfat olarak nitelendirilmemektedir.

Ön isimler varlıkların şekillerini ve biçimlerini bildirmektedir. Bu kelimelerden bazıları şunlardır; yamuk, ince, eğri, uzun, kısa, kalın.
Ön isimler ayrıca varlıkların rengini de bildirmektedir. Bu kelimeler; kırmızı, mor, sarı, pembe, kahverengi gibi.
Ön isimler varlıkların sayısını da bildirmektedir. Bu kelimeler; ikinci, üçüncü, on, yedişer gibi.
Ön isimler varlıkların durumunu bildirmektedir. Bu kelimeler; bayat, hızlı, hasta, soğuk, rüzgarlı, yağmurlu gibi.
Ön isimler varlıkların yerini bildirir ve işaret etmektedir. Bu kelimeler; o, şu, bu gibi.
Ön isimler varlıkların sayısını ve durumunu tam olarak açıklamadan da varlıkların özelliklerini bildirmektedir. Bu kelimeler; birçok, bütün, biraz, çoğu gibi örnekler ile konu daha iyi anlaşılmış olur.
]]>
Adlaşmış Sıfat Fiil https://www.sifatlar.com/adlasmis-sifat-fiil.html Sun, 11 Nov 2018 00:03:33 +0000 Adlaşmış sıfat fiil, sıfatlar cümle içerisinde kullanılan öğeler içerisinde yer alırken; öğe dağılışında karşımıza çıkar. Özellikle isimlerin belirtilmesi ve nitelemesinde kullanıldığı görülürken; cümle içeris Adlaşmış sıfat fiil, sıfatlar cümle içerisinde kullanılan öğeler içerisinde yer alırken; öğe dağılışında karşımıza çıkar. Özellikle isimlerin belirtilmesi ve nitelemesinde kullanıldığı görülürken; cümle içerisinde çıkartılması halinde anlamda eksilme meydana getirir. Anlam bakımından cümleyi tamamladığı gözlenirken; ismin tanımlanması ve anlaşılması için nicelik ve nitelik bakımından cümle içerisinde kullanılır. Sıfatlar isimlerden önce gelerek isimlerin durum, sayı, renk, biçim, işaret yönüyle tamamlanmasını sağlar. İsim ile birlikte kullanıldıkları kelimelerde sıfat tamlaması olarak yer alır. Niteleme sıfatlarında bulunan çekim ekleri nitelendirdiği isimin yerine gelecek şekilde kullanılır. Bu duruma adlaşmış sıfat ismi verilir. 

Örnek olarak:  Pahalı kalemi alınca çocuk çok sevindi. cümlesi içerisinde pahalı kelimesi adlaşmış sıfat olarak kullanılmaktadır.

Adlaşmış sıfat fiil ile adlaşmış sıfatlar birbirinden farklı olarak bulunur. Adlaşmış sıfat nitelendirilen isminin yerini tutması ile tamamlanan ve cümle içerisinde oldukça sık kullanılan bir öğedir. 
Örneğin;  genç adam tamlamasında bulunan genç sıfat olarak bulunurken; adam ismini nitelendirmek için görevlendirilmiştir. Bu sebepten dolayı genç adam adlaşmış sıfat olarak cümle içerisinde kullanılır. Adlaşmış sıfatlar cümle içerisinde isimlerin yerini tuttuğu için isim söylenmese bile isimi nitelendirdiği için kendini belli eder. 

Örneğin: kırıkları dikkatli şekilde toplamalısın. Cümlesinde bulunan kırıkları, kırık parça anlamında kullanılmaktadır. Bu bölümde bulunan parça gizli şekilde bulunurken; kırıkları ile kendini belli eder. 

Giydiklerin arasında kırmızılı daha güzel oldu. Cümlesinde kırmızılı, elbisenin yerini tuttuğu için kırmızılı denilerek elbise söylenmese de elbiseyi tanımladığı anlaşılmaktadır. Verilen örnekler içerisinde adlaşmış sıfatların kullanıldığı gözlenirken sıfat olarak kullanılıp ismin yerine tutmuştur. Ayrıca adlaşmış sıfatlardan sonra isim kullanılıyor ise cümle içerisinde anlam karışıklığının ortadan kaldırılması için araya virgül getirilmesi gerekir. 

Örneğin: Genç, adamın yanına yanına kadar ilerledi. Cümlesinde gençten sonra virgül konması anlam karışıklığının giderilmesini sağlar.

Adlaşmış sıfat fiil, cümle içerisinde sıfat fiil eklerinden birinin alınması ile kök fiil veya gövdelerin yerini alarak isimlerin yerine kullanılır. Bu süreç içerisinde sıfat fiillerin kendinden daha sonra gelen isimi içine alması ile tanımlanır. Adlaşmış sıfat fiililler cümle içerisinde sıfatların bir çeşidi olarak kullanılır. Cümle içerisinde sıfat fiillerden sonra isim gelmesi gerekir. Bu süreç içerisinde adlaşmış sıfat fiiller de kullanılan ismin kaybolması ile ortaya çıkar. Bu konuda verilecek örnekler şöyledir: 

Gelecekten çok korkuyorum. Cümlesinde gelecek günler nitelendirilir. Bu noktada adlaşmış sıfat fiil olarak gelecekten cümlesi kullanılmıştır. 

Çalışan elbette bir gün karşılığını görür. Cümlesinde çalışan insan kelimesi yerine çalışan kullanılmıştır. Burada bulunan insan kayıp olarak adlaşmış sıfat fiil olarak çalışan kelimesi kullanılır.  

Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir. Cümlesinde gezen ile okuyan cümlesinin insan kelimesinin yerine kullanıldığı belirtilerek; adlaşmış sıfat fiil olarak kullanıldığı belirtilmektedir. 

Dışarıda ağlayan senmiydin. Cümlesinde ağlayan kelimesi ağlayan kişi anlamında kullanılırken; adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılır.

Sevdiğini her zaman görmek isterdi. Cümlesinde sevdiği kişiyi cümlesinin yerine kullanılarak; adlaşmış sıfat fiil olarak görev aldığı belirtilmektedir. 

Verdiğimiz örnekler içerisinde koyu renkli olarak gösterilen kelimelerin tamamının adlaşmış sıfat]]> Sayı Sıfatı https://www.sifatlar.com/sayi-sifati.html Sun, 11 Nov 2018 22:49:30 +0000 Sayı sıfatı: Sıfatlar konusu türkçenin vazgeçilmez konuları arasında yer alan bir konudur. Herhangi bir ismin önüne gelerek bu ismi durum, renk, koku, şekil, boyut, hacim, soru, sayı ya da güzellik çirkinlik gibi çeşitli yönl Sayı sıfatı: Sıfatlar konusu türkçenin vazgeçilmez konuları arasında yer alan bir konudur. Herhangi bir ismin önüne gelerek bu ismi durum, renk, koku, şekil, boyut, hacim, soru, sayı ya da güzellik çirkinlik gibi çeşitli yönlerden etkileyen sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar konusu oldukça geniş bir konudur. Hem de kendi içerisinde birçok alt gruba ayrılmaktadır. Sayı sıfatı da sıfatlar konusu içerisinde yer almaktadır. Sözcüklerin önüne gelerek onların sayısının, dizilişini ya da miktarını belirtir. Bu şekilde yapılan sıfat tamlamalarına ise sıfat tamlaması denilir.

Sıfat tamlaması çeşitleri:

Niteleme sıfatları

Belirtme sıfatları
 • İşaret sıfatları
 • Sayı sıfatları ( asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı, topluluk sayı sıfatı )
 • Belgisiz sıfat
 • Soru sıfatı
Sıfat tamlamaları içerisinde yer alan sayı sıfatı oldukça önemli olan bir maddedir. Kendinden sonra gelen sözcüğü sayı yönünden belirtmek zorundadır. Aksi takdirde bu sayı sıfatı olmaz. Ayrıca kendisinden sonra gelen ismi tamamlayan nitelikte ise o zaman bu sayı sıfatı olmaz sadece isim tamlaması yapmış olursunuz.

Sayı sıfatı:

İsimleri niteleyen sıfatların bir alt grubu arasında sayı sıfatı yer almaktadır. Sayı sıfatları kendinden sonra gelen sözcüğün nicelik ya da nitelik kazanmasına yardımcı olur. Onları sayı, miktar ve sıra yönünden niteler.

Sayı sıfatı örnekleri:
 • Marketten 2 kilo domates, 1 kilo biber, 5 kilo kuru soğan ve 2 kilo elma aldım.
 • Benim evde 3 tane kalem boyam kaldı.
 • Eve gelirken 7 tane ekmek al.
 • Ben 18 yaşıma girdim.
 • Dedem ile anneannemin toplam 8 çocuğu, 25 tane ise torunu var.
 • Ailemi yaklaşık olarak iki aydır görmüyorum.
 • Babam bahçeye ekmek için üç tane çam ağacı almış.
 • Hasta olduğum için bir haftadır okula gitmiyorum.
 • Biz toplamda dört kardeşiz ve ikisi erkek ikisi kız.
 • Ben insanlar ile en fazla üç gün küs kalabilirim.
 • Benim iki tane oğlum var.
 • 3 yıldır erkek arkadaşım var.
Asıl sayı sıfatı: Adından anlaşılacağı üzere sayıların kesin olduğunu ifade eder.
Örnek:
 • Hergün 08.00 da ders başlar.
 • YGS sınavının tarihi 12.03.2017 tarihinde yapılacaktır.
 • Biz toplam üç kardeşiz.
 • KPSS'den 86.8 puan aldım.
 • 3 kilogram patates al.

Sıra sayı sıfatı: Herhangi bir isme gelerek onların sayılarını ve sıralarını belirten sıfat çeşididir.
örnek:
 • 5. sıraya dizildim.
 • Uçakta 36. koltukta oturuyorum.
 • 5. bölükteyim.
 • ilk sıralarda yer al.
 • evin ortanca çocuğuyum.

Kesir sayı sıfatı: Bir bütünü, yarımı ya da çeyrek gibi ifadeleri kesir şeklinde göstermeye yardımcı olan sıfat çeşididir.
Örnek:
 • Ekmeğin yarısını yiyecem.
 • Yaklaşık olarak pastanın 3/5 ini yedi.
 • Senin o dediğin ancak yüzde bir ihtimal.

Üleştirme sayı sıfatı: Bir ismin bölümlere ayrıldığını, kaçarlı olarak paylaşıldığını ifade etmeye yardımcı olur.
Örnek:
 • Şekerleri üçer üçer paylaştık.
 • İkişerli gruplara ayrıldık. 
 • Birer gün ara ile nöbet tuttuk.

Topluluk sayı sıfatı: Herhangi bir çoğunluğu ifade ederken kullanılır.
Örnek:
 • Onların üçüz bebekleri oldu.
]]> 3 Sınıf Sıfatlar https://www.sifatlar.com/3-sinif-sifatlar.html Mon, 12 Nov 2018 06:02:54 +0000 3. Sınıf Sıfatlar; konusunda sıfatları kısaca tanımlayacak olursak, isimlerin önlerine gelerek; varlıkların renklerini, sayılarını, biçimlerini, durumlarını, yerlerini belirten kelime veya kelime gruplarına "Sıfat" deni 3. Sınıf Sıfatlar; konusunda sıfatları kısaca tanımlayacak olursak, isimlerin önlerine gelerek; varlıkların renklerini, sayılarını, biçimlerini, durumlarını, yerlerini belirten kelime veya kelime gruplarına "Sıfat" denilmektedir. Sıfatların özelliklerini maddeler halinde yazarak birer örnek ile açıklayalım.

3. Sınıf Sıfatlara Örnek;
 • Sıfatlar isimlerin hemen öncesinde yer alır. Örneğin; yaşlı amca, çaresizce kırık testiye bakıyordu. Burada ki yaşlı ve kırık kelimleri kendilerinden sonra gelen isimlerin özelliklerini belirtmiştir.
 • Bütün sıfatlar aynı zamanda birer isimdir. Bu kelimler, diğer başka bir ismin önüne gelerek onları niteledirdikleri için sıfat olurlar. Örneğin;Kırmızı gül, birkaç kalem, büyük ağaç gibi.
 • Sıfat olan kelimeler eğer bir ismin önünde yer almazlarsa sıfat olmazlar sadece isim olurlar. Örneğin; moru severim, birkaçı gitti gibi.
 • Sıfatlar mutlaka yalın halde bulunmalıdırlar. Örneğin; mor menekşe, güzel hava, kırık cam gibi.
 • İsmin önüne gelen sıfatlar bir tane olmak zorunda değil. Birkaç tane sıfat yer alabilir. ÖRneğin; geniş ve büyük araba. Sarı, yumuşak, sulu ve lezzetli armutlar gibi.

Sıfat ile ismin olduğu cümlelere sıfat tamlaması denir ve sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Sıfatların temel olarak özelliklerini verdikten sonra sıfat çeşitlerini başlıklandıralım.

Niteleme Sıfatı

Varlıkların nasıl olduklarına dair bilgi veren sıfatlara niteleme sıfatı denir. Çürük domates, kare masa, kısa etek, ekşi meyve gibi örnekler verilebilir. Niteleme sıfatları bize varlığa nasıl sorusu sorulduğunda cevap verirler. Aynı zamanda özel isimler ile birlikte kullanılan meslek ve saygı ünvanları da niteleme sıfatlarıdır.

Belirtme Sıfatları

Varlıkların sayılarını, yerlerini bildiren, işaret veya sayısal bilgi ile bize belirten sıfatlardır. Bunlar;

 • İşaret Sıfatları

Bu ev, şu kalem, o adam, öbür defter, öteki otobüs, beriki apartman

 • Sayı Sıfatları

Bir kalem, beşinci sınıf, ikişer kişi, çifter çifter, dörtte bir pasta, yüzde kırk kazanç, yarım gün

 • Belirsiz Sıfatlar

Bütün sınıf, başka çocuklar, bazı kişiler, fazla sıcak gibi belirsiz şekilde sayı ve miktar belirtirler.

 • Soru Sıfatları

Kaçıncı sınıf, Ne gibi, Hangi takım tutuyorsun, Neredeki ev

olarak sıralanmaktadır.

Sıfatlarda Küçültme

Varlıkların anlamları sıfatlar sayesinde kuvvetlendirilebildiği gibi küçültülebilirde. Küçültme ekleri sayesinde sıfatlarında anlamlarında azalma, kısma, küçülme gibi belirtiler meydana gelir. Küçükltme ekleri "-cik, -ce, -si, -(i)msi, -(i)mtrak ekleri ile yapılır. Serince hava, kotumsu pantolon, küçücük ev, çocuksu hareketler, ufacık ev, minicik defter şeklinde örneklendirilebilir.

İsimleşmiş Sıfatlar

Bazen sıfat tamlamalarında isim düşebilir. Bu tiip durumlar da sıfat isimleşir. Örneğin;
 • Çalışkan insanlar başarılı olurlar. Burada sıfat tamlaması mevcut. İsim düşerse eğer;
 • Çalışkanlar başarılı olur. Burada çalışkanlar artık isim halindedir.
]]> Ünvan Sıfatları https://www.sifatlar.com/unvan-sifatlari.html Mon, 12 Nov 2018 15:12:59 +0000 Ünvan Sıfatları, insanların görev, mevki, derece, memuriyet, rütbe ve sosyal statüye göre isimlerin yanına eklenen ve ya birlikte söylenen saygı ve tanıtma, hitap sözcüklerine Ünvan Sıfatları denir. Bu sıfatlar sadece Ünvan Sıfatları, insanların görev, mevki, derece, memuriyet, rütbe ve sosyal statüye göre isimlerin yanına eklenen ve ya birlikte söylenen saygı ve tanıtma, hitap sözcüklerine Ünvan Sıfatları denir. Bu sıfatlar sadece insan isimlerini niteler. Diğer canlılar için kullanılmaz. Lakaplar ve takma adlar da bu sıfatlar arasında yer alır. Anlam yönünden niteleme sıfatlarına da yakındır. 

Ünvan Sıfatları 3'e ayrılır;
 • isimden önce kullanılan ünvan sıfatı; Doktor Kadriye, Hemşire Ayla, Mühendis Suat, Sultan Süleyman, İmparator Neon.
 • isimden sonra kullanılan ünvan sıfatı; Tuba Öğretmen, Emre Müdür, Kerem Çavuş, Aşçıbaşı Atilla.
 • isimden önce ve sonra kullanılan ünvan sıfatı; Polis Enes Bey, Avukat Selma Hanım, Kapıcı Ruşen Efendi Mustafa Kemal Paşa gibi.
Özel adla birlikte kullanılmayan ünvan sözcüğü küçük harf ile başlıyor ise ünvan görevinden çıkar. Örnek verecek olursak "Bugün öğretmen, derse girmemiş." Diğer Örnek:"Sağlık Ocağında doktor kalmamış."  Bir başka durum da şöyledir ki, özel ad ile kullanılan fakat akrabalık anlamı taşıyan sıfatlar küçük harfle başlar ve ünvan görevinden çıkmış olur. Örnek "Mustafa, yarın Hasan Amcasına gidecek." Diğer Örnek :"Ben, Nebahat Teyzemi arayayım en iyisi."
]]>
Birleşik Sıfat https://www.sifatlar.com/birlesik-sifat.html Mon, 12 Nov 2018 22:18:54 +0000 Birleşik sıfatlar; yapısında en az iki ve daha fazla sayıda kelime bulunduran sıfatlardır. Kaynaşmış birleşik sıfatlar ve kurallı birleşik sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Boşboğaz insanlar, külyutmaz öğretmen, bir Birleşik sıfatlar; yapısında en az iki ve daha fazla sayıda kelime bulunduran sıfatlardır. Kaynaşmış birleşik sıfatlar ve kurallı birleşik sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Boşboğaz insanlar, külyutmaz öğretmen, birtakım insanlar, boğazına düşkün öğretmen gibi örnekler ile çoğaltılabilir.

Kurallı birleşik sıfatlar: Farklı yollarla oluşurlar ve çeşitli örnekleri vardır. 
 • Sıfat tamlaması+ 'li' yapım eki: büyük yapraklı ağaçlar, kısa boylu asker, renkli gözlü çocuk, pembe çiçekli yol, küçük dişli canavar, dost bakışlı insanlar, kara kaplı defter, geniş kapılı bina, minik burunlu bebek, kırık camlı ev...
 • Sıfat tamlaması+ 'lik' yapım eki: üç kuruşluk iş, bir parçalık çikolata, yarım saatlik mesai, iki kışlık yemek...
 • İsim+ iyelik+ sıfat: saçı uzun bebek, kulpu kırık bardak, canı sıkkın kadın, zirvesi yüksek dağ, kafası karışık insan, rengi soluk kumaş, odası bol ev, kolu kısa mont...
 • Takısız isim tamlaması+ 'li' yapım eki: taş duvarlı ev, yün çoraplı kız, ipek gömlekli insan, altın yüzüklü kadın, demir kapılı bahçe, aslan yürekli çocuk... 
 • İsim+ 'den' ayrılma hal eki+ isim-fiil: kulaktan dolma bilgiler, ağızdan dökülme sözler...
 • Deyim+ isim: çenesi düşük insan, aklı havada çocuk, cana yakın arkadaş, başına buyruk insan, baştan savma iş...
 • İkileme+ isim: evsiz barksız insan, eğri büğrü yol, yalan yanlış söz, ıvır zıvır eşyalar, eften püften sebepler, irili ufaklı taşlar, sıra sıra ağaçlar, eski püskü elbise, saçma sapan konuşma, eciş bücüş yazılar...
 • İsim+ ek+ fiilimsi: işini bilir memur...
Kaynaşmış birleşik sıfatlar:

Anlam olarak birleşmiş, kaynaşmış sıfatlardır. İki veya daha fazla sözcüğün sözlük anlamlarından biraz veya daha fazla uzaklaşarak, aralarına kelime ya da ek almayacak şekilde kaynaşarak oluşturduğu sıfatlardır. Canciğer dost, uyurgezer çocuk, birtakım meseleler, kadınbudu köfte, vatansever sanatçı, değerbilmez kişi, biraz zaman, çıtkırıldım kız, pisboğaz çocuk, okuryazar kişi, herhangi bir öğretmen, gülkurusu elbise, mirasyedi gençler, balköpüğü araba, birkaç adam, konargöçer ihtiyar, eşsesli kelimeler, suçüstü yakalama, kahverengi etek gibi örnekler ile arttırılabilir
]]>
Sıfat Tamlaması Çeşitleri https://www.sifatlar.com/sifat-tamlamasi-cesitleri.html Mon, 12 Nov 2018 23:24:38 +0000 Sıfat tamlaması çeşitleri, isimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalara denir. Sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir. Cümledeki bir kelime sıfat mı, değil mi, bunun için önce c Sıfat tamlaması çeşitleri, isimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalara denir. Sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir. Cümledeki bir kelime sıfat mı, değil mi, bunun için önce cümlenin içinde oluşturduğu tamlamaya bakılır ve kelime sıfat ise, mutlaka ondan sonra gelen bir isim vardır. Sıfat tamlamalarında birinci kelime tamlayan, ikinci kelime ise tamlanandır. Tamlayan başta gelir tamlanan ise sonda olur. Bütün sıfatlarla sıfat tamlaması yapılabilir.

Örnek: Genç kadın zorlukla yürüyordu./ Birkaç çocuk okula doğru koşuyordu.

Sıfat tamlaması çeşitleri

Niteleme sıfatı, bir ismi durum, şekil, biçim ve renk yönüyle niteleyen sözcüklere denir.

Örnek: Küçük kız bizi görünce yanımıza koştu./ 'Nasıl' kız (küçük kız)

Bu yolun sonunda eski bir okul var./ 'Nasıl' okul (eski okul)

İşaret sıfatı, isimleri işaret yoluyla belirten sözcüklere denir. İşaret sıfatları 'bu, şu, o, öteki, beriki' sözcüklerinden sonra virgül (,) işareti kullanılmaz. Kullanılırsa zamir olur.

Örnek: Bu kitabı okudun mu / 'Hangi' kitabı (bu kitabı)

Arkadaşlarım öteki okulda okuyor./ 'Hangi' okulda (öteki okulda)

Asıl sayı sıfatı, varlıkların sayısını kesin olarak belirten sözcüklerdir.

Örnek: Dolapta üç gün önceki yemek duruyor./ 'Kaç' gün önceki (üç gün önceki)

Sıra sayı sıfatı, varlıkların sırasını gösteren sözcüklerdir. 'Kaçıncı' sorusuna cevap verir.

Örnek: Sınavdaki ikinci ve üçüncü soruları çözememiş./ 'Kaçıncı' soruları çözememiş (ikinci ve üçüncü soruları)

Üleştirme sayı sıfatı, isimlerin eşit paylara ayrışmış olduğunu belirten sıfatlara denir. 'Kaçar' sorusuna cevap verir.

Örnek: Öğrencilerinden yirmişer test çözmelerini istedi./ 'Kaçar' test çözmelerini istedi (yirmişer)

Belgisiz sıfatlar, isimlerin nicelik yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır.

Örnek: Elbet bir gün buluşacağız./ 'Ne zaman' (elbet bir gün)

Konuyla ilgili birkaç sorum olacak./ 'Ne kadar' (birkaç)

Soru sıfatı, isimleri soru yoluyla belirten sözcüklere denir. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır.

Örnek: Köyde hangi okulda okuyordun/ 'Hangi'

Kaç tane araban var 'Kaç tane' 

]]>
4 Sınıf Sıfatlar https://www.sifatlar.com/4-sinif-sifatlar.html Tue, 13 Nov 2018 06:14:17 +0000 4. sınıf sıfatlar, canlı ve cansız varlıkların özelliklerini belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar mutlaka bir isim ile birlikte kullanılmalıdır. Sıfatlar yapım eki alabilir fakat çekim eki alamazla 4. sınıf sıfatlar, canlı ve cansız varlıkların özelliklerini belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Sıfatlar mutlaka bir isim ile birlikte kullanılmalıdır. Sıfatlar yapım eki alabilir fakat çekim eki alamazlar. Sıfatlar niteleme sıfatlar ve belirtme sıfatları olmak üzere iki gruba ayrılır.

A) Niteleme sıfatı, varlıkları renk, biçim, şekil gibi özelliklerini belirten sıfatlara denir. İsme sorulan 'nasıl' sorusuna cevap verir.

Kütüphaneden kırmızı kitabı aldım.

Büyük adam koşarak gitti. sıfatların nasıl sorusuna cevap verir. 

B) Belirtme sıfatı, varlıkların yerini işaret yoluyla gösteren, durumu belli belirsiz veya soru yoluyla belirten sıfatlara denir. Sıfatlar da isme sorulan 'hangi' sorusuna cevap verir. 
Bunlarda kendi aralarında dört gruba ayrılmaktadır.

1) İşaret sıfatı, varlıkları işaret yoluyla gösteren sıfatlara ne denir.
Şu Karşıdaki okul bizim.
Sınıftaki herkes bu kitabı okuyor.

2) Belgisiz sıfat, varlıkların durumlarını sayılarını yerlerini kesin bir şekilde bildirmeyen sıfatlara belgisiz sıfat denir. Diğer, bütün, başka, bazı, her, çok, fazla gibi sözcükler belgesiz sıfattır.
Bazı işçiler erkenden gelmişti.
Dünkü toplantıya birçok kişi katılmamıştı.

3) Soru sıfatı, varlıkların yerini sayısını durumunu soru yoluyla bildiren sıfatlara denir. Ne, hangi, kaç, kaçıncı, nasıl, ne kadar gibi sözcükler soru sıfatıdır.
Ahmetlerin yanında kaç gün kalacaksın
Okula nasıl gitmeyi düşünüyorsun

4) Sayı sıfatı, varlıkların sayılarını, sıralarını ve bölümlerini bildiren sıfatlardır.
Bunlar da kendi içinde dörde ayrılır.
 • Asıl sayı sıfatı, varlıkların sayısını kesin olarak bildiren sıfatlardır.  İsme sorulan 'kaç' sorusuna cevap verirler.
Her öğrenciye iki kalem hediye ettiler.
Okulun bitmesine yirmi bir gün kaldı.
 • Sıra sayı sıfatı, varlığın bir bütün içindeki sırasını ve derecesini gösterir. İsme sorulan 'kaçıncı' sorusuna cevap verir.
Okulun beşinci haftasında eğlence düzenlenecek. 
Denemelerden beşinci ve yedinci soruları yanlış yaptım.
 • Kesir sayı sıfatı, bütünün eşit parçalardan birini veya birkaçını gösterir ve isme sorulan 'kaçta kaç' sorusuna cevap verir.
Bu sınavı da yüzde yüz kazanırım.
Mirastan ona dörtte bir pay kalmış.
 • Üleştirme sayı sıfatı, varlıkları eşit sayıda gruplara ayırarak bildiren ve isme 'kaçar' sorusuna cevap veren sıfatlardır.
Bu yıl hepimiz beşer gün tatil yapacağız.
Öğretmenlerimiz ikişer kitap okumamızı söyledi.

Sıfatlarda Pekiştirme, sıfatların anlamlarını güçlendirilmek ve kuvvetlendirmek amacıyla yapılan bir yöntemdir. Sıfatın ilk hecesinin sonuna 'm, p, r, s' ünsüzlerinden uygun olanı getirilerek yapılır.
Bembeyaz elbise, yemyeşil orman...
İkilemeler arasına 'mi' soru edatı getirilerek yapılır.
güzel mi güzel kız...

Sıfatlarda Küçültme ''-cik,-ce,-(i)msi,-(i)mtrak'' ekleriyle sıfatların anlam bakımından küçültülmesi veya anlamını daraltılmasına denir.
Okulun büyükçe bir bahçesi vardı. 
Ev de küçücük bir mutfak masası vardı.
]]>
İsim Sıfat Zamir https://www.sifatlar.com/isim-sifat-zamir.html Wed, 14 Nov 2018 01:24:41 +0000 İsim Sıfat Zamir; Türkçe dil bilgisi konuları içerisinde olan ve sözcük türleri başlığı altında incelenebilecek, sözcük çeşitleridir diyebiliriz. Şimdi bu üç terimi sırasıyla açıklayalım;
İsim Sıfat Zamir; Türkçe dil bilgisi konuları içerisinde olan ve sözcük türleri başlığı altında incelenebilecek, sözcük çeşitleridir diyebiliriz. Şimdi bu üç terimi sırasıyla açıklayalım;

İsim; İsim sıfat zamir sözcük türlerinden biri olan isim; yani ad konusu üç başlık altında incelenmektedir. İsimler çeşitli kavramların karşılığı olarak kullanılmaktadırlar.
 • Varlıklara verilişlerine göre isimler: Özel İsim, cins isim.
 • Varlıkların sayılarına göre isimler: Tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi.
 • Varlıkların oluşuna göre isimler; Somut isim, soyut isim.
İsim Sıfat Zamir Konusunda İsim Örnekleri:

Özel İsim: Arda, Ayşe, Mehmet, Avrupa, Türkiye, Ankara, Doğu Anadolu Bölgesi, İslamiyet, Türk Dil Kurumu, Milliyet gibi.
Cins İsim: Baba, saygı, pembe, tarih, ev gibi.
Tekil İsim: Çiçek, kemancı, böcek, soğan, kalem gibi.
Çoğul İsim: Çiçekler, kemancılar, böcekler, soğanlar, kalemler gibi. 
Topluluk İsmi: Düzine, sınıf, sürü gibi.
Somut İsim: Kar, soğuk, tatlı, karanlık gibi.
Soyut İsim: Mutluluk, üzüntü, kızgınlık, sevinç, acıma, hüzün, kin gibi.

Sıfat; İsim sıfat zamir sözcük türlerinden sıfat; iki ana başlıkta incelenmektedir. Sıfat diğer adı ile ön ad, isimlerin önünde tanıtıcı olarak bulunurlar.
 • Niteleme Sıfatları.
 • Belirtme Sıfatları. ( İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfat, soru sıfatı.)
İsim Sıfat Zamir Konusunda Sıfat Örnekleri:

Niteleme Sıfatı; Tembel öğrenci, taze yaprak, Neşe teyze.
Belirtme Sıfatı; Ali Bey.
İşaret Sıfatı; Şu Kalem, Öteki çocuk, o insan.
Sayı Sıfatı; On iki sayfa, birinci sayfa, beşer fındık, iki de beş kar, yarım fincan süt.
Belgisiz Sıfat; Bir kaç çocuk, her zaman.
Soru Sıfatı; Hangi kitap, hangi tabak, kaç silgi.

Zamir; İsim sıfat zamir sözcük türlerinden zamir; ismin yerine kullandığımız sözcüklerdir. Zamir konusu diğer adı ile adıl, iki ana başlık altında incelenir.
 • Sözcük durumundaki zamirler: kişi, işaret, belgisiz, soru zamirleri.
 • Ek durumundaki zamirler: İyelik, ilgi zamirleri.
İsim Sıfat Zamir Konusunda Zamir Örnekleri;

Kişi Zamirleri: Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bana, seni, ondan, bizim, sizde, onları, kendi, kendini gibi.
İşaret Zamirleri: Şunları, buraya, orada, bu, onu gibi
Belgisiz Zamirler: Birkaçı, kimse, biri, bazı insanlar, bazıları gibi.
Soru Zamirleri: Kim, neler, nerede, hangi soru, hangisini gibi.
İyelik Zamirleri: Defterim, defterin, defterimiz, kalemim, evlerine, telefonu gibi.
İlgi Zamirleri: Seninki, benimki, benimkinden gibi.
]]>
5 Sınıf Sıfatlar https://www.sifatlar.com/5-sinif-sifatlar.html Wed, 14 Nov 2018 03:53:02 +0000 5 sınıf sıfatlar, varlıkları daha belirgin olarak anlatmamız için tanıtıcı sözcükler kullanırız. 5 sınıf sıfatlar, lise düzeyine göre daha kolaya indirgenerek anlatılır. Bu sözcükleri de isimlerin önlerine getire 5 sınıf sıfatlar, varlıkları daha belirgin olarak anlatmamız için tanıtıcı sözcükler kullanırız. 5 sınıf sıfatlar, lise düzeyine göre daha kolaya indirgenerek anlatılır. Bu sözcükleri de isimlerin önlerine getirerek varlığın durumunu, rengini, biçimini ve sayısını belirtiriz. Sıfat diğer adı ön adlar, isimlerden önce gelerek varlıkların kavramlarını, niteliğini gösteren, farklı bakımlardan belirterek sözcük ve sözcük öbeklerine verilen addır. Sıfatlar anlamlarına ve görevlerine göre niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı olmak üzere iki ana başlıkta toplanırlar.

Sıfat Çeşitleri
 • Niteleme Sıfatı: Bir ismi biçim, şekil, renk ve durum yönü ile niteleyen sözcüklere verilen addır. Niteleme sıfatları, isme sorulan "Nasıl " sorusuna verilen cevap ile bulunur. Örnekleri tatlı ses, kurumuş yaprak, çalışkan öğrenci, küçük çocuk vb. olarak çoğaltabiliriz.
 • Belirtme Sıfatı: İsimleri sayı, işaret, belgisiz ve soru yönü ile belirten sıfatlara niteleme sıfatı denilir. Belirtme sıfatları 4'e ayrılır. Bunları detaylı olarak inceleyelim.
İşaret Sıfatı

İsimleri işaret yolu ile belirten sıfatlara verilen addır. İşaret sıfatları, isme sorulan "Hangi" sorusuna verilen cevaptır. O, bu, şu, öteki, öbür, beriki vb. sözcükler ismin önünde ise işaret sıfatı adı verilir. İşaret sıfatları çoğul eki, durum eki almazlar. İşaret sıfatını mutlaka isimden önce gelir. Eğer işaret sıfatları durum ve çoğul ekini alıp, ismin yerine geçer ise işaret zamiri olurlar. Bu hususlara dikkat etmekte fayda vardır.

Örnek: "Bu bardağı senin için aldım." cümlesinde bulunan "bu" sözcüğü bir işaret sıfatıdır. "bardağı" sözcüğüne hangi sorusunu sorduğumuzda yanıtı "bu" diye alıyoruz. Bu sebeple "bu" sözcüğü işaret sıfatıdır.

Sayı Sıfatı
 • Asıl sayı sıfatı: Varlıkların sayılarını kesin, belirgin bir biçimde gösteren sözcüklerdir. İsme sorulan "Kaç" sorusundan alınan cevaptır.
 • Sıra sayı sıfatı: Varlıkların sıra sayısını gösteren sözcüklere denir. İsme sorulan "kaçıncı" sorusuna alınan cevaptır. Sıra sayı sıfatı, sayılara, "-ncı, -ncu, -ncü" eklerinin getirilmesi ile oluşur. Örnekleri, on beşinci sayfa, ikinci sıra vb. şeklinde çoğaltabiliriz.
 • Kesir sayı sıfatı: Varlıkların bir parçanın bütüne olan oranını gösteren sıfatlara denilir. Örnekleri, tam ekmek, üçte iki simit, yarım elma vb. şeklinde çoğaltabiliriz.
 • Üleştirme sayı sıfatı: Varlıkları sayı yönünden bölümlere ayırıp, onlara paylaştırma (üleştirme) anlamını veren sözcüklere denir. İsme sorulan "kaçar" sorusundan alınan yanıtıdır. Sayılara "-er, -ar" ekleri getirilerek oluşturulur. Örnekleri, yedişer soru, onar elma, altışar kitap vb. şeklinde çoğaltabiliriz.
Belgisiz Sıfatlar

Varlıkları miktar ve sayı bakımından tam olarak belirtilmeyen sözcüklere denilir. Birçok, bir, çoğu, kimi, tüm, bazı, birtakım, hiçbir, herhangi gibi kesinlik bildirmeyen, belirsizlik taşıyan sözcükler için kullanılır.

Örnek: "Yarın birkaç kişi ile köye gidiyoruz." cümlesindeki birkaç sözcüğü sayı yönünden kesin olmayacak biçimde belirtildiği için belgisiz sıfattır.

Soru Sıfatı

İsimleri soru yolu ile belirten, isimleri tamamlayan soru sözcüklerine verilen addır. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır. "Kaç, nasıl, hangi, ne, ne kadar, kaçıncı, kaçar" gibi sorulara soru sıfatı adı verilir.
]]>
Türemiş Sıfat https://www.sifatlar.com/turemis-sifat.html Wed, 14 Nov 2018 06:17:06 +0000 Türemiş Sıfat; Bir ad veya eylemden yapım eki eklenerek yapılmış olan sıfata denmektedir. Yapı bakımından sıfatlar incelendiğinde türemiş sıfat da bu başlık altında yer almaktadır.  Türemiş sıfata örnek olarak; Türemiş Sıfat; Bir ad veya eylemden yapım eki eklenerek yapılmış olan sıfata denmektedir. Yapı bakımından sıfatlar incelendiğinde türemiş sıfat da bu başlık altında yer almaktadır.  Türemiş sıfata örnek olarak; yıllık izin, kiralık ev, çalışkan öğrenci, yuvarlak masa, genişçe bir salon gösterilebilir.

Türemiş Sıfat Ve Genel Özellikleri

Türemiş sıfat  veya sıfatların genel özelliklerine değinecek olursak; türemiş sıfatlar isimlerden önce gelmektedirler ve onları çeşitli şekillerde tamamlarlar. Bir isimden önce geldiklerinde sıfat oldukları anlaşılmaktadır. Türemiş sıfat arasına noktalama işareti konulmaz. Virgülün konma durumunda ise, ilk kelime isimleşmiş olmaktadır. Eğer sıfatın var olmasından söz ediliyor ise, mutlaka sıfat tamlaması varlığı da mevcut anlamına gelmektedir. Yani, bir tamlama oluşturulmuş demek olur. 

Eylemden Türemiş Sıfat Örnekleri; Kırıcı söz, tanıdık insan, açık kapı, takma diş, düşünen adam.

Addan Türemiş Sıfat Örnekleri; Kışlık odun, güneşli günler, aydınlık ev, korkulu gece, yazlık ev, Sakaryalı genç, tuzlu salça.
]]>
Sıra Sayı Sıfatı https://www.sifatlar.com/sira-sayi-sifati.html Wed, 14 Nov 2018 20:05:22 +0000 Sıra sayı sıfatı, kelimenin öğelerine ayrılması işleminde sıfatlar oldukça önemli görev üstlenir. Özellikle isimlerden önce gelerek onların durum, renk, sayı, yer, biçim, hareket, soru, işaret yönleriyle isimleri tamamlanm Sıra sayı sıfatı, kelimenin öğelerine ayrılması işleminde sıfatlar oldukça önemli görev üstlenir. Özellikle isimlerden önce gelerek onların durum, renk, sayı, yer, biçim, hareket, soru, işaret yönleriyle isimleri tamamlanmasını sağlarken; onları belirtip niteleme görevi üstlenir. Sıfatlar tek başına kullanıldıkları zaman isim olarak değerlendirilir. Bu sebeple isimlerden önce geldikleri zaman sıfat olduğu anlaşılır. 

Örnek olarak,

Yeşil elbise, büyük park, küçük kalem, mavi deniz, siyah koltuk, altıncı masa kelimeleri içerisinde yeşil, büyük, küçük, mavi, siyah, altıncı sıfat olarak kullanılmıştır.  

Cümle içerisinde tek başına kullanıldıkları zaman sıfatların isim değerinde oldukları için aldıkları çekim ekleri, iyelik ekleri, hal eklerine ve çoğul ekleri ile isimden önce gelerek nitelendirme görevi üstlenir.  Böylece sıfat olarak kullanılır ve anlaşılması kolaylaşır. Sıfat ile nitelendirdiği özne arasında kesinlikle noktalama işareti kullanılmaz. Özellikle virgül konulmadığı belirtilirken virgülün kullanılması halinde sıfat isime dönüşür. Sıfatlar cümle içerisinde arka arkaya sıralanarak belirtme ve niteleme görevi üstlenir. Sıfatın bulunduğu bölümde muhakkak sıfat tamlaması bulunmaktadır. İsim ile yan yana gelmesi halinde sıfat tamlaması meydana gelirken; soru yönüyle bile olsa sıfat tamlamasının oluştuğu belirtilmektedir. Sıfat cümle içerisinde görev ve anlam bakımından kendinden sonra gelen isime farklı anlamlar katar. Sıfatlar kendi içerisinde belirtme ve niteleme sıfatı olarak ikiye ayrılır. Belirtme sıfatı içerisinde sıra sayı sıfatı yer alır. Belirtme sıfatları içerisinde bulunan sıra sayı sıfatı, asıl sayı sıfatı, birleştirme sıfatı, kesir sıfatı olarak 4 kısım ayrılırken; sıra sayı sıfatı bunlardan bir tanesidir.

Sıra sayı sıfatı açıklaması

Sayı sıfatları isimlerin sıralarını, sayılarını, parçalarını, bölümlerini kesin olarak ifade eden sıfatlardır. Sayı sıfatı içerisinde bulunan sıra sayı sıfatları isimin sırasını ve derecesini belirtmek için kullanılır. Cümle içerisinde -nci veya . olarak belirtilen sıra sayı sıfatı şu şekilde kullanılır. 

Örneğin: dördüncü kat, 5. kişi, Onikinci bölüm, 98nci yıl, üçüncü hafta, yedinci kız, altıncı Sokak, 27. madde, dördüncü bina şeklinde kelime içerisinde kullanılmaktadır. 

Sıra asayı sıfatı olan kelimeler
 • Cümle içerisinde kullanılan ilk kelimesinin sıra sayı sıfatı içerisinde yer aldığı belirtilmektedir. İlk kelimesi birinci anlamında kullanılır. Cümle içerisinde sıfat olarak yer alır.
Örneğin: ilk sokaktan sağa dönün. Cümlesinde ilk birinci görevi üstlenerek sıra sayı sıfatı olarak cümle içerisinde yer alır. 
 • Cümle içerisinde kullanılan son kelimesi sıra sayı sıfatı içerisinde yer alır. Son kelimesi sonuncu anlamında kullanıldığı için sıra sayı sıfatları içerisinde bulunmaktadır.
Örneğin: son kapıdan içeri girebilirsin. Cümlesinde kullanılan son kelimesi ile  sonuncu kapının nitelendirildi belirtilmektedir.
 • Ayrıca ortanca kelimesi sıra sayı sıfatı arasında yer alır. Ortanca kelimesi içerisinde bulunan niteleme şu şekilde belirtilir:
Örneğin: Ortanca çocuğun elbisesi çok güzel. Ortanca kelimesi ile ortada bulunan çocuğun nitelendirildiği belirtilirken; sıra sayı sıfatı arasında bulunduğu belirtilmektedir. 
 • Sonuncu kelimesi sıra sayı sıfatı içerisinde yer alır. Sonuncu kelimesi ile birlikte sondaki kişinin kastedildiği belirtilerek sıra sayı sıfatları grubunda bulunduk belirtilmektedir.
]]>
Belirtme Sıfatı https://www.sifatlar.com/belirtme-sifati.html Wed, 14 Nov 2018 20:27:59 +0000 Belirtme sıfatı, varlıkları çeşitli yollarla belirten sıfatlara belirtme sıfatı denir. Cümle içinde kullanılan varlığın özelliğine veya duruma göre belirtme görevini sayı, işaret, soru veya belirsizlik gibi yönteml Belirtme sıfatı, varlıkları çeşitli yollarla belirten sıfatlara belirtme sıfatı denir. Cümle içinde kullanılan varlığın özelliğine veya duruma göre belirtme görevini sayı, işaret, soru veya belirsizlik gibi yöntemlerle üstlenirler. Belirtme sıfatı bu şekilde kendi içinde çeşitlere ayrılır.

Belirtme sıfatı çeşitleri nelerdir

İşaret sıfatı, işaret sıfatı varlığı işaret yoluyla belli eden sıfatlara denir. Bu sıfatları ayırt edebilmek için 'hangi' sorusunun karşılığının alınması gerekir. Kullanılan sıfat isime sorulan hangi sorusuna cevap veriyorsa bu sıfat belirtme sıfatının işaret sıfatı türüne girer. Aynı zamanda isimlerin önüne geçerek kullanırlar.

Örnek,
 • Bu çiçek,     
 • Şu ağaç,       
 • Öteki defter,   
 • O kitap,            
 • Beriki otobüs,  
 • Bu kalem,      
İşaret sıfatının '-ki' eki alması durumunu değiştirmez. -ki yada -deki eki alan işaret sıfatları türemiş olan işaret sıfatı olarak kabul edilir. Eğer işaret sıfatı kullanırken çekim eki alırsa sıfat olmaktan çıkar ve işaret zamiri olur.

Örnek,
 • Bunu ben yapmak istedim. (Bunu, işaret zamiri)
 • Onu ilk ben gördüm. (Onu, işaret zamiri)
Belgisiz sıfat, varlıkları tam olarak belirtemeyen ve aşağı yukarı belirtmeye çalışan sıfatlara belgisiz sıfat denir. Belirttikleri varlıkları tam olarak değilde belli belirsiz sıfatlar kullanarak belirtmeye çalışırlar. Belgisiz sıfatları sayı sıfatlarıyla karıştırmamak gerekir. Cümle içinde kullanılırken belli bir anlamı yoksa sıfat begisiz sıfat olarak kabul edilir. Sayı anlamı taşıyorsa kullanılan sıfat sayı sıfatı olur.

Örnek,
 • Fazla defter, 
 • Bazı günler,  
 • Bütün kitaplar,
 • Kimi zaman, 
 • Çok para, 
Soru sıfatı, varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir. Soru sıfatı kullanılırken sorunun yerine konulan kelimeyi de sıfat haline getiriyorsa sorunun kelimesi soru sıfatı kabul edilir. Yani sorulan sorunun cevabınıd a sıfat olarak verir. Cevap içerisindeki sıfat herhangi bir belirtme sıfatı türü olabilir. Cevap içerisindeki sıfat sayı veya belgisiz gibi sıfatlarla kelimeyi tamamlayabilir. Bu sıfatı soru sıfatı yapmaktan değiştirmez. Bir soru kelimesi içerisinde 'kaçıncı kişi' olarak sorulan sorunun cevabına 'ikinci kişi' verilebilir. Burdaki 'ikinci' kelimesi bir sayı sıfatıdır. Bu duruma göre de 'kaçıncı' ile sorulan kelime soru sıfatı olur. Kısaca sorduğu sorunun cevabını başka bir sıfatla karşılayan kelimelere soru sıfatı denilebilir.

Örnek,
 • Kaç kişi, 
 • Hangi kitap, 
 • Kaçıncı sıra,  
 • Neredeki kalem,
Sayı sıfatı, varlığın sayısını belirten sıfatlar belirtme sıfatlarının sayı sıfatı çeşidine girer. Sayı sıfatı kendi içinde asıl, kesir, üleştirme, topluluk ve sıra sayı sıfatları olarak 5 ayrı gruba ayrılır.

Sayı sıfatı çeşitleri,

Asıl sayı sıfatı, hiç ek almadan varlığın sayısını tam olarak bildiren sıfatlara asıl sayı sıfatı denir. Asıl sayı sıfatları 'kaç' sorusuna cevap verebilen sıfatlardır.

Örnek,
 • Üç kişi, 
 • Altı kalem,
Kesir sayı sıfatı, adlarını tam olarak değilde kesirli şekilde belirten sıfatlara kesir sayı sıfatı denir. Kullanılırken anlamlarında bir kesir anlamı yüklü olmalıdır. Kesir sayı sıfatı -de, -da eki gibi ekler alır. Aynı zamanda 'kaçta kaç' sorusuna cevap verirler. Bir kelime olarak değilde kelime grubu halinde kullanılabilirler. Fakat yarım, çeyrek v.b gibi tek kelime halinde kesir anlamı taşıyan kesir sayı sıfatları da vardır.

Örnek,
 • Çeyrek altın, 
 • Üçte bir boncuk, 
 • Yüzde on para,   
 • Beşte iki pay,  
Üleştirme sayı sıf]]> Belgisiz Sıfat https://www.sifatlar.com/belgisiz-sifat.html Thu, 15 Nov 2018 12:41:41 +0000 Belgisiz Sıfat, Varlıkları tam anlamıyla  belirten sıfatlardır. Çoğu, birçok, birtakım, bazı gibi sözcüklerle kurulan cümlelerdir. Örneğin. Sınıfta birkaç kişi var. Çoğu öğrenci bu olayı  bilmez. Belgesiz sıfat Belgisiz Sıfat, Varlıkları tam anlamıyla  belirten sıfatlardır. Çoğu, birçok, birtakım, bazı gibi sözcüklerle kurulan cümlelerdir. Örneğin. Sınıfta birkaç kişi var. Çoğu öğrenci bu olayı  bilmez. Belgesiz sıfat adların miktarını, sayılarını yaklaşık olarak belirten sıfatlardır. Birkaç, her, biraz gibi belgisiz sıfatlar sözcüklerden sonra gelen adlar çoğul eki almazlar. Kimi, bazı gibi sözcüklerle kurulan cümleler hem tekil hem de çoğul kullanılabilir. Bir kelimesi bir cümlenin önüne gelerek o cümleye herhangi bir anlamı katıyorsa bu belgisiz sıfat olarak adlandırılabilir. 

Belgesiz Sıfat Çeşitleri
 • Asıl Sayı Sıfatı: Asıl sayı sıfatı ismin sayılarını belirten sıfatlara denir. 
Dört arkadaş kampa gittik.
 • Sıra Sayı Sıfatı: Sıra sayı sıfatı ismin sırasını belirten sıfatlardır. 
Az önceki kızlar altıncı kata çıktılar. 
 • Üleştirme Sayı Sıfatı: Üleştirme sayı sıfatı bir nesneyi paylaşmak için kullanılan sayı sıfatlarına denir. 
Ali elmaları üçer üçer dağıttı.
 • Kesir Sayı Sıfatı: Kesir sayı sıfatı isimlerin hepsinin kaçta kaç olduğunu gösteren sıfatlardır. 
Babam akşam kasaptan yarım kilo kıyma alacakmış. 
]]> Hz Muhammedin Sıfatları https://www.sifatlar.com/hz-muhammedin-sifatlari.html Fri, 16 Nov 2018 12:40:50 +0000 Hz Muhammedin sıfatları, Tarih boyunca Allah bir çok Peygamberler göndererek insanlara doğru yolu göstermiştir. İlk peygamber Hz Adem ve son Peygamber ise Hz Muhammeddir. Bütün peygamberlerin olduğu gibi Hz Muhammedin de sıfatları Hz Muhammedin sıfatları, Tarih boyunca Allah bir çok Peygamberler göndererek insanlara doğru yolu göstermiştir. İlk peygamber Hz Adem ve son Peygamber ise Hz Muhammeddir. Bütün peygamberlerin olduğu gibi Hz Muhammedin de sıfatları vardır. Hak, adalet, güzellik ve iyiliği gerek öğütle gerekse davranışlarla insanlara miras bırakmıştır. Hz Muhammed her konuda bizim için en iyi örnektir. Güzel bir insan iyi bir insan nasıl olur Hz Muhammedin sıfatlarına bakarak öğrenebiliriz çünkü onun ahlakı Kurandır. 
 • Sıddık, Hz Muhammedin sıfatları arasında en bilindik olan sıdk sıfatının anlamı doğru olmaktır. Peygamber efendimize peygamberlik verilmeden öncede sıdk yani doğru olmak sıfatı verilmiştir. Hz Muhammedin sıfatları arasında yer alan doğu sözden vazgeçmeme ve her ne şartta olursa olsun yalan söylememe özelliğidir. Bu nedenle doğru söz sahibi olan peygamberimize halkın güveni de tam olmuştur böylelikle sözünden emin oldukları peygambere de güvenmişlerdir. 
 • Muhammedül Emin, Hz Muhammedin sıfatları arasında emin sıfatının anlamı emanette emin olunan yani güvenilir olunan kişi demektir. Peygamber efendimizde güvenilir emanete sahip çıkan bir sıfata sahip olduğundan dolayı bu sıfatla anılır. 
 • Fetanet, Zeki ve akıllı olan Peygamberimizin bir diğer sıfatı da fetanettir.
 • Emnül-azl: Anlamı Dünyada ve ahirette var olmadan ahir zamanı kadar peygamberimizin peygamber olarak kalacağıdır.
 • Adelet, Hiçbir şekilde peygamberimiz müslim ve gayri müslimlere karşı hiç bir haksızlık ve zulüm yapmamıştır. Bu nedenle peygamberimizin bir diğer sıfatı da adelettir. 
 • İsmet, Kendinden emin ve sadık olan Hz Muhammedin sıfatlarından biride ismettir. İsmet sıfatının anlamı temiz nezih ve örnek insan olarak anılır. Temiz günahsız anlamına gelen ismet sıfatı peygamberimize anlatan çok güzel bir sıfattır. 
 • Tebliğ, Hz Muhammedin sıfatlarından biri olan tebliğ Allah'tan gelen bilgileri doğrudan olduğu gibi değiştirmeden ulaştırmak demektir. Bu konuda hiç bir müslümanın şüphesi olamaz. 
]]>
Sıfat Yapan Ki https://www.sifatlar.com/sifat-yapan-ki.html Fri, 16 Nov 2018 15:14:01 +0000 Sıfat yapan ki eki Türkçe' de sıklıkla kullanılan eklerden birisidir. Sıfat olduğu için önüne genellikle isim gelir. Aksi takdirde isimleştirilmiş sıfat halini alır. Önüne geldiği ismin zamanını ve yerini belirtmek için ku Sıfat yapan ki eki Türkçe' de sıklıkla kullanılan eklerden birisidir. Sıfat olduğu için önüne genellikle isim gelir. Aksi takdirde isimleştirilmiş sıfat halini alır. Önüne geldiği ismin zamanını ve yerini belirtmek için kullanılır.  

Sıfat yapan ki örnek cümleleri:
Dün maç oldukça zordu.
Aklımdaki kuşkular hiç bitmeyecek.
Elindeki hoşuma gitti. (isimleştirilmiş sıfat) 

Sıfat yapan ki ilgi zamiri ve bağlaç olan ki ekleriyle karıştırılabilir. Bu yüzden bazı dil bilgisi kurallarını bilmek gerekir. Bu kurallardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; 

 • Bağlaç olan ki ayrı yazılırken ilgi zamiri ve sıfat yapan ki bitişik yazılır. 
 • Bağlaç olan ki cümleden cıkarılırsa anlam bozulmaz.Sıfat yapan ki anlam daralır. 
 • İlgi zamiri yapan ki aynı zamanda isimleştirilmiş sıfattır.
]]>
İsim Sıfat Zarf https://www.sifatlar.com/isim-sifat-zarf.html Sat, 17 Nov 2018 04:02:47 +0000 İsim Sıfat Zarf, Türkçe sözcüklerin anlam ve görev bakımından çok yönlü incelenmesini sağlar. Sözcük türleri bakımından isim, sıfat, zarf ve zamir isim soylu sözcük grubunda yer alırlar. Her bir
İsim Sıfat Zarf, Türkçe sözcüklerin anlam ve görev bakımından çok yönlü incelenmesini sağlar. Sözcük türleri bakımından isim, sıfat, zarf ve zamir isim soylu sözcük grubunda yer alırlar. Her biri kendi içinde gruplara ayrılır. İsim (ad); Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler farklı yönlerden incelenir. 

Varlıklara Verilişlerine Göre İsim Sıfat Zarf

Cins isim; Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir. Bu varlıkların benzerleri çevrede fazlası ile bulunur.  Ağaç, kitap, araba.

Özel isim; Tek olan, benzeri bulunmayan isimlerdir. Baş harfleri her zaman büyük harf ile yazılır.  Yer isimleri (İstanbul, Ağrı Dağı), kişi isimleri ( Burcu), ülke isimleri (Türkiye), kitap, dergi, gazete isimleri (Kafa, Star), kurum isimleri (İstanbul Üniversitesi), din ve mezhep isimleri (İslamiyet). Bir isim her zaman özel isim olamaz veya her zaman cins isim olamaz. ''Mevsimlerden baharı severim.'' cümlesinde ''bahar'' cins isimdir fakat ''Bahar, benim en sevdiğim arkadaşım.'' cümlesinde ''Bahar'' özel isim olur.

Karşıladığı Varlığın Sayısına Göre;

Tekil isim; Sayı bakımından tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. Ev, arsa.

Çoğul isim; Sayı bakımından birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Adlara -ler, -lar ekleri getirilerek yapılır.  Evler, arsalar.

Topluluk ismi; Çoğul eki almadan birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Halk, millet, ordu.

Varlıkların Niteliklerine Göre;

Somut isim; Beş duyu organından en az birisi ile algılanabilen isimlerdir. Ses, parfüm.

Soyut isim; Beş duyu organı ile algılanamayan isimlerdir. Örnek; rüya, özlem.

Sıfat (ÖnAd); İsimleri niteleyen yada belirleyen sözcüklere sıfat  denir.  Tek başlarına kullanılmaz, varlıklar ile ortaya çıkar. Sıfat türleri;

Niteleme Sıfatları; Varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. İsme sorulan ''nasıl'' sorusuna yanıt verir. ''Solmuş yapraklar yere döküldü.'' Cümlesinde ''solmuş'' sözcüğü yaprağın nasıl olduğunu anlatır. 

Belirtme Sıfatları; Varlıkların diğer varlıklara ilgileri neticesinde aldığı nitelikleri belirten sıfatlardır. Kendi içinde 4 başlık altında incelenir.

İşaret Sıfatı; Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. İsme ''hangi'' sorusunun sorulması ile bulunur. Bu, şu, o.
Bazı işaret sıfatları yer bidirir ve bu sıfatlar genelde -ki ekini alır. Buradaki, şuradaki, oradaki, beriki, öteki.

Sayı Sıfatları; İsimlerin sayısal niteliklerini bildiren sıfatalardır. Birkaç çeşit satı sıfatı vardır. 
''Yüz kişi var.''  ''yüz''  asıl sayı sıfatı,
''Yüzüncü kişi girdi.'' ''yüzüncü'' sıra sayı sıfatı,
''Konsere giriş yüzer kişi şeklinde oldu.'' ''yüzer''  üleştirme sıfatı,
Yüz de bir olasılıkla gidiceğim.'' ''yüzde bir'' kesir sayı sıfatı,
 ''Çeyrek ekmek aldım.''  ''çeyrek' kesir sayı sıfatı olur.

Belgisiz Sıfat; İsimlerin nicelik bakımından belirsizliklerini anlatan sıfatlardır. Az, çoğu, başka, hiçbir, kimi, birkaç, birtakım, diğer, herhangi bir, biraz, bütün.

Soru Sıfatı; İsimlerin özelliğini, herhangi bir niteliğini belirten sıfatlardır. Hangi, kaç, nasıl, ne, nerede gibi.

Zarf (Belirteç); Fiillerin niteliğini belirten sözcüklere zarf denir. Zarf türleri;

Durum Zarfları; Fiilin durumunu, nasıl yapıldığını anlatan zarflardır. Fiile sorulan ''nasıl'' sorusuna yanıt verir. ''Burcu, hızlı konuşuyor.''  ''hızlı'' durum zarf]]> Allahın Sıfatları Ve Anlamları https://www.sifatlar.com/allahin-sifatlari-ve-anlamlari.html Sat, 17 Nov 2018 09:54:03 +0000 Allahın Sıfatları ve Anlamları, Allah'ın Sıfatlar 2'ye ayrılır. Bunlardan birisi zati sıfatlardır diğeri ise subuti sıfatlardır. Allahın sıfatları ve anlamlarını elimizden geldiğince size anlatmaya çalışacağız. Zati sı Allahın Sıfatları ve Anlamları, Allah'ın Sıfatlar 2'ye ayrılır. Bunlardan birisi zati sıfatlardır diğeri ise subuti sıfatlardır. Allahın sıfatları ve anlamlarını elimizden geldiğince size anlatmaya çalışacağız. Zati sıfatlar Örneğin Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Aynı şekilde sonu da yoktur halbuki bizler hem sonradan var edildik hem de varlığımızın bir sonu var. Ayrıca bir yaratıcıya muhtacız. Bir de Allah yaratılmış hiç bir varlığa benzetemeyiz çünkü onun eşi ve benzeri yok halbuki Allah'ın yarattığı bütün varıkların aynı türden birçok benzeri var. Subiti sıfatlar ise şöyledir, Allah bu sıfatlardan bize sınırlı olarak vermiş örneğin bizler hayat sahibiyiz biliriz, işitiriz, görürüz irademiz var, gücümüz var, konuşuruz ve bazı eserler yapabiliriz. Bu özelliklerimiz sınırlı mesela her istediğimizi yapamayız, her şeyi bilemeyiz, aynı şekilde yoktan bir şey var edemeyiz Allah'ın sıfatları kısaca bunlardır. 

Allahın sıfatları ve anlamları şöyledir, 

Zati sıfatlar, Sadece Allahta bulunan, varlıkların herhangi birinde bulunmayan özelliklerdir,
 • Vücud,
 • Kıdem,
 • Beka,
 • Vahdaniyet,
 • Muhalefetün lil Havadis,
 • Kıyam Binefsihi,
Subuti sıfatlar, Allah'ta sınırsız olarak bulunan varlıklara ise sınırlı olarak verilmiş özelliklerdir
 • Hayat,
 • İlim,
 • Semi,
 • Basar
 • İrade,
 • Kudret,
 • Kelam,
 • Tekvin
]]>
Harflerin Sıfatları https://www.sifatlar.com/harflerin-sifatlari.html Sun, 18 Nov 2018 09:25:15 +0000 Harflerin sıfatları, tecvid ilminde sıfat tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Mahrecde meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete denilmektedir. Bu yüzden sıfatlar, bazı yönlerden kısımlara ayrılmışlard Harflerin sıfatları, tecvid ilminde sıfat tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Mahrecde meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete denilmektedir. Bu yüzden sıfatlar, bazı yönlerden kısımlara ayrılmışlardır. Sıfatlar kuvvet bakımından iki bölüme ayrılmışlardır.

Kuvvetli Harflerin Sıfatları

Şiddet, İsmat, Safir, Kalkale, Tekrir, İstitale, Cehr sıfatlar arasında da kuvvet yönünden farklar bulunduğu görülmüştür. Kalkale'nin en kuvvetli sıfat olduğunu, Şiddet'in, Cehr'den daha kuvvetli olduğu anlatılmaktadır. Harflerin durumları, aynı mahreçten çıkan harflerin durumları birbirinden ayırt edilebilmeleri için yumuşaklık, zayıflık, sertlik, uzunluk ve kısalık gibi harfte meydana gelen değişimler ve özellikler sıfatlar sayesinde olmaktadır.
 • Mahreçleri aynı olan harflerin birbirinden ayrılmalarını sağlarlar.
 • Harflerin kuvvetlilerini zayıf olanlardan ayırt etmeyi sağlar. Bu sayede hangi harfin diğer harfe kuvvet vereceği ve bu sayede harfin şekli ve niteliği belirtilmiş olur.
 • Mahreçleri ayrı olan harfleri anlatırken güzellik ve zenginlik sağlamaktadır.
Harflerin Sıfatları, çeşitli tecvid bilginlerine göre değişmektedir. 4 sıfatla yetinen bilginler olduğu gibi 44 sıfatta kullanan bilginlerde bulunmaktadır.

Harflerin Sıfatlarından Lazimi Sıfat; zatından ayrılması mümkün olmayan harflerin sıfatlarıdır. Eğer bu sıfatlar çıkartılırsa harfte önemli bir değişiklik olur ve ortaya çıkan hata çok büyük olmaktadır.
 • Mahreç; harflerin çıkış yerlerini verilen isimdir.
 • Cehr; sıfatlı harfleri hareketli iken okunurken, nefesin hapsolmasına verilen isimdir.
 • Hems; sesin gizlenmesini sağlamaktadır.
 • Şiddet; sesin akmamasını sağlar ve güçlü okunmasını sağlamaktadır.
 • Rehavet; sesin akmasını sağlamaktadır.
 • İstila; dilin kökü ile birlikte damağa doğru yükselmesine denilir.
 • İnhifat, İstifale; dilin damağa yükselmemesi, aşağıda kalmasına denir.
 • İtbak; dilin üst damağa yapışması şeklidir.
 • İnfitah; dil ile damağın ayrılmasıdır.
 • Izlak; harfe hızlı ve sürat kazandırması.
 • Ismat; harfi dilimizden çıkartırken dile ağır geldiğinden örneğin 4,5,6 harfli kelimelerdir.
 • Safir; dil ucu ile ön alt dişlerin arasından ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkartılmasıdır.
 • Kalkale; mahrecin hareket etmesi.
 • Lin; harflerin yumuşak tonda ve kolay çıkarılma şeklidir.
 • İnhiraf; harfler söylenirken dilin öne ve arkaya doğru hareket etmesidir.
 • Tekrir; harf okunurken dil ucunun titreme yapmasıdır.
 • Tefeşşi; harf okunurken sesin dil ile damak ortasında sesin çıkmasıdır.
 • İstidale; harf okunurken dil kenarının üst azı dişlerden, lam mahrecine kadar uzanması şeklidir.
Harflerin Sıfatlarından Arızi Sıfat; harften ayrılması mümkün olan, harflerin ayrıldıkları zaman harflerin özelliğini değiştirmeyen sıfatlardır. Harflerden çıkartılsa dahi harflerin niteliğinde ve özelliğinde önemli bir değişiklik olmamaktadır.
 • Tefhim; harfleri kalın ses ile okumak.
 • Terkik; harfleri ince ses ile okumak.
 • İdğam; iki harf sesini tek bir ses haline getirip okuma şeklidir.
 • İhfa; tek bir ses haline getirmeden harfi izhar ve idğam arasında bir ses ile okumak.
 • Izhar; iki harf sesinin arasını ayırıp bu şekilde okumak.
 • Kalb; bir harfin başka bir harfe dönüşmesidir.
 • Med; harflerin uzatılma şeklidir.
 • Vakıf; harfin nefesle beraber sesin durması.
 • Sekte; nefes almadan harf sesini kesmektir.
 • Hareke; harf sesinin harekeli olma şeklidir.
 • Sükun; harf sesinin harekesiz olma şeklidir.
]]>
Sıfat Ön Ad https://www.sifatlar.com/sifat-on-ad.html Mon, 19 Nov 2018 02:06:13 +0000 Sıfat ön ad, varlıkları ve isimleri detaylandırmak için kullanılan sözcüklerdir. Bir nesnenin rengini, kokusunu, görünüşünü, iç dünyasını, sayısını, şeklini, biçimini ve nesneye dair hemen hemen her şeyi sıfat ön Sıfat ön ad, varlıkları ve isimleri detaylandırmak için kullanılan sözcüklerdir. Bir nesnenin rengini, kokusunu, görünüşünü, iç dünyasını, sayısını, şeklini, biçimini ve nesneye dair hemen hemen her şeyi sıfat ön ad ile öğrenmek mümkündür. Sıfat ön ad her zaman bilgi verilmek istenen ismin başına gelerek tamlama oluşturur. Bu nedenle sıfatın diğer adı ön addır. Örnek; eski bir kupa, güzel kadın, sade kahve...

Sıfat ön ad çeşitleri 

Niteleme sıfatları: Varlıkların biçimlerini, durumlarını, renklerini, görünüşlerini ve daha çok "nasıl" Sorusuna cevap verecek şekilde betimleyen sözcüklerdir.

Örnek: Nasıl bir kavanoz Dolu bir kavanoz. 

Belirtme sıfatları: Sayı, işaret, soru ve belgisizlik olarak varlıkları betimleyen sözcüklerdir. 4 gruba ayrılır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
 • İşaret sıfatları: Nesneleri "hangi " sorusuna verilen cevaplar ile betimleyen sozcuklerdır. Örneğin; bu kalem, şu manzara, o adam...
 • Sayı sıfatları: Asıl sayı, sıra sayı, üleştirme sayı ve kesir sayı olarak 4'ayrılırlar. Örneğin; asıl sayı: 1 kitap, sıra sayı: ikinci raf, üleştirme sayı: üçer hafta, kesir sayı 1/4 bardak. 
 • Belgisiz sıfatlar: Nesneleri sayı ve miktarı kesin olmamakla beraber belirten sözcüklerdir. Örneğin; birkaç not, her insan
 • Soru sıfatları: Nesneleri soru kelimeleri ile betimleyen sozcuklerdir. Bu tür sıfat ön ad tamlamalarında cevap yine sıfat ön ad tamlaması olur. Örneğin; hangi kanal Önümüzdeki kanal, kaç kere 1 kere
Bir sıfat ön ad hem belirtme hem de niteleme anlamında kullanılabilir. Örneğin; güzel bir kadın, bu küçük not defteri...

Adlaşmış sıfat ön ad: Niteleme şeklinde kullanılan sözcüklerle isim kalktığı durumlarda tamlama düşer ve sıfat ön ad saf haliyle betimleme yapar. Örneğin; "kırmızı ceketler" yerine "kırmızılar" kullanımı. "Acılı sos" yerine "acılı" kullanımı. 

Sıfat ön adlarda anlam özellikleri: Aşağıdaki şekilde örnekleriyle sıralanabilir;
 • Küçültme: -ce, -cık, -mtrak gibi ekler ile küçültme yapmak. Örneğin; ufakca ev, ufacık avlu, beyazımtrak panjur...
 • Pekiştirme: P,r,s,m harflerini araya koyarak ve sözcük tekrarı ile anlamca güç katarlar. Örneğin; sapsarı ev, bembeyaz duygular, basbayağı aşk, büyük büyük yollar. 
 • Derecelendirme: Pek, daha, çok gibi sözcüklerle kıyaslamaya yönelik yapılır. Örneğin; Daha fazla, en iyi, pek güzel.
]]>
6 Sınıf Sıfatlar https://www.sifatlar.com/6-sinif-sifatlar.html Mon, 19 Nov 2018 07:32:54 +0000 6 sınıf sıfatlar konusu tam olarak anlaşılmadığında ileride karşınıza çıkacak olan yeni kelime türlerini anlamanız çok daha zor olacaktır. Bu yüzden bu konunun anlaşılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu konu doğru 6 sınıf sıfatlar konusu tam olarak anlaşılmadığında ileride karşınıza çıkacak olan yeni kelime türlerini anlamanız çok daha zor olacaktır. Bu yüzden bu konunun anlaşılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu konu doğru anlaşıldığında ileride karşınıza çıkacak olan sıfat tamlamaları konusunu da daha rahat anlayabileceğinizi görebilirsiniz.

Sıfat Nedir

Ön ad olarak da tanımlanabilen sıfatlar, bir isimden önce gelerek bu ismi niteleyen veya belirten kelimelerdir. Bir kelimenin sıfat olabilmesi için kesinlikle bir isimden ya da isim soylu bir sözcükten önce gelmesi gerekmektedir. Bir fiilden önce gelirse sıfat olmayacağını bilmelisiniz. Sıfatlarla ilgili bilmeniz gereken bir konu da bir isimden önce birden fazla sıfatın gelebileceğidir. 6 sınıf sıfatlar konusu işlenirken sıfatın ne olduğu ve kullanım şekilleri hakkında da bilgi edinmeniz faydanıza olacaktır.

6 Sınıf Sıfatlar Konusu için Örnekler:

Güzel kız: Burada güzel bir isimden (kız) önce gelerek bu ismin görünüşü ile ilgili bir bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Kız: isim, Güzel: sıfattır.

Uzun zarif bir yapısı vardı.

Bu cümleye baktığımız zaman "uzun zarif bir yapı" kelime grubunda "yapı" isminden önce bu isimle ilgili bilgi edinmemizi sağlayacak üç kelimenin "uzun", "ince", "bir" kullanıldığını görüyoruz. Yani bir isim 3 sıfatla belirtilmiş ve nitelenmiştir.

Yeni ayakkabıları ve elbisesi ile şık görünüyordu.

Bu cümleye baktığımızda ise "yeni ayakkabıları ve elbisesi" kelimelerinde "ayakkabı" ve "elbise" kelimelerinin birer isim ve bu isimlerin her ikisinin de "yeni" sıfatı ile nitelendiğini görüyoruz. Yani "yeni ayakkabılar" ve "yeni elbise" şeklinde kullanmak yerine bir sıfatı iki ismi nitelemek için de kullanabiliyoruz.

Gözleri vardı yemyeşil.

Bu cümleye baktığımız zaman ise devrik yapılı olduğunu ve kurallı bir cümle hale getirildiğinde "yemyeşil gözleri vardı" şeklinde düzenlenebileceğini görüyoruz. Bu örnekten yola çıkarak "yemyeşil" sıfatının yer değiştirip "gözleri" isminden önce değil sonra geldiğini görebiliyoruz. Böyle bir durumda cümlenizi önce kurallı hale getirmeniz sıfatı bulmanızı kolaylaştıracaktır.

Eskileri özlüyoruz- Eski zamanları özlüyoruz.

Bu cümlelere baktığımız zaman aslında aynı anlama geldiklerini görüyoruz. İkinci cümlede "eski" sıfat, "zamanlar" isim iken; birinci cümlede "zamanlar" ismindeki çoğul eki olan "-lar" ekinin sıfat olan "eski" kelimesine getirildiğini görüyoruz. Bu durum "eskileri" kelimesinin oluşmasına yol açarken artık kelimemiz sıfat değil "adlaşmış sıfat" olmaktadır.

6 Sınıf Sıfatlar Konusu ile İlgili Dikkat Etmeniz Gerekenler!

1- Sıfatlar isimlerden önce gelir. Devrik cümlelerde ise sıfatların isimlerden sonra gelmesi söz konusu olabilir.
2- Sıfatlar ek almazlar. Eğer bir sıfat isme gelen çekim eklerini alırsa bu durumda "adlaşmış sıfat" olacaktır.
3- Bir isim birden fazla sıfatla nitelenebilir ve belirtilebilir.
]]>
Sıfatlar https://www.sifatlar.com/sifatlar.html Tue, 20 Nov 2018 05:24:42 +0000 Sıfatlar, diğer sıfatların ya da isimlerin önüne gelen ve onları renk, durum, konum, sıra, miktar, şekil gibi yönlerden tarif eden kelimelerdir. Sıfatla birlikte belirttiği ismin ya da nitelediği ismin tümüne sıfat tamlaması a Sıfatlar, diğer sıfatların ya da isimlerin önüne gelen ve onları renk, durum, konum, sıra, miktar, şekil gibi yönlerden tarif eden kelimelerdir. Sıfatla birlikte belirttiği ismin ya da nitelediği ismin tümüne sıfat tamlaması adı verilir. Sıfatlar çoğunlukla diğer isimden ya da sıfattan öne kullanılır. Varlıkların tarif edilmesinde, anlatımın zenginleştirilmesinde etkili olur. Eğer sıfatlar çıkarılırsa cümlede anlamsız bir yapı oluşmaz. Yani cümle anlamlı, anlaşılır halde olur. Buna örnek vermek gerekirse;
 • Büyük evlerde yaşamak güzeldir.
 • Evlerde yaşamak güzeldir.
Sıfatlar Türkçede farklı görevler için kullanılır. Bu yüzden bir kelime için sıfat tanımlaması yapılamaz. Bu kelimenin cümlede üstlendiği görev değerlendirilir. Bazı hallerde kelimeler sıfat dışında adlaşabilir, zarf, zamir görevi görebilir. Örnek olarak;
 • Kırmızı elbise çok güzel (Sıfat)
 • Kırmızıyı aldım (Adlaşma)
 • Bu Aylin'in kızı (Zamir)
 • Güzel yemekleri severim (Sıfat)
 • Yeni tanıştığım kız çok güzel yemek yapıyor (Zarf)
Sıfatlar kaça ayrılır

Sıfatlar belirtme ve niteleme sıfatları olarak iki grupta değerlendirilir.

Niteleme sıfatları: 

Varlıkların biçimini, rengini, durumunu yani nasıl olduklarını belirten sıfatlar niteleme sıfatları olarak tanımlanır. Bunlar varlıkların kalıcı var olan özelliklerini bildirir. Niteleme sıfatlarının teoride sınırsız sayıda olduğu kabul edilir. Örnek olarak;
 • Uzun etek
 • Beyaz ev
 • Kare masa
 • Sayın müdür
 • Alçak kanepe
Niteleme sıfatı olarak Türkçede -lik, -li, -ci, -siz gibi yapım ekleri kelimenin sonunda kullanılarak ta oluşturulabilir. Örnek olarak;
 • Evli adam
 • Mavili etek
 • Simitçi çocuk
 • Kızartmalık patates
-mez, -en, -r, -esi, -diği, -mez, -miş, -ecek, -dik ekleriyle fiillerden üretilen, fiil anlamını kaybetmeden cümle içinde geçici sıfat olarak kullanılan kelimelerde ortaç ya da sıfat fiil olarak tanımlanır. Bunlarda bir ismin sahip olduğu özellikleri belirtmek için ya da sıfat tamlaması gibi sıfatlara ait olan özelliklere sahip olurlar. Örnek olarak;
 • Yüzen adam
 • Gelecek yıl
 • Tanıdık kişi
Yine fiillerden yapım eki kullanılarak türetilen sıfatlarda bulunmaktadır. Örnek olarak;
 • Yanık ekmek
 • Çalışkan adam
Bu kelimelerin kökü fiil olan sıfat fiillere göre farkı, yaygın şekilde kullanıyor olmaları ve dile sıfat olarak yerleşmeleridir. Sıfat fiil olan kelimeler geçici olarak oluşturulur. Ancak sıfat fiiller ile fiil kökünden türetilenler arasındaki fark çok belirgin değildir. Dilin ihtiyacına göre fiilimsiler sıfatlar gibi dile yerleşebilir.

Belirtme sıfatları: 

Diğer sıfatları ya da isimlerin yerini işaret eden, sayı olarak tamamlayan, bunların özelliklerini belirsiz şekilde bildiren, soru şeklindeki sıfatların hepsi belirtme sıfatları olarak tanımlanır. Bunlar varlıkların geçici özelliklerini bildirir. Belgisiz sıfatlar, sayı sıfatları, işaret sıfatları ve soru sıfatları olarak dört grupta incelenir.

İşaret sıfatları: İsimleri işaret olarak belirtirler. Bunları bulmak için hangi sorusu sorulur. Örnek: Şu araba, Şu ev, Bu çocuk gibi. İşaret sıfatları nitelem sıfatları ile birlikte de kullanılabilir. Örnek: Bu şişman çocuk, Şu garip insan gibi

Sayı sıfatları: Bunlar varlıkların miktarını belirtirler. Yüzde ile, sayıyla, yazıyla, kesirle gösterilebilir. Örnek: 3 kişi, % 5 artış, 1/2 ekmek gibi. Sayı sıfatlarının ardından gelen kelimeler çoğunlukla tekildir. Fakat çoğul olarak kalıplaşmış kullanımlarda vardır. Örnek: Yedi cüceler gibi. Sayı sıfatları dört grupta incelenir. Bunlar; Asıl sayı sıfatları (Örnek: iki ev), Kesir sayı sıfatları (Örnek: % 30 zam), Üleştirme sayı sıfatları (Örnek: İki]]> Allahın Zati Sıfatları https://www.sifatlar.com/allahin-zati-sifatlari.html Wed, 21 Nov 2018 05:04:40 +0000 Allah'ın Zatı Sıfatları, Allah(c,c)'ın zatına ait ve yarattığı hiç birine kati suretle verilemeyecek olan sıfatları vardır. Bu sıfatların birine verilesi caiz değildir. Bu sıfatlara Zati sıfatlar denir.Allah'ın Z Allah'ın Zatı Sıfatları, Allah(c,c)'ın zatına ait ve yarattığı hiç birine kati suretle verilemeyecek olan sıfatları vardır. Bu sıfatların birine verilesi caiz değildir. Bu sıfatlara Zati sıfatlar denir.

Allah'ın Zatı Sıfatları ve Anlamları
 • Vücud: Allah Tealanın var olduğunu söyler. Allah Teala vardır. Varlığı ezelidir. Varlığı lazımdır.
 • Kıdem: Allah Tealanın varlığının başlangıcı yok demektir. Allah Tealanın varlığının evveli yoktur.
 • Beka: Allah Tealanın varlığının sonu yoktur. Hep var bulunması anlamındadır. 
 • Vahdaniyyet: Allah Tealanın bir olması demektir. Allah Tealanın sıfatları,ortakları ve benzeri yoktur.
 • Muhalefet-ün lil-havadis: Allah Tealanın sonradan vücut bulan hiç bir varlığa benzememesi demektir. Allah Tealanın zatı ve sıfatlarında diğer hiç bir mahlukun sıfatlarına benzemez.
 • Kıyam bi-nefsih: Allah Tealanın hiç bir varlığa ve mekana muhtaç olmaması ve zatı ile kaim olması demektir. Allah Teala hiç bir mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken de Allah Teala vardı. Zira her ihtiyaçtan münezzehtir. 
Her Müslüman'ın Allah Tealanın bütün kemal sıfatlarına sahip noksan sıfatların hepsinden uzak olduğuna inanması farzdır.  

]]>
Sıfatların Özellikleri https://www.sifatlar.com/sifatlarin-ozellikleri.html Wed, 21 Nov 2018 19:13:04 +0000 Sıfatların Özellikleri, Sıfatlar cümle içinde isimlerden önce gelerek, isimlerin biçimini durumunu, rengini, belli ve belirsiz miktarını, sayılarını, işaret ve soru ile isimleri belirten kelimelere verilen addır. Sıfatların ö Sıfatların Özellikleri, Sıfatlar cümle içinde isimlerden önce gelerek, isimlerin biçimini durumunu, rengini, belli ve belirsiz miktarını, sayılarını, işaret ve soru ile isimleri belirten kelimelere verilen addır. Sıfatların özellikleri ikiye ayrılır. Nitelik bakımın sıfatlar (durum, renk ve biçimini belirler.) Nicelik bakımından sıfatlar, (sayı soru ve miktarını belirler.)

Sıfatların Özellikleri

Bir cümle içinde şayet sıfat var ise, bu cümle içinde mutlaka isim de vardır. Mesela;
 • Bahçe içinde çok güzel güller topladık. (güller isim ve güzel sıfattır. sıfat ismi tamamlamıştır.)
 • Akşam üç kişi gelecek. (üç sıfat ve kişi isimdir. Sıfat ismi sayı olarak yani nicelik bakımından tamamlamıştır.)
Şayet bir cümle içinde isim yok ise, sıfat da bulunmaz. Sıfatların özelliklerinden biri de bir cümle içinde isim çıkarıldığı zaman sıfat isme dönüşür. Bu duruma adlaşmış sıfat denilir. Örneğin;
 • Hasta çocuk ağlıyordu. Bu cümlede hasta sıfat, çocuk isimdir. Bu cümleden çocuk kaldırıldığı zaman hasta adlaşmış sıfata dönüşür.
 • Hasta ağlıyordu.
 • Tembel öğrenciler ders çalışmıyordu. Bu cümlede tembel sıfat, öğrenciler isimdir. Bu cümlenden öğrenciler çıkarıldığı zaman tembel adlaşmış sıfat olur.
 • Tembel ders çalışmıyordu.
 • Kötü insanlar her zaman kaybeder. Bu cümlede kötü sıfat, insanlar isimdir. Bu cümlede insanlar ismi çıkarıldığı zaman, kötü sıfatı adlaşmış sıfat olur.
 • Kötü her zaman kaybeder. 
Sıfatların özelliklerinden biri de ismi belirtirken veya nitelerken ek almazlar. 
 • Dünya'nın bilgili kişilere ihtiyacı vardır. Bu cümlede bilgili sıfattır ve ek almaz. Ancak adlaşmış sıfat olsalardı ek alırlardı. 
 • Bilgiliysen her işi başarırsın. 
 • Sıfatların özelliklerinden biri olan bir cümle içinde isim var ise mutlaka sıfat da vardır. Bu nedenle cümle içinde bir isimin sıfat tarafından tamamlanması bu cümle içinde sıfat tamlaması oluşmasını sağlar. 
]]>
Tekvin Sıfatı https://www.sifatlar.com/tekvin-sifati.html Thu, 22 Nov 2018 15:00:29 +0000 Tekvin Sıfatı, Allah'ın sıfatlarından biridir. Yaratmak, var etmek anlamında kullanılır. Allah bu sıfat ile vardan yok yoktan ise var edebilir. Yüce Allah'ın dünyayı yaratması tekvin sıfatı ile gerçekleşir. Tekvin sıfatı Tekvin Sıfatı, Allah'ın sıfatlarından biridir. Yaratmak, var etmek anlamında kullanılır. Allah bu sıfat ile vardan yok yoktan ise var edebilir. Yüce Allah'ın dünyayı yaratması tekvin sıfatı ile gerçekleşir. Tekvin sıfatı bir tanedir. Ve çeşitli isimlerdeki hadislere verilebilir. Bir diğer anlamı ise irade sıfatıdır. Yahudi kitaplarının bir kısmına da tekvin denmektedir. Dünyanın nasıl yaratıldığını anlatır. Genellikle Allah'ın insanları, dünyayı, evreni nasıl meydana getirdiği anlatılmaktadır. Bu sıfatı okuyan insanların hataları var ise hatalarından vazgeçmeye yönelik adımlar atarlar. Allah' a doğru yürümeye karar verirler. Öyle bir sıfattır ki Yahudileri bile Müslüman olmaya teşvik eder. Ayrıca sapkınlık içindekilere de çok güzel bir örnek olarak verilebilir. Allah yolundan şaşılmaması gerektiğini ibadetlerin tam yapılması gerektiğini belirtiyor. 

Tekvin Sıfatı Neden Vardır 

İnsanların nereden gelip nereye gideceklerini bilmeleri için  var. Aksi takdirde bu sıfat olmasaydı insanları kim bilgilendirecekti. Aslında dinimizi en iyi şekilde öğreneceğimiz sıfatlara biri tekvin sıfatıdır. Aynı zamanda bu sıfat insanların dinini öğrenmeleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kişilerin dinini geliştirmesi için tekvin sıfatı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Allah ü teala kulların kendisine ibadet etmelerini ister. Fakat kulların bazıları ibadet etmek yerine dinini kötülemeyi tercih ederler. Ancak öbür dünyada hesaplaşılacağı için istediklerini yapıyorlar. Allah kullarını kendisine ibadet etmek için yaratmıştır. Tekvin sıfatı da bunun için vardır. Kişiler dinleri hakkında bir bilgiye sahip olmalarını istediği için. Tekvin sıfatı allah yolunun en güzeli olduğundan bahsediyor. İlim, irade ve kudret sıfatından ayrı bir sıfattır. Nimet, yaratmak Allah'a mahsustur. Eş'arilere göre Allah'ın tekvin sıfatı diye bir sıfat yoktur. Ama tabiki yanılıyorlar. Olmasa dünya, biz ve evren var olmazdı.
]]>
Allahın Sıfatları https://www.sifatlar.com/allahin-sifatlari.html Fri, 23 Nov 2018 10:55:24 +0000 Allahın Sıfatları,  Allah tealaın insanların doğru yola ilerlemelerini sağlamak için kuran-ı kerimde sunduğu sıfatlar vardır. Bunlar, insanlık alemine yön göstererek hatadan uzak durmalarına kaynaklık eder. Allahu Allahın Sıfatları,  Allah tealaın insanların doğru yola ilerlemelerini sağlamak için kuran-ı kerimde sunduğu sıfatlar vardır. Bunlar, insanlık alemine yön göstererek hatadan uzak durmalarına kaynaklık eder. Allahu tealaya iman edip onun yüceliği hakkında vacip ve zorunluluk teşkil eden yetkinlik ve kemal sıfatlarıyla anlamlarını bilerek inanmak zatının varlığını noksan sıfatlardan yüce tutup inkar etmemek önemlidir. Dünyada ve ahirette Allah'ın şanına layık olan sıfatları bilerek bunlara kalben uyum sağlamak tüm insanlığın üzerine düşen görevdir. 

Allahın sıfatları ezeli ve ebedi nitelikteki sıfatlardır. Ona ait bu her sıfatın başı ve sonu yoktur. Yüce rabbin tüm insanlığa sunmuş olduğu sıfatların insan sıfatına benzer bir yanı yoktur. isim açısından her ne kadar benzerlik varsa da Allah'ın iradesi, ilmi ve kelamı bizim irade, ilim ve kelamımıza benzememektedir. Biz yüce rabbin mahiyetini ve zatını bilip kavrayamadığımız için onun isimlerini ve sıfatlarını bilmekteyiz. Müslüman olan herkesin Rabbin tüm kemal sıfatlarına sahip olduğunu ve noksan olan sıfatların her birinden uzak olduğuna inanması farzdır.

Allahın sıfatları son ve noksan gibi kavramlardan Allah'ın tenzih edilmesi gerektiğini belirterek insanlığa yol gösterir. Selbi sıfatların diğer bilinen adları ''Tenzihi ve Zati'' sıfatlardır.

Vücud: Allah tealanın varlığını ifade eden bir zati sıfattır. ''Var olmak'' anlamına gelen bu sıfat ile belirtilen esas: Rab vardır. Varlığı başkasından gelmemekle birlikte zatının gereği olarak ezelidir, zorunludur. Vücudun zıddı anlamında varlığını sürdüren yokluk durumu Allah hakkında düşünülemez. O hep vardır. Yerin ve göğün sahibi odur.

Kıdem: Yüce Allah'ın başlangıcının olmaması anlamını ifade eder. Ezeli olan Rabbin varlığının evveli yoktur. O zamanı yarattığından ötürü söz konusu bu zamanda henüz var olmaması mümkün değildir. Zaman zarfında ne kadar geriye gidilirse gidilsin onun var olmadığı bir an katiyen düşünülemez. O, sonradan meydana gelen bir varlık değildir. Kadim bir varlıktır. Kıdem sıfatının zıt niteliğinde olan sonradan meydana gelme durumu Allah hakkında kesinlikle düşünülemez.

Beka: Allah tealanın her daim var olmasını sonunun olmamasını belirten bir sıfattır. Yeri ve gökyüzünü yaratan Rabbin sonu yoktur. Ezeli var olanın ebedi bir şekilde varlığını sürdürmesi de zorunludur. Bekanın zıddı olan son olmak onun hakkında hiçbir zaman düşünülemez. Her ne kadar ileri yönde gidilir ise gidilsin Allah'ın varlığının olmayacağı bir an dahi düşünülemez. O, ilk ve sondur.

Vahdaniyyet: Rabbin tek olması anlamına gelen bir zati sıfattır. Yüce rabbin zatında, fiillerinde, sıfatlarında ve işlerinde tek olup eşi benzerinin ve ortağının olmamasını belirtir. Vahdaniyyet'in zıt kavramı olan birden çok olmak, benzeri ve eşi bulunmak gibi hususların Allah hakkında düşünülmesi katiyen imkansızdır.

Muhalefetün lil havadis: Allah'ın sonradan vücut bulan varlıklara benzememesini belirten bir sıfattır. Rab, zatında ve sıfatında hiçbir mahluk'un  sıfat ve zatına benzemez. Muhafeletün lil havadis zıddı olan denklik ve sonradan meydana gelene benzemek Allah hakkında hiç bir yönden düşünülemez.

Kıyam bi nefsihi: Allah'ın varlığının kendinden olmasını ve var olmak amacıyla başka bir varlığa ihtiyaç duymamasını belirten bir sıfattır. Yüce rab zatı ile kaimdir. Meydana gelmek için bir yaratıcıya, zamana, sebebe ve mekana muhtaç değildir. Zira o her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. Kıyam bi nefsihinin zıddı olan muhtaç olmak kavramı Allah hakkında asla düşünülemez.

]]>
Sıfatlar Ve Çeşitleri https://www.sifatlar.com/sifatlar-ve-cesitleri.html Fri, 23 Nov 2018 17:37:39 +0000 Sıfatlar ve çeşitleri: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında sıfatlar diğer adı ile ön adlar yer almaktadır. Sıfatlar ( ön ad ) varlıkları türlü yönleri ile niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Sıfatlar mutlaka isimde Sıfatlar ve çeşitleri: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında sıfatlar diğer adı ile ön adlar yer almaktadır. Sıfatlar ( ön ad ) varlıkları türlü yönleri ile niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Sıfatlar mutlaka isimden önce gelmektedir. İsimden önce gelmez ise kelime sıfat olmaz isim ya da bağlaç olabilir. Ya da herhangi bir kelime fiilden önce gelir ise o zaman da kelimemiz zarf olmaktadır. Bu yüzden özellikle de soru çözümlerinde sizden cümle ya da paragraf içerisinden sıfatları bulunuz derler ise her zaman isimden önce gelen kelimeye bakılır. Eğer isimden önce gelen kelime ismi niteliyor ya da belirtiyor ise o sıfattır.

Sıfatlar isimleri çeşitli yönlerden nitelendirebilir ya da belirtebilir. Fakat sıfatlar isimleri sadece bir yönden etkilemez birçok yönden etkileyebilir. Kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılan sıfatları şimdi bir inceleyelim.

Sıfat çeşitleri:

Niteleme sıfatları: Herhangi bir kelimeye ya da cümleye sorulduğu zaman onu durum, zaman, renk, çeşit ve şekil yönünden niteleyen isimlere sözcüklere niteleme sıfatları denir. Niteleme sıfatları her zaman için nasıl sorununa cevap vermektedir. Şimdi sizler ile birlikte birkaç örneği inceleyelim.
 • Mavi göl 
 • Küçük çocuk 
 • Eski araba
 • Parlak kumaş 
 • Uzun boylu adam
 • Hızlı araba 
Belirtme sıfatları: Belirtme sıfatları isimleri çeşitli yönlerden etkileyebilir. Özelikle bir şeyi işaret ederken, nerede olduğunu belirtir iken, soru sorarken ya da bir şeyin sayısı ya da miktarı hakkında bilgi alınırken mutlaka belirtme sıfatlarından faydalanılır. Şimdi belirtme sıfatlarının neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.
 • İşaret sıfatı: Adından da anlaşılacağı üzere işaret sıfatı herhangi bir şeyi işaret ederken ya da nerede olduğunu bildirirken kullanılan sıfatlardır. İsimden önce gelen ve işaret bildiren bu kelimelere işaret sıfatı denilir
Örnek : Bu ev, Şu araba, O film, onu bana ver, beriki sehpa...
 • Belgisiz sıfat: Belli olmayan şeyleri anlatırken kullanmış olduğunuz bir sıfat çeşididir. Belgisiz sıfatlar çoğunlukla bir şeyin miktarının ne kadar olduğu bilinmediği zamanlarda, yaklaşık ya da kesin olmayan durumları ifade ederken kullanılır.
Örnek: Her konu, Bazı olaylar, Birkaç kişi, Birtakım insanlar...
 • Soru sıfatı: Herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek, bilgi vermek gibi durumların soru yolu ile yapıldığı sıfat çeşidine soru sıfatı denir. Genel olarak soru sıfatları cümleyi soru cümlesine dönüştürmektedir. Soru sıfatları; ne nasıl, ne kadar, ne tür, kaç tane gibi soru ifade eden kelimeler ile yapılmaktadır.
Örnek: Nasıl insan
             Hangi film
             Kaç soru
 • Sayı sıfatı: En önemli sıfat çeşitleri arasında yer almaktadır. Sayı sıfatları herhangi bir şeyin miktarını, sayısını, sırasını ya da bölümünü ifade ederken kullanılan sıfat çeşididir. Sayı sıfatı genel olarak ne kadar, kaç tane, kaç lira, kaçıncı sıra gibi sorulara cevap verir.
Örnek: IV. Murat, İkişer ekmek, yarım limon, bütün ekmek, 1 kilo elma ...

Adlaşmış sıfat: Bir sözcüğün sıfat olarak kullanılabilmesi için yalın halde olması gerekir. Sıfatlar isim çekim ekleri alınca adlaşır.
Örnek: Yaramaz çocuklar evi dağıttı. ( Cümlede yer alan yaramaz sözcüğü sıfat, çocuklar ise isimdir. )

Yaramazlar evi dağıttı. ( Yaramazlar ise adlaşmış sıfattır. Çünkü orda kast edilen yaramaz çocuklardır. )
]]>
Türkçe Sıfatlar https://www.sifatlar.com/turkce-sifatlar.html Fri, 23 Nov 2018 23:57:31 +0000 Türkçe sıfatlar, isimlerin önüne geçerek varlıkların ve nesnelerin rengini, şeklini, cinsini, durumun ve sayını belirten sözcüklere verilen isimlere sıfat denmektedir. Günlük olarak yaptığımız konuşmaların hemen heme Türkçe sıfatlar, isimlerin önüne geçerek varlıkların ve nesnelerin rengini, şeklini, cinsini, durumun ve sayını belirten sözcüklere verilen isimlere sıfat denmektedir. Günlük olarak yaptığımız konuşmaların hemen hemen hepsinde sıfatlara yer vermekteyiz. Sıfatlar iki türde incelenmektedir. Bunlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır. Ayrıca yapı bakımında sıfatlarda bulunmaktadır. Bu sıfatlar da basit, türemiş ve birleşik sıfat olmak üzere üç türde incelenir. 

Niteleme sıfatları
Bir ismi durum, şekil, biçim ve renk yönü ile işaret eden sözcüklere verilen isimdir. Bu sıfatları cümle içinde bulmak için isme "Nasıl " sorusunun sorulması gerekmektedir. Cümleye sorulan nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatını göstermektedir. 
Örnek: Küçük bahçede bulunan ağaçların hepsi kurumuş.  Bu cümlede ki küçük kelimesi ismin nasıl olduğu anlatmakta olduğu için niteleme sıfatıdır. 

Belirtme sıfatları
İsimleri işaret yolu ile anlatmakta olan sözcüklere verilen isimdir. Bu, şu, öteki, beriki ve öteki gibi sözcükler belirtme sıfatlarıdır. 
Örnek: Ben öteki otobüs ile geleceğim. Bu cümlede bulunan öteki sözcüğü işaret belirttiği için belirtme sıfatıdır. Belirtme sıfatları kendi içerisinde dört gruptan incelenmektedir. 
 • İşaret sıfatı: Adların yerlerini bildiren ve işaret eden sıfatlara verilen isimdir. Bu, şu, o, öteki, beriki, böyle ve şöyle gibi sözcükler işaret sıfatıdır.
 • Sayı sıfatı: Türkçe sıfatlar arasında bulunan bu sıfat türü adların sıralarını ve bölümlerini net olarak belirtmete olan sıfatlara verilen isimdir. Kendi içinde asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları ve üleştirme sıfatları olmak üzere dört grupta incelenmektedir. 
 • Belgisiz sıfat: Adların sayılarını kesin olarak değilde aşağı yukarı, belirli belirsiz olarak bildiren sıfatlara verilen isimdir. Cümle içerisinde bir, birkaç, birçok, az, çok, biraz, birtakım, bütün, bazı, tüm, her ve hiçbir olarak kullanılmaktadır. 
 • Soru sıfatı: Cümleye sorulan ne, nasıl, nice, ne gibi, ne biçim, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne türlü sorular ile oluşturulan sözcüklere denir. isimlerin  nitelik ve nicelik bakımından öğrenmeyi amaçlayan  sözcüklerdir. 
Yapı bakımından sıfatlar
 • Basit sıfatlar: Yapım eki almamış sıfatlara verilen isimdir. Basit sıfatlar başka bir kelime ile birleşmezler. 
 • Türemiş sıfatlar: Yapım ekleri almış olan sıfatlara verilen isimdir. Türemiş sıfatlar yapım eklerini isim ya da fiil köklerine alırlar. Bu yapım ekleri gövde de yer alabilmektedir. 
 • Birleşik sıfatlar: Yapı bakımından birden çok kelime içeren sıfatlara birleşik sıfat denir. Birleşik sıfatlarda kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. 
Birleşik sıfatlar türleri
 • Kaynaşmış bileşik sıfatlar: Türkçe sıfatlar arasında bulunan ve anlamca kaynaşmış olan sıfatlara verilen isimdir. Bu sıfatlar birden fazla kelimenin birleşirler ve aralarına ek ya da kelime bulunmaz. 
 • Kurallı bileşik sıfatlar: Çeşitli yollar ile meydana gelmekte olan sıfattır. 
]]>
İşaret Sıfatı https://www.sifatlar.com/isaret-sifati.html Sat, 24 Nov 2018 15:30:23 +0000 İşaret Sıfatı, Diğer adı "belirtme sıfatı" olarak bilinir. Bir yeri, bir durumu işaret yoluyla gösterilme şeklidir. Önünde kullanıldıkları adı işaret yoluyla belirten/gösteren sıfatlardır. Ada "Hangi" sorusu soruld İşaret Sıfatı, Diğer adı "belirtme sıfatı" olarak bilinir. Bir yeri, bir durumu işaret yoluyla gösterilme şeklidir. Önünde kullanıldıkları adı işaret yoluyla belirten/gösteren sıfatlardır. Ada "Hangi" sorusu sorulduğunda işaret sıfatı bulunmuş olur. "O, bu, şu, öteki, beriki, şöyle, öyle, böyle, diğer" sözcükleri adların önünde yer aldığında bu görev üstlenmiş olunur.

İşaret Sıfatına Örnekler
 • Bu ağaç,
 • Şu ev,
 • O bina,
 • Böyle arkadaş,
 • Öyle hayvan,
 • Öte yan,
 • Beri taraf,
 • Beriki cadde,
 • Diğer yatak.
Bu sözcükler adları çekimleyen herhangi bir ek alınca işaret sıfatı tamamlanmış olur.

Not: İşaret anlamlı sözcüklerin neredeyse hepsi çekim eki alarak ya da almadan cümle içerisinde öge olduklarında, ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan görevi üst­lenirlerse işaret zamiri olmuş olurlar.
 • Şunu gönderin. (-i durum eki almış oldu, nesne oldu bu yüzden işaret zamiridir)
 • İşin böylesini isterim. (Tamlanan olmuş olur ve tamlanan eki ile durum eki almış olur. Bu yüzden işaret zamiridir)
Not: Böyle, şöyle, öyle sözcükleri nitelik anlamında olduğu için niteleme sıfatı da sayılmaları olasıdır.
 • Böyle bir kedim olsun isterim. (Nasıl kedi - niteleme sıfatı)
Not: Aynı sözcükler fiil ya da fiilimsiyi etkiler ise zarf belirtecidir. 
 • Böyle söylemiş.
 • Şöyle oturun.
 • Öyle söyleyince sevinmişler.
]]>
Dil Anlatım Sıfatlar https://www.sifatlar.com/dil-anlatim-sifatlar.html Sun, 25 Nov 2018 06:27:04 +0000 Dil anlatımda sıfatlar, Adları niteleyen ya da adları belirten sözcük gruplarıdır. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi gerekmektedir. Dil anlatımda sıfatlar 2'ye ayrılmaktadır. Dil anlatımda sıfatlar, Adları niteleyen ya da adları belirten sözcük gruplarıdır. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi gerekmektedir. Dil anlatımda sıfatlar 2'ye ayrılmaktadır.

Dil anlatımda sıfat çeşitleri

A) Niteleme sıfatları: Bir adın durumlarını, biçimlerini, renklerini kısaca  bu tür özelliklerini niteleyen sözcüklerdir. İsme sorulan ''nasıl'' sorusunu cevaplar niteleme sıfatları.

B) Belirtme Sıfatları: İsimlerin yer, belirsizlik, soru ve işaret gibi yönlerini belirten sözcüklerdir. 4'e ayrılmaktadır.
 • İşaret sıfatları: İsimleri işaret yoluyla belirten sıfat türüdür. İsme sorulan ''hangi'' Sorusunu cevap veren sıfattır.
 • Sayı sıfatları: İsimleri sayı yoluyla belirten ve anlamlandıran sıfat türüdür. Sayı sıfatları kendi içinde 4'e ayrılır.
 • Asıl sayı sıfatları: Bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan ''kaç'' Sorusuna cevap verirler.
 • Sıra sayı sıfatları: İsimlerin derecelerini ve sıralarını belirten sıfat türleridir. İsme sorulan ''kaçıncı'' Sorusuna cevap niteliğindedirler.
 • Üleştirme sayı sıfatları: Paylaştırma anlamı taşıyarak varlıkların eşit bölünmelerini sağlayan sıfat türleridir. isme sorulan ''kaçar'' Sorusuna cevap verirler.
 • Kesir sayı sıfatları: Bir ismi kesirli sayılarla belirten sayı sıfatlarıdır. İsme sorulan '' kaçta kaç'' Sorusuna verilen cevaplardır.
 • Belgisiz sıfatlar: İsimlerin sayı ve miktarlarını tam olarak belirtmeyen sıfat türüdür. ''Birkaç, bazı, biraz'' vb gibi kesinlik taşımayan kelimeleri kullanırlar.
 • Soru sıfatları: İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Soru sıfatının cevabı yine sıfattır. ''nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar'' gibi soruların cevaplanmasını sağlarlar.
2. Sıfatların anlam özellikleri

A) Sıfatlarda küçültme: İsimlere gelen ''-ce, -cık, -mtrak, -msi'' gibi ekler getirilerek yapılır. Bu ekler o özelliği tam yansıtmasa da o özelliğe benzer o özelliğe yakın anlamı katarlar.

B) Sıfatlarda pekiştirme: Nitelendirme sıfatlarının anlamca pekiştirilmesi sonucu bu sıfat türü oluşur.

C) Sıfatlarda derecelendirme: İsimlere gelen ''pek, çok, daha, en..'' gibi ön adlarla yapılır.
]]>
Sıfat Ve Zamir https://www.sifatlar.com/sifat-ve-zamir.html Sun, 25 Nov 2018 13:36:25 +0000 Sıfat Ve Zamir konuları birbirlerine karıştırılan önemli konulardır. Bu karışıklığın önlenebilmesi için sıfat ve zamiri iyi bir şekilde kavramakta fayda vardır. Sıfatların diğer adı ön ad olarak bilinir. Zarfların diğ Sıfat Ve Zamir konuları birbirlerine karıştırılan önemli konulardır. Bu karışıklığın önlenebilmesi için sıfat ve zamiri iyi bir şekilde kavramakta fayda vardır. Sıfatların diğer adı ön ad olarak bilinir. Zarfların diğer adı adıl olarak bilinmektedir. Bu iki konu birbirleriyle karıştırılmaması için örneklerle desteklenmelidir. Sıfat ve zamiri birbirleriyle karşılaştıracak olursak sıfatlar sözcükleri nitelendirirken, zamirler adın yerine kullanılır. Bu aralarındaki en önemli farktır. Ayrıca bazı ekler ve kelimeler hem sıfat hemde zamir olarak kullanılabilmektedir. 

Sıfat Nedir

Adların önüne gelerek, çeşitli çeşitli yönlerde niteleyen ve belirten sözcük türleridir. İsimleri, durum bakımından, biçim bakımından, sayı, işaret, renk ve soru bakımından niteleyen sözcük gruplarıdır. Sıfatların çoğulları bulunmaz. Sıfatlar hal eki almazlar. Sıfat çeşitleri şu şekildedir :
 • Niteleme Sıfatları: Bir ismin önüne gerek onu renk, biçim, durum bakımından çeşitli özellikleriyle niteleyen bir sıfat çeşididir. Niteleme sıfatları isimlere sorulan ''nasıl '' sorusuna cevap vermektedir. Örnek: Çocuğun ellindeki mavi balon rüzgarda uçuverdi. Genç adam elleri ceplerinde yürüyordu.
 • Belirtme Sıfatları: Adların önüne gelerek işaret, sayı ve soru yönünden niteleyen bir sıfat çeşididir. Belirtme sıfatı isimlerin geçici özelliklerini niteler. Belirtme sıfatları kendi içerisinde dört gruba ayrılır.
 • Soru Sıfatları: Adların niteliklerini soru yoluyla belirten bir belirsiz sıfat çeşididir.Örnek: Nasıl kitapları okumayı seversin
 • Sayı Sıfatları: Adların, sayılarını, sıralarını belirten sıfat çeşididir. Örnek: Bu Adana'daki ikinci günümüz.
 • Belgisiz Sıfatlar: İsimlerin önüne gelerek onları sayı, ölçü, miktar yönünden belirsiz bir şekilde niteleyen sıfat çeşididir. Örnek: Birçok öğrenci ödevlerini yapmıştı.
 • İşaret Sıfatları: isimleri işaret yönünden niteleyen sıfat çeşididir. Örnek: Eskiden şu sokakta arkadaşlarımla top oynardık.
Zamir Nedir

Cümlelerde adların yerine geçtiğinde cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmayan isim soylu kelimelerdir. Zamirler bir veya birden fazla adın yerine kullanılabilir. isim çekim eklerini alabilirler. Zamir çeşitleri şu şekildedir:
 • Kişi Zamirleri: İnsan isimlerinin yerine kullanıldığı zaman cümlede herhangi bir bozukluk olmayan zamir çeşididir. Altı tane kişi (şahıs) zamirleri (ben, sen, o, biz, siz, onlar) bulunmaktadır. Örnek: Onun çantasını çok beğendim.
 • İşaret Zamirleri: İsimleri işaret yoluyla gösteren zamir çeşididir. Örnek: Bu alışveriş listemiz.
 • Belgisiz Zamirler: Birden fazla adın yerini tutan veya hangi adın yerini tuttuğu belli olmayan zamir çeşididir. Örnek: Bazıları beni hiç dinlemiyor.
 • Soru Zamiri: Sorularla isimlerin yerini tutabilen zamir çeşididir. Örnek: Bu hediyeyi sana kim aldı
 • İyelik Zamiri: Ek durumundaki zamirler grubundadır. İyelik ekleridir. isimlere gelerek şahsa ait olduğunu bildiren zamirdir. Örnek: Kitap-ım, balon-um...
 • İlgi Zamiri: Cümlede daha önceden bahsedilmiş bir adın yerine kullanılan -ki ilgi zamiri olarak kullanılmaktadır. Bu ek ada bitişik yazılır. Örnek: Benimki kayboldu senin kutunu kullanabilir miyim
]]>
Sıfatlar Ve Türleri https://www.sifatlar.com/sifatlar-ve-turleri.html Mon, 26 Nov 2018 00:51:21 +0000  Sıfatlar Ve Türleri, birden çok grupta incelenmektedir.  İsimlerin önüne geçerek varlıkların ve nesnelerin rengini, şeklini, cinsini, durumun ve sayını belirten sözcüklere verilen isimlere sıfat denmektedir. Sıfatlar Ve Türleri, birden çok grupta incelenmektedir.  İsimlerin önüne geçerek varlıkların ve nesnelerin rengini, şeklini, cinsini, durumun ve sayını belirten sözcüklere verilen isimlere sıfat denmektedir. Günlük olarak yaptığımız konuşmaların hemen hemen hepsinde sıfatlara yer vermekteyiz. Sıfatlar ve türleri niteleme sıfatları, belirtme sıfatları ve yapı bakımından sıfatlar olarak incelenmektedir.

Niteleme sıfatları

Bir ismi durum, şekil, biçim ve renk yönü ile işaret eden sözcüklere verilen isimdir. Bu sıfatları cümle içinde bulmak için isme "Nasıl" sorusunun sorulması gerekmektedir. Cümleye sorulan nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatını göstermektedir. 

Belirtme sıfatları

İsimleri işaret yolu ile anlatmakta olan sözcüklere verilen isimdir. Bu, şu, öteki, beriki ve öteki gibi sözcükler belirtme sıfatlarıdır. Belirtme sıfatları kendi içerisinde dört gruptan incelenmektedir. 

 • İşaret sıfatı: Adların yerlerini bildiren ve işaret eden sıfatlara verilen isimdir. Bu, şu, o, öteki, beriki, böyle ve şöyle gibi sözcükler işaret sıfatıdır.  
 • Sayı sıfatı: Adların sıralarını ve bölümlerini net olarak belirtmete olan sıfatlara verilen isimdir. Kendi içinde asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları ve üleştirme sıfatları olmak üzere dört grupta incelenmektedir. 
 • Belgisiz sıfat: Adların sayılarını kesin olarak değilde aşağı yukarı, belirli belirsiz olarak bildiren sıfatlara verilen isimdir. Cümle içerisinde bir, birkaç, birçok, az, çok, biraz, birtakım, bütün, bazı, tüm, her ve hiçbir olarak kullanılmaktadır. 
 • Soru sıfatı: Sıfat ve türleri arasında bulunmakta olan soru sıfatı cümleye sorulan ne, nasıl, nice, ne gibi, ne biçim, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne türlü sorular ile oluşturulan sözcüklere denir. isimlerin  nitelik ve nicelik bakımından öğrenmeyi amaçlayan  sözcüklerdir. 

Yapı bakımından sıfatlar

 • Basit sıfatlar: Yapım eki almamış sıfatlara verilen isimdir. Basit sıfatlar başka bir kelime ile birleşmezler. 
 • Türemiş sıfatlar: Yapım ekleri almış olan sıfatlara verilen isimdir. Türemiş sıfatlar yapım eklerini isim ya da fiil köklerine alırlar. Bu yapım ekleri gövde de yer alabilmektedir. 
 • Birleşik sıfatlar: Yapı bakımından birden çok kelime içeren sıfatlara birleşik sıfat denir. Birleşik sıfatlar da kendi içinde  kaynaşmış bileşik sıfatlar ve kurallı bileşik sıfatlar olmak üzere iki kısımdan incelenmektedir.
]]>
Sıfat Çeşitleri https://www.sifatlar.com/sifat-cesitleri.html Mon, 26 Nov 2018 15:04:29 +0000 Sıfat çeşitleri, Sıfatlar tek başlarına kullanılmayıp varlıkla ortaya çıkmaktadır. Kısaca sıfat olarak kullanılan sözcükler bir çok zaman belli kavramların karşılığı olmaktadır. Bu nedenle genellikle sıfata (önad) da Sıfat çeşitleri, Sıfatlar tek başlarına kullanılmayıp varlıkla ortaya çıkmaktadır. Kısaca sıfat olarak kullanılan sözcükler bir çok zaman belli kavramların karşılığı olmaktadır. Bu nedenle genellikle sıfata (önad) da denilebilir. Genellikle isimlerin veya başka sıfatların önüne eklenerek yer, renk, şekil, sıra gibi çeşitli şekilde açıklayan sözcük türü olmaktadır. İki tür sıfat vardır bunlardan biri niteleme sıfatları diğeri ise belirtme sıfatları olmaktadır. Niteleme sıfatları çoğunlukla kendisinden daha sonra gelen ismin kokusunu, şeklini ve rengini belirten sıfatlara denilmektedir. İsme soracağımız "nasıl" sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını vermektedir. Örneğin:
 • Nasıl ev sorusunun cevabı temiz ev buradaki temiz varlıkların durumunu göstermektedir.
 • Nasıl masa dediğimizde cevap yuvarlak masa olmakta ve buradaki yuvarlak ise varlıkların biçimlerini göstermektedir.
Sıfat çeşitleri olanlardan biri ise belirtme sıfatlarıdır. Belirtme sıfatları da arasında gruplara ayrılmaktadır. Bunlar da şu şekilde sıralanır. İşaret sıfatları, soru sıfatları, belgisiz sıfatlar ve sayı sıfatları olmaktadır. Bu sıfatları açıklayacak olursak:

İşaret sıfatları: Nesneleri göstererek belirten sıfat türü olmaktadır. Yani bu, şu, o olarak belirtilir. Örneğin bu araba senin mi Yada şu adamı tanırmısın diye açıklanmaktadır. Soru sıfatları: İsimleri soru yönünden belirleyen sıfat türüdür. Örneğin sınava kaç ay kaldı Yada eve ne zaman gideceğiz şeklinde açıklanmakta. 

Sayı sıfatları: Nesnelerin sayısını belirten sıfat türü olarak bilinmektedir. Örneğin doğum gününe 2 gün kaldı, okulların açılmasına 1 hafta kaldı şeklinde belirtilir. 

Belgisiz sıfatlar: Bu sıfat ise nesneleri kesinlik kazandırmadan belirlemektedir. Örneğin herkes gelmek üzere, biz yarın görüşelim şeklinde açıklanmaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra iki farklı sıfat daha bulunmaktadır. Bunlar pekiştirme sıfatları ve adlaşmış sıfatlar olmaktadır. Pekiştirme sıfatında sıfat olan kelimenin ilk sesli harfine kadar olan bölümü alınmaktadır. Adlaşmış sıfatında ise niteleme sıfatının önündeki isim düşerek adlaşır ve buna da adlaşmış sıfatlar denilmektedir. 
]]>
Durum Bildiren Sıfatlar https://www.sifatlar.com/durum-bildiren-sifatlar.html Mon, 26 Nov 2018 16:21:32 +0000 Durum Bildiren Sıfatlar, "Nasıl" sorusuna cevap veren sıfat türüdür. Şu anki durumunu niteleme ve belirtme özelliğine sahiptir. Durum bildirirler. Eşyaları nitelerken dıştan görünüşü göz önüne alırlar.Dur Durum Bildiren Sıfatlar, "Nasıl" sorusuna cevap veren sıfat türüdür. Şu anki durumunu niteleme ve belirtme özelliğine sahiptir. Durum bildirirler. Eşyaları nitelerken dıştan görünüşü göz önüne alırlar.

Durum Bildiren Sıfatlara Örnekler
 • Hızlı Uçak
 • Yavaş araba
 • kırmızı ev
 • Küçük kedi
 • İyi insan
 • Kötü adam
 • Mor toka
 • Ak bulutlar
 • Kirli kıyafetler
 • Lacivert entari
 • Yırtık gömlek
 • Metal kasa
 • Korkak adam
 • Yürekli aslan
 • Çalışkan öğrenci
 • Siyah gitar
 • Kırık kalp
 • Yorgun müşteri
 • Çelik jant
Durum bildiren sıfatlarda nitel veya nicel anlamları göz önüne alınırsa farklılıklar ortaya çıkabilir. Biçim ve şekil özellikleri eşyalarda ve nesnelerde daha ön plana çıkmaktadır. Soyut kavramlar canlılar üzerinde daha etkili bir niteliğe sahiptir. 
]]>
Sıfatın Tanımı https://www.sifatlar.com/sifatin-tanimi.html Tue, 27 Nov 2018 10:46:11 +0000 Sıfatın tanımı Türkçe dersini alan her öğrencinin ilk öğrendiği dil bilgisi konularından birisidir. Sıfatın tanımı en genel haliyle şöyledir; kendisinden sonra gelen ismi sayı, renk, miktar, konum, sıra, biçim ve be Sıfatın tanımı Türkçe dersini alan her öğrencinin ilk öğrendiği dil bilgisi konularından birisidir. Sıfatın tanımı en genel haliyle şöyledir; kendisinden sonra gelen ismi sayı, renk, miktar, konum, sıra, biçim ve benzeri bir çok özellikle tanımlayan, niteleyen ve tarif eden kelime türüdür. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sıfat bir ismin önünde kullanılır. Bu yüzden ön ad sıfatın eş anlamlı ismidir. 

Sıfatın tanımından sonra bir kaç örnek ile tanımı desteklemek yararlı olacaktır. 

Sıfat örnekleri: 

Aşağıdaki örneklerde kalın harflerle yazılan bütün kelimeler kendisinden sonraki ismi tanımladığı için sıfat olmuştur. Her bir sıfat ve isim birlikteliği ise sıfat tamlaması halini almıştır. 
 • 12 asker
 • Güzel kadın
 • Lezzetli yemek
 • Yorgun savaşçı 
 • Adil yargı 
Sıfatın tanımı i

Bilinmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalar cümle içinde sıfatı bulmayı kolaylaştıracağı gibi neden sıfat kullanmamız gerektiğini de açıklar. Bu noktalar şu şekilde sıralanabilir;
 • Sıfat anlatıma derinlik kazandırır. 
 • Sıfat cümleden çıkarıldığında anlam daralır fakat anlatım bozukluğu her zaman olmaz (Büyük bir bayrak satın aldım.) 
 • Sıfatlar bazı kullanımlarda isimleşirler (Kırmızıyı giy) 
 • Sıfatlar kullanıldıkları yere göre belirtme ve niteleme sıfatları olarak ikiye ayrılır.
 • " Nasıl " sorusuna cevap veren bütün kelimeler niteleme sıfatıdır. 
 • Varlıklara ait geçici özellikler betimleme sıfatıdır.
 • "- cik, -mtrak, -msı" ekleri ile sıfatlarda küçültme kullanılabilir( mavimsi, sarımtrak, küçücük ev) .
 • Hece tekrarı, kelime tekrarı ve soru ekleri ile sıfatlar pekiştirilebilir ( masmavi, uzun uzun, temiz mi temiz nehir). 
 • Yapılarına göre sıfatlar basit, türemiş ve birleşik olarak ayrılırlar( basit: sarı boya, türemiş: gelecek yıl, birleşik: ağırbaşlı çocuk). 
]]>
Selbi Sıfatlar https://www.sifatlar.com/selbi-sifatlar.html Tue, 27 Nov 2018 23:21:59 +0000 Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'ın tenzih edilmesi gerektiğini belirtip insanlara yol gösterir. Selbi sıfatla Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'ın tenzih edilmesi gerektiğini belirtip insanlara yol gösterir. Selbi sıfatlar diğer bilinen adları kapsamında ''Tenzihi ve Zati'' olarak belirtilir.

Selbi Sıfatlar Nelerdir

Vücud: Allah tealanın varlığını anlatan selbi sıfattır. ''Var olmak'' anlamına gelir. Selbi sıfat ile belirtilen esas: Rab vardır. Varlığı başkasından gelmez zatının gereği olarak ezeli ve zorunludur. Vücud sıfatının zıddı anlamına gelen yokluk ifadesi Allah hakkında düşünülemez. O hep vardır. Yerin ve göğün sahibi sadece Allahtır.

Kıdem: Yüce Allah'ın başlangıcının olmaması demektir. Ezeli olan Rabbin varlığının evveli yoktur. O, zamanı yarattığından beri bu zamanda henüz var olmaması mümkün değildir. Adı geçen zaman zarfında ne kadar geriye gidilirse gidilsin onun var olmadığı bir an katiyen düşünülemez. O, sonradan oluşan bir varlık değildir. Kadim bir varlıktır. Kıdem sıfatının zıt niteliğinde olan sonradan meydana gelme durumu Allah hakkında katiyen düşünülemez.

Beka: Allah tealanın her daim var olmasını ve hiçbir zaman sonunun olmamasını belirten bir sıfattır. Her şeyi yaratan Rabbin sonu yoktur. Ezeli var olanın ebedi bir şekilde varlığını sürdürmesi de zorunludur. Bekanın zıddı olan son olmak eylemi onun hakkında hiçbir zaman düşünülemez. Her ne kadar ileri yönde gidilir ise gidilsin Allah varlığının olmayacağı bir an dahi düşünülemez. O, ilk ve sondur.

Vahdaniyyet: Rabbin tek olması anlamına gelen selbi sıfattır. Yüce rabbin zatında, fiillerinde, sıfatlarında ve işlerinde tek olup benzerinin ve ortağının olmamasını belirtir. Vahdaniyyet'in zıt kavramı olan birden çok olmak, benzeri ve eşi bulunmak gibi hususların Allah hakkında düşünülmesi imkansızdır.

Muhalefetün lil havadis: Allah'ın sonradan vücut bulan varlıklara benzememesini belirten bir sıfattır. Rab, zatı ve sıfatı hiçbir mahluk'un  sıfat ve zatına benzemez. Muhafeletün lil havadis zıddı olan denklik ve sonradan meydana gelene benzemek kacramları Allah hakkında düşünülemez.

Kıyam bi nefsihi: Allah'ın varlığının kendinden olmasını ve var olması hudusunda başka bir varlığa ihtiyaç duymamasını belirten bir sıfattır. Yüce Rab zatı ile kaimdir. Var olmak için bir yaratıcıya, zamana, sebebe ve mekana muhtaç değildir. Zira o her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. Kıyam bi nefsihi sıfatının zıddı olan muhtaç olmak kavramı Allah hakkında kesinlikle düşünülemez.

]]>
Kesir Sayı Sıfatı https://www.sifatlar.com/kesir-sayi-sifati.html Wed, 28 Nov 2018 08:06:11 +0000 Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya önad denir. Sıfatlar kendi içinde türleri vardır;Niteleme Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya önad denir. Sıfatlar kendi içinde türleri vardır;
 • Niteleme Sıfatları
 • Belirtme Sıfatları
ve belirtme sıfatları da kendi içinde dört başlık altında incelenir;
 • İşaret sıfatı
 • Belgisiz sıfat
 • Soru sıfatı
 • Sayı sıfatı 
ve sayı sıfatları da kendi içinde gruplara ayrılır;
 • Asıl sayı sıfatı
 • Üleştirme sayı sıfatı
 • Sıra sayı sıfatı
 • Kesir sayı sıfatı
Kesir sayı sıfatı; İsimlerin bütünün ''kaçta kaçı'' yada ''kaç katı'' olduğunu belirtmek için kullanılan sayı sıfatlarına kesir sayı sıfatı denir.
Kesir sayı sıfatları; %50 zarar, 5/25 oran, çeyrek, üçte bir alım, yarım, yüzde elli zam, yarıyıl, üç buçuk gibi. Örnek;
''Kardeşlerin payı dörtte bir hisse kadar oluyor.'' cümlesinde ''dörtte bir'' sözcüğü ''hisse'' ismini niteler ve kesir sayı sıfatı olur.
''Bana çeyrek elma kesip verdi.'' cümlesinde ''çeyrek'' sözcüğü ''elma'' ismini nitelediğinden kesir sayı sıfatı olur.
''Annem yarım kilo kıyma aldı.'' cümlesinde ''yarım'' sözcüğü ''kıyma'' ismini nitelediğinden kesir sayı sıfatı olur.
''Yeni gireceği işte kişi başına yüzde on beş kar elde edilecek.'' cümlesinde ''yüzde on beş'' sözcüğü ''kar'' ismini nitelediğinden kesir sayı sıfatı olur.
''Küçük çocuk bir buçuk iskenderi yedi bitirdi.'' cümlesinde ''bir buçuk'' sözcüğü ''iskender'' ismini nitelediğinden kesir sayı sıfatı olur.
Beslenme çantasına yarım ekmek sandviç yaptım.'' cümlesinde ''yarım'' sözcüğü ''ekmek'' ismini nitelediğinden kesir sayı sıfatı olur.
]]>
10 Sınıf Sıfatlar https://www.sifatlar.com/10-sinif-sifatlar.html Thu, 29 Nov 2018 06:53:32 +0000 10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirkende kişinin özelliklerinden bahsetmek için insanın sıfatlarını 10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirkende kişinin özelliklerinden bahsetmek için insanın sıfatlarının yani özelliklerinin ne olduğu sorularını sorabiliriz. Bir eşyanın rengi, boyutu gibi kavramlar cümlenin sıfatlarının konusudur. 10 Sınıf sıfatlar; sıfatların nitelikleri ve özelliklerini konu alır. Sıfatlar bazen ismin niteliğini anlatmasına rağmen bazen isimde önce gelmeyebilir.

10 Sınıf sıfat türleri,

Sıfatlar cümleye kattıkları anlam ve cümle içinde ki görevleri yönünden ikiye ayrılır. Bunlar Niteleme sıfatları ve Belirtme sıfatları olarak sınılandırılır.

Niteleme sıfatları; İsimlerin durum, hareket, renk gibi temel özelliklerini ifade eden kelimeler niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatları nasıl sorusunu cevaplar. "Kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldızlı al bayrak " cümlesinde kırmızı, beyaz; renk yönünden sıfatını belirlerken, ay yıldız ise; şekil yönünden sıfatını belirlemektedir.

Belirtme sıfatları; İsimlerin yerlerini, sayısını belirten sıfatlardır. Ayrıca cümle içinde isimlerin özelliklerini soran sorulara belirtme sıfatları cevap verir. Örnek Bu kişi, Şu kişi, üç adam, hangi insan... gibi kelimelerde işaret sıfatları ve sayı sıfatları bulunur.

10 Sınıf sıfatların özellikleri,
 • Sıfatlar isimden önce gelerek, ismin renk, sayı, hareket, durum, yer ve sayısını belirler; soru oluşmasını tamamlar, vurgular ve cümleyi tamamlar. "Sarışın, mavi gözlü çocuk belli ki buralı değil." cümlesinde kullanılan sarışın ve mavi kelimeleri sıfat özelliğinde kelimelerdir. Bundan başka "Kaç kere bu sokaktan geçtiğimi hatırlamıyorum." Cümlesinde kullanılan kaç kere kelimesi de sıfat özellikli kelimedir.
 • Sıfatlar, bazen tek başına kullanılırlar. Bu durumda sıfat isim yerine geçer. Sıfatlar bazen isimden önce kullanıldıklarında sıfat olduğu anlaşılır. Örneğin Kırmızı başlık sıfat iken, kırmızıyı herkes sever cümlesi isimdir. Yada büyük orman sıfat iken ormanın en büyüğü isim özelliği taşır.
 • Sıfatlar, tek başına kullanılıyor ise ismi niteledikliri için durum eki, çekim eki, iyelik eki, çoğul eki alamazlar. Örnek vermek gerekirse; Sarı Ali her sabah erkenden işinin yolunu tutar. Kelimesinde Sarı sıfat iken, bu kelime Sarıların Ali olarak değiştirilir ise isim durumuna geçer.
 • 10. Sınıfat sıfatların bir başka özelliği de noktalama işaretleri ile ilgilidir. Sıfat ve isim arasına nokta virgül konmaz. Her hangi bir noktalama işareti konur ise sıfat isime dönüşür. Örneğin Sarı Ali okul yolunda gidiyordu. Cümlesinde sarı kelimesi sıfat olur. Eğer örneği Sarı, Ali okul yolunda gidiyordu. Diyerek değiştirirsek bu defa Sarı isim sıfatlı birine Ali'nin okul yolunda gittiği anlatılmaktadır.
 • Sıfatlar cümle içinde bir veya birden fazla görülebilir. Örneğin "Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece." Cümlesinde uzun ince ve gündüz gece kelimeleri sıfat özelliğindedir.
]]>
Asıl Sayı Sıfatı https://www.sifatlar.com/asil-sayi-sifati.html Thu, 29 Nov 2018 08:14:31 +0000 Asıl sayı sıfatı,  bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem öğrenilmesi çok zor, hem de zenginlik açısından çok zengin bir dildir. Asıl sayı sıfatı,  bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem öğrenilmesi çok zor, hem de zenginlik açısından çok zengin bir dildir. Her dilde olduğu gibi Türkçe dilinde de cümleyi oluşturan kelime gruplarının varlığı söz konusudur. Kelime gruplarından biri de sıfatlardır. İlk önce sıfatın tanımını yapacak olursak;

Sıfat; nesnelerin biçimlerini, renklerini, sayılarını, sıralarını, durumlarını ve yerlerini belirten sözcüklere sıfat olarak nitelendirilmektedir. Sıfatlar, isimlerden önce gelmektedir ve isimlerle birlikte kullanılmaktadır. İsimlerin önüne gelerek isimleri şekil, renk ve nasıl olduklarını niteler ve belirtirler. İsim ile bir sıfatın oluşturduğu sözcük grubuna sıfat tamlaması adı verilmektedir.Sıfatlar görevleri bakımından ikiye ayrılmaktadır.

Niteleme Sıfatları; nesnelerin renklerini, şekillerini, durumlarını, kısaca nasıl olduklarını belirten sıfatlara niteleme sıfatı adı verilmektedir.

Belirtme Sıfatları; nesnelerin soru ve işaret yolu ile onların yerlerini belirten, sayılarını bildiren sıfatlardır. Belirtme sıfatları da 4 çeşitte incelenmektedir. İşaret sıfatı, soru sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfatı olarak ele alınmaktadır.

Belirtme sıfatlarından olan sayı sıfatları da 5 çeşitte incelenmektedir.
 • Asıl sayı sıfatları
 • Sıra sayı sıfatları
 • Üleştirme sayı sıfatları
 • Kesir sayı sıfatları
 • Topluluk sayı sıfatları
Asıl sayı sıfatları; nesnelerin sayılarını tam sayılarla belirten, sayılarını bildiren sıfatlardır. Asıl sayı sıfatına bir kaç örnek verecek olursak. Bir araba, üç kalem, dört silgi, beş yumurta, on kitap gibi örnekler verebiliriz. Asıl sayı sıfatı olan kelimeyi bulabilmek için cümleye kaç veya ne kadar sorularını sorarak bulabilmekteyiz.

Örnek1 : Her gün yirmi beş sayfa kitap okurum.
Yukarıdaki cümlede bulunan yirmi beş sözcüğü sayfa sözcüğünün sayısını vurguladığı için asıl sayı sıfatıdır.

Örnek2: Her sabah kahvaltıda bir yumurta yerim.
Bir sözcüğü yumurta sayısını belirttiği için asıl sayı sıfatıdır.
]]>
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları https://www.sifatlar.com/allahin-zati-ve-subuti-sifatlari.html Fri, 30 Nov 2018 05:09:24 +0000 Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve subuti sıfatları Allah’ın varlığının, birliğini, hakikatini anlama Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve subuti sıfatları Allah’ın varlığının, birliğini, hakikatini anlamaya yardımcı olan sıfatlardır. Bu sıfatların varlığı Allah-u tealayı en iyi şekilde idrak edip, imanı muayyen derecede kuvvetlendirir. Allah-u tealayı anlamak için bu sıfatları bilmek çok önemlidir. Bu sıfatları bilen ve uygulayan kişilerin Allah’a çok yakın olurlar ve Allah’ın himayesi altında kalırlar. Çünkü yüce yaradan kendisine bağlı olan kulunu en iyi şekilde ödüllendirir. Allah’ın zati ve subuti sıfatlarını ayrı ayrı yazıp açıklamaya çalışalım.

Allah’ın zati sıfatları nelerdir

 • Vahdaniyet: Adından da anlaşılacağı üzerine Allah’ın bir olduğuna, eşi ve benzeri olmadığını gösterir. İhlas süresine bakıldığında bunu açık ve net şekilde görüyoruz. Her şeyi noksansız ve güzel yaratan Allah olduğu için, o bütün fiillerinde ve işlerinde tek ilahtır. Onun benzeri olmak şöyle dursun bunu düşünmek bile malayanidir. Onun yardımcıları, örneği, ortağı asla yoktur. Kendisine ibadet edilecek tek mabuttur. Vahdaniyet Arapça kökenli bir kelimedir. Tek kişiyi işaret etmektedir.
 • Vücud: Allah Teala’nın var olduğunu, mevcudiyetini göstermektedir. Bu sıfatta onun yokluğu düşünülemez. Allah Teala var olması için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur. Bundan dolayı onun ali zatı, yaratıklarda olduğundan başkasından dolayı değildir. Allah Teala kendi yüce zatı ile mevcuttur, kendi zatıyla uyanıktır, var olması için başkasına muhtaç değildir. Bunun aksisi olursa zaten ilah olamaz.
 • Kıdem: Allah Teala’nın ezeli olduğunu gösteren sıfattır. Onun var olmadığı bir an bile düşünülemez. Yüce Allah’ın bu varlığının ezelden beri olması, ahirden ve ebede kadar olmaması vacibtir. 
 • Beka: Bu sıfatları arasında, onun ebedi ve onun varlığı, mevcudiyetinin ebede kadar devam edeceğini gösteren sıfatlardan biridir. Bu sıfat türünde Allah Teala’nın mahsus bir sıfat olup, bütün yarattıklar sonludur ve bir gün hayatları sonu bulacaktır.
 • Kıyam Binefsihi: Allah Teala’nın mevcudiyeti ya da varlığı bir başkasına ait değil ancak kendi zatındadır. Bütün yaradılmışlar, yaşamını idame ettirmede yüce Allah Teala’ya muhtaçtır.  
 • Muhalefetün Li'l-havadis: Yüce Allah’ın yarattığı canlılara benzememesi anlamına gelmektedir. Allah Teala’ya denk gelecek bir varlık yoktur.

Allahın subuti sıfatları

 • Kelam: Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu göstermektedir. O’nun dilsiz ve konuşmaması düşünmek imkansızdır. O bir kelamı dilediği zaman kendi şanına ve zatına layık bir şekilde meleklerine bildirir, işittirir ve anlatır. O kelamını Cebrail vasıtasıyla peygamberlerine iletir.
 • İlim: Allah daha önceden olmuş olanları ve gelecekte olacak şeyleri bilendir. O’nun ilminden şüphe edilmez. İlmi ne artma ve eksilme artma söz konusu olamaz. Gelecekte ne olacağını ezeli ilmiyle bilmektedir.
 • Semi: Her şeyi işiten anlamına gelmektedir. O bu sıfatıyla ezelde ve ebette muttasıftır. En zayıf sesleri işitir duyar. O, işitilmek şanından olan her şeyi duyar, en gizli ve fısıltıları bile duymaktadır.
 • Basar: Görme sıfatıdır. Yani O her şeyi en ince ayrıntısına kadar görür, karanlıkta, aydınlıkta yer altında ve yer üstünden her şeyi görür ve haberdardır. Bu sıfat onun bütün mevdutada, görmek şanından olan her şeyi taalluk eder.
 • Hayat: Yüce Allah’ın diri, canlı ve ezeli bir hayat sahibi olması anlamına gelmektedir. Allah’ın hayatı mevcuttur. Ancak bizim hayatımıza benzemesi mümkün değildir. Hayatın zıddı olan ölüm bizler için mümkünken, Allah Teala için mümkün değildir.
 • İrade: Allah Teala’nın istediğinin dilemesi ve tercih etmesi anlamına gelmektedir. Yapılacak şeyin öyle, şöyle, böyle olması değil, dilediği zaman bir şeyi tayin ve tahsis etmesidir. K]]> Niteleme Sıfatı https://www.sifatlar.com/niteleme-sifati.html Sat, 01 Dec 2018 04:14:37 +0000 Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini belli eder. Örneğin Ayşe nasıl Sorusunda ''nasıl'' bir niteleme Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini belli eder. Örneğin Ayşe nasıl Sorusunda ''nasıl'' bir niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı varlığın durumunu belirtir. Buna örnek olarak çalışkan öğrenci, kesilmiş el, kirli ev, aydınlık oda verilebilir. Varlıkların biçimleri için, kısa etek, kare masa, çizgili gömlek, büyük ev örnek olarak verilebilir. Varlıkların rengini belirlemek için, kırmızı etek, beyaz at, esmer kız, yeşil ağaç örnek olarak verilebilir.

  Niteleme sıfatı için örnek cümleler

  Mahalleye yeni cami yapıldı.

  Çocuk düşünce acı çığlıklar attı.

  Yeşil ağaçlar okul bahçesini kapattı.

  Acı çorba boğazımı yaktı.

  Kızın yeşil gözleri, sarı saçları, beyaz teni vardı.

  Büyük sevinçle ablasını karşıladı.

  Büyük bahçeli ev almış.

  Kimsesiz çocuklara yardım ediyormuş.

  Siyah gözlük almış.

  ''Acı çorba boğazımı yaktı'' cümlesinde acı sözcüğü çorbanın özelliğini gösterir. Nasıl çorba denildiğinde acı çorba olarak nasıl sorusuna cevap alınır.

  '' Kimsesiz çocuklara yardım ediyormuş.'' cümlesinde kimsesiz sözcüğü çocukların özelliklerini göstermektedir. Çocuklar nasıl diye sorulduğunda kimsesiz cevabı alınır.

  ''Siyah gözlük almış'' cümlesinde nasıl sorusunun cevabı siyah kelimesidir. Siyah kelimesi gözlüğün yapısını belirtir.

  ''Yeşil ağaçlar okul bahçesini kapattı'' buradaki cümlede yeşil sözcüğü ağaçların özelliklerini yani rengini belirtir. Nasıl ağaçlar denildiğinde yeşil ağaçlar diye cevap alınır. Yani bu cümlede niteleme sıfatı yeşil kelimesidir.

  ]]>
  Adlaşmış Sıfat https://www.sifatlar.com/adlasmis-sifat.html Sat, 01 Dec 2018 13:12:30 +0000 Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ihtiyaç duyarlar. Cümle yapısı incelendiğinde sıfatlar isimlerden önce Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ihtiyaç duyarlar. Cümle yapısı incelendiğinde sıfatlar isimlerden önce kullanılarak isimleri adet, yer, şekil, renk ve duygu gibi yönlerden tarif etmeye yardımcı olur. Sıfatlar isimlerin özelliklerini bildirdiği zaman bir anlama sahip olur. Örneğin "göz" kelimesi tek başına bir şey anlam etmezken "mavi göz" ise göz kelimesinin özelliğini belirtir. Mavi göz kelimesinde mavi sıfat iken göz isimdir. 

Adlaşmış sıfatlar ise cümlede belirtilen kişinin bazen tam olarak bilinmediği yada niteliğin vurgulanmak istendiği durumlarda kullanılır. Adlaşmış sıfat isim belirtilmeden ismin yerine geçerek aynı anlamı verir. Adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla gerçekleşir. O nedenle adlaşmış sıfatları anlayabilmek için sıfat çeşitlerini iyi incelemek gerekir. 

Sıfat çeşitleri

Sıfatlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak iki ana başlık altında toplanır. 
 • Niteleme sıfatları
Varlıkların yapısal özelliklerini belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar özellikle varlığın nasıl olduğunu bildirirler. Cümlede kullanılan isme sorulan “nasıl” sorusuna cevap bulunur. Örneğin "kurumuş yapraklar etrafa saçıldı" cümlesinde isim olan "yapraklar" kelimesine "nasıl" sorusunu yönelttiğimizde "kurumuş" cevabını alırız. Burada "kurumuş" kelimesi niteleme sıfatıdır. 
 • Belirtme sıfatları
Varlıkların özelliklerini belirten sıfatlardır. Kendi arasında dört gruba ayrılır. Bunlar; işaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfat ve soru sıfatıdır. 

Adlaşmış Sıfat Açıklamalı Örnekleri

“Akıllı insanlar kendine güvenir” cümlesinde niteleme sıfatı olan “akıllı” sözcüğüdür. “Akıllılar kendine güvenir” cümlesinde ise “insanlar” isminin düşmesiyle adlaşmış sıfat oluşur.

“Korkak insanların kendine güveni yoktur” cümlesinde niteleme sıfatı olan “korkak” sözcüğüdür. “Korkakların kendine güveni yoktur” cümlesinde “insanlar” isminin düşmesiyle adlaşmış sıfat oluşur.

Adlaşmış Sıfat Örnekleri

Küçük çocuk, annesinin gediğini görünce çok sevindi. (niteleme sıfatı)
Küçük, annesinin gediğini görünce çok sevindi. (adlaşmış sıfat)

Zeki insanların öz güveni her zaman diğerler insanlardan daha yüksek olur. (niteleme sıfatı)
Zekilerin öz güveni, her zaman diğerler insanlardan daha yüksek olur. (adlaşmış sıfat)

Adlaşmış Sıfatlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Türkçe’de meslek isimleri ve bazı isimler, sıfat olarak kullanılabilir. Bu sözcükler genellikle adlaşmış sıfatlarla karıştırılır. O nedenle cümle analizi yaparken oldukça dikkatli olmak gerekir. 
Simitçi genç hemen bize ikişer simit verdi. (“simitçi” sözcüğü, “genç” adını nitelediği için sıfat görevindedir)
Simitçi, hemen bize ikişer simit verdi. (“simitçi” sözcüğü  ise isim olarak kullanılmıştır; ama adlaşmış sıfat değildir)
 • Adlaşmış sıfattan sonra bir isim geldiği zaman genellikle anlam karışıklığı yaşanır. Böyle bir durumda adlaşmış sıfattan sonra virgül kullanılır. Ancak unutulmamalıdır ki; sıfat ve sıfatın nitelediği isim arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz.
İhtiyar, görevliye elindeki kağıdı gösterdi. (“ihtiyar” sözcüğü bir kişiyi karşılayarak adlaşmış sıfat olmuştur)
İhtiyar görevliye elindeki kağıdı gösterdi. (“ihtiyar” sözcüğü “görevli” adının sıfatı olmaktadır.) 
]]>
Sıfat Fiil Ekleri https://www.sifatlar.com/sifat-fiil-ekleri.html Sun, 02 Dec 2018 08:10:48 +0000 Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi son Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.
 • -ası -esi 
 • -an -en
 • -maz -mez
 • -ar, -er, -r
 • -acak, -ecek
 • -dık, -dik, -tık, -tik
 • -mış, -miş, -muş, -müş
Örnek: Yetkililer, yanan evlerin yerine yenilerini yapacaklarmış.

Yukarıdaki cümlede, "-yan" eylemi, sıfat fiil eklerinden olan "-an" ekini alarak "ev" adını niteleyen bir sıfat oluşturmuştur. Eylem olumsuzluk ekini (-ma) de alabildiği (yanmayan) için, bu sözcük aynı zamanda eylem anlamı da taşıdığı söylenebilir. 

Örnekler
 • Üst daireye taşınan komşularımızla oldukça iyi anlaştık.
 • Yoldan geçerken durmayan taksi şoförünü toplu olarak şikayet ettik.
 • Kitabım ile ilgili anlaşılmaz yorumlar aldım.
 • Yeni bakan gitmedik ilçe bırakmadı.
 • Yapılacak olan yol, bütün arazilerimizi tam olarak ikiye bölüyordu.
 • Deftere yazılmayacak şeyler de var elbette.
 • Şairin hiç yayımlanmamış şiirleri ortaya çıktı.
 • Olgunlaşmış ne kadar armut varsa hepsini yedik.
]]>
Sıfat Fiil https://www.sifatlar.com/sifat-fiil.html Mon, 03 Dec 2018 04:52:58 +0000 Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek oluşturulur. Bunlar kendilerinden sonra gelen kelimelerle beraber sıfat tamlaması meydana getirirler.

"Yetkililer yanan binaların yerine yenilerini yapacaklar"

Cümlede yer alan "yan" eylemi cümle içinde -an ekini almış ve bina adını niteleyici sıfat durumuna gelmiştir. Bu eylem aynı zamanda -ma olumsuz eki de alabileceği için, bu kelime eylem anlamına da gelir. Sıfat fiil özelliğine sahip kelimeler bazı özelliklere sahip olabilir. Sıfat fiiller cümlede sıfat görevi görmek üzere kullanılır: Fiillere getirilen sıfat fiil ekleri cümlede sıfat ya da adlaşmış sıfat olarak kullanılmasını sağlar.

Sıfat fiil örnekleri (Sıfat fiil olanlar koyu renkte işaretlenmiştir)
 • Üst kata taşınan komşumuzla iyi iletişim kurduk.
 • Makalemle alakalı anlaşılmaz yorumlar yapılmış.
 • Buraya yapılacak yol semti ikiye bölecek
 • Alışverişte bilinen markalar daha fazla tercih edilir.
 • İhtiyaçlarımızı bilinir mağazalardan aldık
 • Semtimizde gitmedik mağaza bırakmadık.
 • Yazarın daha önce yayımlanmamış kitapları var.
 • Ağaçlarda olgunlaşmamış elmalar var.
 • Gider ayak bize zarar verdi
Sıfat fiil diğer sıfatlar gibi adlaşabilir
 • Öğretmen ödevini yapmayanlara kızdı.
 • Sinema kuyruğunda bekleyenler kızmaya başladı
 • Oğluma söylediklerimi sana da söylüyorum
 • Bu defterlerden beğendiklerini alabilirsin
 • Ben balığın iyi pişmişini severim
 • Diyette yemeyeceklerini tek tek çıkardım
 • Tatile katılacaklar isimlerini buraya yazdırsın
Sıfat fiil "acak" ve "dik" ekiyle kurulursa, tamlanan iyelik eki alabilir
 • Size kalacağınız yeri gösterelim
 • Aldığım elmaların hiç birini yemedim
 • Şimdi söyleyeceklerimi hiç unutmayın
 • Anlatacağım olayı çok beğeneceksiniz
Bazı hallerde sıfat fiil sıfat olarak kullanılmayabilir
 • Seni unutmayacağımdan emin ol
 • Bu kenti seveceğinizi düşünüyorum
 • Senin yakında işe başlayacağını öğrendim
Sıfat fiil eki alan bazı kelimeler eylemsi özelliğini yitirir ve kalıcı isme dönüşür
 • Buradaki yoksul kişilere giyecek yardımı olacakmış
 • Buzdolabında yiyecek hiç kalmamış
 • Baba çocuklarının geleceğini düşünüyor
 • Benim yaramaz okulda arkadaşıyla kavga etmiş
 • Bineceğim dolmuş bu duraktan kalkıyor
 • İşyerinin gelirleri artınca başka şube açacağız
]]>
Sıfat Nedir https://www.sifatlar.com/sifat-nedir.html Mon, 03 Dec 2018 14:49:10 +0000 Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada kalemin beyaz olduğunu niteliyor. İsmi nitelemek için “nasıl” sözcüğünü soruyoruz. Nasıl kalem beyaz kalem şeklinde olmalıdır. Yani kalemin beyaz renginde olduğunu belirtiyor. Sıfatlar kendi aralarında ikiye ayrılır niteleme ve belirtme sıfatları olarak inceleyerek örnekler vermeye çalışacağız.

Sıfatın türleri nelerdir

Niteleme sıfatları

Yukarıda izah ettiğimiz gibi isimlere “Nasıl” sorusunu sormaktadır. Yani varlıkların biçimlerini, özelliklerini, durumlarını, renklerini nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir. Örnek; “Beyaz masa üzerinde dersini çalıştı.” Cümlesindeki “beyaz” sözcüğü masanın önüne gelerek masa renginin nasıl olduğunu gösteriyor.Büyük adam bizi görünce yanımıza geldi. Gökyüzü ani şekilde kapkara bulutlar kaplamış ve sağanak halinde yağmur yağmaya başladı. Bu cümlelerde “büyük” ve “kapkara” sözcükleri, isimlerin önüne gelerek nasıl olduğunu gösterdiği için niteleme sıfatıdır. Bu sözcüklerin, niteledikleri ada sorulan “Nasıl” sorusuna cevap olduklarına incelemeye çalışalım; Nasıl adam (Büyük adam) Nasıl bulutlar (kapkara bulutlar) Bu virajın sonunda eski bir ev vardı. Yol kenarları, kurumuş yapraklarla vardı. Annem, akşamları tatlı bir yemek yaptı. Kahvaltıda güzelim kaymaktan bol bol yedim. Bu cümlelerde geçen, “eski” sözcüğü, “ev” adının niteliğini görüyoruz. Arada bazı sözcükler kaçsa da yine isme “Nasıl” sorusu sormamız gerekir.  “Kurumuş” sözcüğü, “yaprak” adının niteliğini; “tatlı” sözcüğü, “yemek” adının niteliğini; “güzelim” sözcüğü, “kaymak” adının niteliğini gösterdiği için niteleme sıfatıdır olarak kabul edilirler.

Belirtme sıfatları

Bu sıfat türleri varlıkların, belirsizliklerini, sayı, işaret ve soru yoluyla belirtmek için kullanılırlar. Herhangi bir nesnenin ya sayısı, ya yeri ya da işareti soru yoluyla belirtilir ya da belirsiz şekilde anlatılır. Belirtme sıfatları 4’e ayrılır.

İşaret sıfatları: 

Kavramları ve nesneleri, işaret etmek amacıyla kullanılan kelimelerdir. Çoğu zaman işaret zamiri ile karıştırır ama ismin önüne gelip gelmediğine bakarak tasnif edilebilir. İsimlere “Hangi” sorusuna cevap vermektedir. Bu ev, şu kalem, o araba, öteki saatçi, beriki adam şeklinde olan sıfatlar işaret sıfatlarıdır.Burada önemli bir hususu belirtmek gerekirse, -deki ve –ki ekleri türetilmiş sıfat ve işaret sıfatı olarak kabul edilebilir. Örneğin; yoldaki taşlar, beriki durak, sıradaki öğrenciler. Başka bir husus ise, işaret sıfatları çekim eki almazlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü çekim aldıklarında zamir olurlar. Örneğin; Bu evi çok sevdim. İşaret sıfatı olurken, bunu her zaman çok sevdim. Cümlesi ise zamir olur.

Belgesiz sıfat: 

İsimleri belirtirken kesinlik bildirmeyen sıfatlardır. Çoğu, kimi, bazı, başka, birtakım, hiçbir, herhangi cümleler belgisiz sıfatları oluştururlar. Örnek; Elbet bir gün sende anlayacaksın beni. Bu konu ile ilgili birkaç gazete okumuştum. Bu cümlelerde geçen “bir, birkaç” sözcükleri “gün,gazete” isimlerin önüne geçerek, sayı bakımından ama kesin ve net olmayacak şekilde biçimde belirtilmiştir. Buda dolayı birkaç “ birkaç” sözcüğü belgisiz sıfattrı. Not: Çoğu zaman “bir” sözcüğü varlığın sayısı bildiriyorsa sayı sıfatı olarak kabul edilir. Herhangi bir anlama geliyorsa belgesiz sıfat şeklinde olur. Örneğin; küçük erkek bir gün sonra Ankara’ya geldi ( sayı sıfatı). Küçük erkek bir gün Ankara’ya gelecek( belgisiz sıfat) olacak şekilde karıştırmamak gerekir.

Soru sıfatı: 

İsimleri soru yolu ile belirtir. Yani isimleri anlamca tamamlayan soru sözcükleridir. “Nasıl, kaçar, hangi, ne kadar, kaç, ne” gibi soruları sormaktadır. Örnek; Siz, tatilde kaç kitap bitirdiniz Hangi yoldan gitmemizi tavsiye edersiniz Burada “ kaç ve hangi”]]> Sıfat Tamlaması https://www.sifatlar.com/sifat-tamlamasi.html Mon, 03 Dec 2018 15:54:29 +0000 Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bi Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat tamlaması bir ya da daha fazla sıfatla oluşturulabilir.


Sıfat tamlaması örnekleri
 • Yakışıklı çocuk
 • Yemyeşil doğa
 • Kıymalı dolma
 • Çeyrek ekmek
 • Öteki çocuk
 • Büyük ev
 • Yaşlı adam
 • İlk yarışmacı
Sıfat tamlaması oluşturulurken birden çok sıfat kullanılabilir. Bu durumda sıfatlar birbirinden bağlaçlarla ve noktalama işaretleri ile ayrılır. Örnek olarak;
 • Soğuk ve karlı hava / Az ama yeterli para / Zayıf ama güzel kız
Belirsizlik sıfatı bir ve kendisinden önce gelen sıfat arasında virgül kullanılmaz
 • Uzun, ince bir kişi / Zayıf, güzel bir kız / Lezzetli, tatlı bir elma
Sıfat tamlaması özellikleri

Sıfat tamlamasında ilk kelime tamlayan, ikinci kelime de tamlanan olarak adlandırılır. Tamlayan tamlanan kelimenin anlamını bütünler. Yani bir anlamda tamlayan sıfat yardımcı unsurudur. İsim ise ana unsurdur. Başta tamlayan olur, sonda ise tamlanan bulunur. Kelime grubunun vurgusu tamlayanda olur. Sıfata tamlamasında anlam daima ön planda olmalıdır. Örnek olarak aşağıdakiler verilebilir;
 • Büyük bahçe, Güzel çerçeve, Buğulu gözler
Sıfat tamlamasında sıfat ve isim ek almadan birleşir. Tamlama ek almaz. Örnek olarak aşağıdakiler verilebilir;
 • Serin hava, Mavi gökyüzü, Hassas kalp
Her sıfatla sıfat tamlaması oluşturulabilir. Örnek olarak;
 • Niteleme sıfatlarıyla; Çalışkan öğrenci, güzel hava, mavi deniz gibi
 • İşaret sıfatlarıyla; Diğer sorulara geçin, Bu eşyalar nereye konacak gibi
 • Asıl sayı sıfatlarıyla; Bir elma bile yememişsin, Beş kilo patates al gibi
 • Sayı dışında başka birimlerle ölçülen nesnelerle; 150 kg un, 3 mt kumaş gibi
 • Sıra sayı sıfatlarıyla; 11. kıta, 3. hafta gibi
 • Kesir sayı sıfatlarıyla; Çeyrek elma, Yarım karpuz gibi
 • Üleştirme sıfatlarıyla; Beşer elma, altışar ekmek gibi
 • Belgisiz sıfatlarla; Bir gün görüşelim, Bazı insanlar gibi
 • Soru sıfatlarıyla; Kaçıncı arabanı aldın Nasıl gelmeyi düşünüyorsun gibi
 • Sıfat fiillerle ya da sıfat fiil grupları ile; Ağaçları sallayan rüzgar, Sabahın gelmesine yakın an gibi
Sıfat tamlaması oluşturulurken sıfat ile isim arasında noktalama işareti konulmaz. Eğer noktalama işareti konulursa, kullanılan ilk kelime tek kalır ve isimleşir. Örneğin; Genç kıza ağlayarak yaklaştı, bu örnekte noktalama işareti kullanılmamış ve genç sıfat olmuş, Genç, kıza ağlayarak yaklaştı burada virgül kullanıldığı için genç isim haline dönüşmüştür.

Sıfat ile zarfların anlamlarını tamamlayan zarflardan oluşan kelime grupları da sıfat tamlamasıdır. Örnek olarak;
Daha güzel, çok doğru, en acı gibi

Birden fazla sıfat sıralı halde kullanılarak ismi belirtebilir ya da niteleyebilir Örnek olarak;
Büyük, korkutucu, karanlık ve gizemli bir evdi
Hoş, tatlı, güzel ve naif bir kadındı

Bir sıfatta birden fazla ismi işaret edebilir. Örnek olarak;
Yüksek yaylalar, dağlar, tepeler bu bölgede karakterizedir
Ucuz evler, arabalar

Sıfat tamlamasında tamlayan ile tamlanan birlikte ya da ayrı olarak bir kelime grubu oluşturabilir. Bir sıfat tamlaması da başka bir sıfat tamlaması dahilinde tamlayan veya tamlanan olarak yer alabilir. Örnek olarak;
Koklamadan bozulan çiçek demeti
Şu şişman adam

Cümle içinde sıfat, isim ve zarf görevi görürler. Örneğin;
Sabah gün doğarken başlayan yağmur aniden sağanak şekline dön]]> İsim Sıfat Tamlaması https://www.sifatlar.com/isim-sifat-tamlamasi.html Tue, 04 Dec 2018 08:55:30 +0000 İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında oldukça kolay olan isim ve sıfat tamlaması konusunda sadece bilmeniz gereken püf noktaları bilmenizdir.

Adından da anlaşılacağı üzere tamlama birşeyi tamamlama olarak da anlayabilirsiniz. Çünkü isim ya da sıfat tamlaması yaparken sözcüğün önünden ya da arkasından mutlaka bir isim yer almalıdır. Eğer ki sözcüğünüzün önünde gelen kelime sözcüğü durum, şekil ya da farklı bir yönden niteliyor ise bu kelime sıfattır. Fakat sözcüğün arkasından bir kelime gelmiş ise o zaman bu kelimeniz ismi tamamladığı için isim tamlaması görevi görmektedir.

Sıfat tamlaması:

Sıfat tamlaması isim tamlamalarından biraz farklıdır. Herhangi bir kelime ya da cümlede sıfat tamlaması görmek mümkündür. Sıfat tamlaması; herhangi bir ismi şekil, renk, desen, boyut ya da görünüm olarak etkileyerek farklı bir anlam katmaktadır. Bu şekilde ismi niteleyen sözcüklere sıfat tamlaması denir. Şimdi sizler için birkaç örnek vererek bu örnekleri inceleyelim.

Sıfat tamlaması için örnek:
 • Kırmızı biber 
 • Yuvarlak gözlük 
 • Mor menekşe 
 • Güzel kız 
 • İyi kalpli
 • Gelecek hafta sonu 
 • Diğer ay
 • Yüksek apartman
 • Masmavi gökyüzü
 • Kaçıncı sıra
İsim tamlaması: 

Bir isim tamlaması olabilmesi için öncelikle bu iki kelimenin de isim olması gereklidir. İki ismin yan yana gelerek birbirini tamamlamasına isim tamlaması denir. İsim tamlamaları kendi arasında bir kaç başlığa ayrılmaktadır. Şimdi ise sizler ile birlikte bu başlıkları teker teker inceleyelim.

Belirtili isim tamlaması: Bir sözcük grubuna belirtili isim tamlaması diyebilmek için hem tamlayanın hem de tamlananın ek alması gerekmektedir. Yoksa belirtili isim tamlaması olmaz. Şimdi birer örnek ile bu durumu inceleyelim.
 • Okulun tabelası
 • Masanın kenarı 
 • Gülün yaprakları 
 • Vazonun tozu
 • Elbisenin kiri
 • Kapının kolu
 • Gözlerinin rengi
 • Saçlarının sarısı 
 • Kemerinin tokası
Belirtisiz isim tamlaması: Belirtisiz isim tamlamasından biraz farklıdır. Belirtisiz isim tamlamalarında sadece tamlanan ek almaktadır.
 • Gül bahçesi 
 • Kapı arası 
 • Masa kulpu
 • Çay bardağı 
 • Kahve saati
 • Okul bahçesi 
 • Zümrüt yeşili 
 • Gökyüzü rengi 
 • Hayvan sesi 
Takısız isim tamlaması: Bu tamlama çeşidinde ne tamlayan ne de tamlanan hiçbir ek almaz.
 • Altın kolye 
 • Yün yastıklar 
 • Tahta bıçak 
 • Cam sehpa
 • Plastik şişe 
Zincirleme isim tamlaması: En az üç isimle kurulan tamlamalara zincirleme isim tamlaması denir.
 • Okul kapısının önü
 • Evin basket potası 
 • Çantanın fermuarının rengi
 • Keremin kardeşinin arabası 
 • Kitapçının pahalı kitapları
İsim sıfat tamlaması özellikleri:
 • İsim tamlamalarında ya da sıfat tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.
 • İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına farklı sözcükler girebilir.
 • Herhangi bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanabilir.
 • Bir cümlede tamlayan düşebilir.
 • Bazen tamlamalarda kelimeler sıfat ya da zarf görevli olabilir.
 • İsim tamlamaları bazen sıfat içeren kelimeler ile kullanılabilir.
]]>
Peygamberlerin Sıfatları https://www.sifatlar.com/peygamberlerin-sifatlari.html Wed, 05 Dec 2018 04:28:22 +0000 Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin muc Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır. Peygamberlerin sıfatlarından ve özelliklerinden dolayı Allah'ın en seçkin kullarıdır. Bize örnek olması için Peygamberler çok güzel sıfatlarla doludur. Bunun dışında Peygamberler de insandırlar. Onlarda diğer insanlar gibi yeyip içer, evlenip çocuk sahibi olur, fakir yada zengin olur, hastalanır veya ölürler. Allah'ın insanlara elçi olarak gönderdiği peygamberlerin sıfatları da çok güzeldir. Allah'ın elçileri olan Peygamberler insana doğru yolu gösteren hareketleriyle doğru örnek olan kişilerdir. 

Peygamberlerin sıfatları ve ortak özellikleri şöyledir
 • Sıdk, Yalan söylemeyen doğru yoldan ve Allah'ın doğrusundan asla vazgeçmeyen sıdk peygamberlerin sıfatlarındandır. Sürekli kalben ve manen Allah'a bağlı olan Peygamberlerin sıfatlarından güzel bir sıfattır. Peygamberler doğruluk ve dürüstlükte en iyi örneklerdir. Asla yalan söylemezler.
 • Fetanet, Akıllı, zeki, uyanık anlamına gelen Fetanet Peygamberlerin aklıyla ve üstün zekasıyla hareket ettiğini gösterir. Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır.
 • İsmet, Peygamberlerin sıfatları arasında yer alan İsmet sıfatı peygamberlerin ne kadar temiz ve günahsız olduğunu gösterir. Peygamberler günah işlemezler insan olmaları sebebi ile yanılıp ufak hatalar yapabilirler. Ancak bu yanılmalar Allah tarafından derhal düzeltilir.
 • Emanet, Emanette emin olan Peygamberlerin sıfatları arasında emanet bulunur. Her konuda güvenilir kimseler olan Peygamberler kendinden önce emanetleri gözetir. Bu nedenle çok güvenilidirler. Öyle ki ticarette ve yolculukta inançsız kimseler bile hiç düşünmeden mallarını, canlarını ve namuslarını Peygamberlere emanet ederlerdi. Peygamberler en güvenilir kişilerdir. 
 • Adalet, Peygamberlerin sıfatları arasında adalet ile anılmalarının nedeni ne kendi nefisleri için ne de başkasının arzusu için doğrudan ayrılmadıklarından kaynaklanır. Allah'ın kanun ve doğrularını savundukları için adaletli davranırlar. Zulüm ve haksızlık Peygamberlerin sıfatları arasında asla yer almaz. 
 • Tebliğ, Bildirmek anlamında olan tebliğ Allah'la Peygamber arasında olan hükümleri bir değişiklik yapmadan doğrudan insanlara iletmek demektir. Doğrulukları ve dürüstlüklerinden dolayı Allah Peygamberleri bu güzel sıfatlarla donatmışıtr. 
 • Emnül-azl, Peygamberlerin sıfatlarından emnül-azl peygamberlikten atılmamak demektir yani Dünya ve Ahirette Peygamberler emnül-azl olarak kalacaklardır.
]]>
İngilizce Sıfatlar https://www.sifatlar.com/ingilizce-sifatlar.html Wed, 05 Dec 2018 22:43:48 +0000 İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcükle

İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi tamamlamak yada o isim hakkında daha fazla bilgi vermek için oldukça yardımcıdır. Bu kural asla değişmeyen kurallar arasında yer alır. 

İngilizce sıfatlar, Türkçe’de olduğu gibi isimlerin belirttikleri durumlara göre sıfatlar farklı isimlerle anılırlar.

 • Niteleme Sıfatları: Varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler.
 • Belirtme Sıfatları: Varlıkların niceliklerini bildirirler.
İşaret Sıfatları: This, that, these, those (bu, şu, bunlar, şunlar) Sayı Sıfatları: Bu sıfatlar isimleri sayıca ifade eder.   Belgisiz Sıfatlar: Every, any, some (her, hiç, bazı) Soru Sıfatları: Which, what, how many, how much (hangi, ne, kaç tane, ne kadar) İyelik Sıfatları: Bu sıfatlar isimlerin birisine ait olduğunu ifade eder.

İngilizce Sıfatların Özellikleri

Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de cümle kurmanın belirli kuralları vardır. İsimlerin ve sıfatların cümle içerisinde kullanıldıkları yerlere bağlı olarak özellikleri değişir. İngilizce'de cümle kurma Türkçe'den biraz daha farklı olsa da isim ve sıfatlar neredeyse aynı özellikleri taşır. 

 • İngilizce sıfatlar, tekil yada çoğul fark etmeksizin daima isimlerden önce gelirler.

white cat-beyaz bir kedi 

beautiful rose-güzel gül

intelligent students-akıllı öğrenciler

handsome men-yakışıklı adamlar

 • İngilizce sıfatlar, isimden önce birden fazla yan yana kullanılabilir. Aynı ismi nitelendirdikleri sürece aralarda virgül işareti kullanılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki aralara Türkçe'de "ve" anlamına gelen "and" kelimesi kullanılmaz.

big fat dog-büyük şişman köpek

thin, tall woman-uzun, ince kadın

big bad wolf-büyük kötü tilki

 • İngilizce sıfatlar, renk bildirdiği durumlarda diğer özellikleri belirten sıfatlardan sonra kullanılır.

beautiful red apples-güzel kırmızı elmalar

sour yellow lemon-ekşi sarı limon

 • İngilizce sıfatlar, renk bildirdiği ve arka arkaya kullanıldığı zaman sıfatların aralarına “and” konulur. İkiden fazla renk arka arkaya kullanıldığında son iki rengin arasına da and konulur. 

blue and white skirt - mavi ve beyaz etek

yellow and red flag - sarı ve kırmızı bayrak

 • İngilizce sıfatlar,  isimleri nitelendirmenin yanı sıra bazen fiilleri de nitelerler. Bu fiiller; be, get, seem, appear, look, smell, sound, taste, feel (olmak, almak, görmek, görünmek, bakmak, koku, duymak, tatmak, hissetmek)

your coffee tastes wonderful-kahvenizin tadı mükemmel

you look happy today-bugün mutlu görünüyorsun

 • İngilizce sıfatlar, İsimlerden önce gelip hem isim tamlaması oluşur hem de be, seem, look (olmak, görmek, bakmak) gibi fiillerden sonra yüklem olarak gelirler. 

fat man-şişman adam/man is fat-adam şişmandır

sad boy-üzgün çocuk/boy looks sad-çocuk üzgün görünüyor

 • İngilizce sıfatlar, bazıları sadece predicative yani türkçe karşılığı olan yüklem olarak kullanılırlar. Bu sıfatlar hiçbir zaman isimlerin önüne gelmez. Bu sıfatlar; asleep, awake, alike, afraid, alive, alone, ashamed, glad, pleased, sorry, upset, elder (uykuda, uyanık, aynı, korkmak, yaşamak, yalnız, utanmak, memnun etmek, üzülmek, üzgün, yaşlı)

man is asleep-adam uykuda

 • İngilizce sıfatlar, bazıları attributive yani türkçe karşılığı olan niteleyici olarak kullanılan ancak yüklem olarak kullanılamayan sıfatlar da vardır. Bu sıfatlar; chief, main, principal, sheer, utter, mere, only, sole, total (şef, ana, müdür, saf, mutlak, sadece, sadece, tek, toplam)

His shoop is o]]> İsim Ve Sıfat Tamlamaları https://www.sifatlar.com/isim-ve-sifat-tamlamalari.html Wed, 05 Dec 2018 23:03:59 +0000 İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığ İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamalarında her sözcük isim, sıfat tamlamalarında ise en az bir sözcüğün sıfat olması gerekir. Sıfat tamlaması olan sözcükler ve cümleler farklı işlevde kullanılmaktadır. Sıfat tamlaması olan kelimelerin işlevi; şekil, boyut, büyüklük, küçüklük ya da renk olarak kendisinden sonra gelen ismin niteliğini taşır. Onu farklı şekillerde niteler ya da belirtir.


Hemen hemen tüm öğrencilerin yanlışı yapmış olduğu konular arasında isimnve sıfat tamlamaları yer almaktadır. İsim ve sıfat tamlamalarında yapmanız gereken tek şey püf noktaları bilmektir. Püf noktaları bildikten sonra isterse en zor soru gelsin fark etmez. Hepsini çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Şimdi sizler ile birlikte isim ve sıfat tamlamalarının neler olduğunu ve bunları örneklerle birlikte açıklayacağız.

İsim ve sıfat tamlamaları:

1. Sıfat tamlaması: Türkçede sıfat tamlaması dil bilgisi konuları arasında yer alır. Herhangi bir isimden önce gelerek o ismi şekil, boyut, renk, koku, hacim, yükseklik ya da başka herhangi bir yönden niteleyen sözcüklere sıfat tamlaması denir. Birkaç örnek ile bunları pekiştirelim.
 • Mavi ayakkabı 
 • Küçük defter 
 • Gür ağaç 
 • Yumuşak yastık 
 • Yuvarlak masa
 • Pembe koltuk 
 • Büyük çocuk
 • Genç kız 
2. İsim tamlaması: Adından da anlaşıldığı üzere isim tamlamaları iki isimden oluşmaktadır. İsim tamlamalarında her iki isminden de birbirini tamamlaması gereklidir. Bazen bu isim tamlamaları farklı şekillerde de kullanılabilir. İsim tamlamaları birkaç başlık altında incelenir. Şimdi ise sizler ile birlikte bu başlıkları maddeler halinde inceleyelim.

Belirtili isim tamlaması: Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan bulunur. Bu tamlayan ile tamlanan ise ek almak zorundadır. Aksi takdirde belirtili isim tamlaması olmaz. 
Örnek:
 • Kapının kolu 
 • Elbisenin düğmesi 
 • Sözün doğrusu
 • Saçlarının rengi
 • Bıçağının sapı 
 • Bardağın kırığı 
 • Gökyüzünün yıldızları
 • Çarşafın yırtığı 
Belirtisiz isim tamlaması: Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan vardır fakat tamlayan ek almaz. Bu şekilde kurulan isim tamlamalarına belirtisiz isim tamlaması denir.
Örnek:
 • Göz çevresi 
 • Kalp hastalıkları 
 • Boya kokusu
 • Tespih düğmesi
 • Namaz vakti 
 • Kitap ayracı 
 • Burun kemiği 
 • Dünya borsası
Takısız isim tamlaması: Takısız isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan hiçbir ek almaz. Tamlayan ve tamlananın ek almadığı isim tamlamalarına belirtisiz isim tamlaması denir.
Örnek:
 • Örümcek adam 
 • Plastik boya
 • Ahşap kapı 
 • Demir anahtar
 • Altın bilezik 
 • Cam kavanoz 
 • Yün yorgan 
 • Kiraz dudak
 • Elma yanak
 • Tahta kalem 
Zincirleme isim tamlaması: Adından da anlaşıldığı üzere zincirleme isim tamlamalarında en az üç tane ismin olması gerekir. Üç veya daha fazla ismin bir araya gelerek oluşturduğu isim tamlamalarında zincirleme isim tamlaması denir.
Örnek:
 • Altın bileziğin rengi
 • Ayakkabı kutusunun boyası 
 • Pembe benekli kurdele
 • Okul bahçesinin önü 
 • Kilitli kapının anahtarı 
 • Mavi gökyüzünün yıldızları
 • Kötü kalpli insanların yalanları 
 • Melek gibi insanların iyi niyeti örnekler arasındadır.
]]> Zati Ve Subuti Sıfatlar https://www.sifatlar.com/zati-ve-subuti-sifatlar.html Thu, 06 Dec 2018 17:39:37 +0000 Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretin Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabbini eksik olan tüm sıfatlardan tenzih eder, dille ve kalple tesbih eder. Kişi bilir ki sınırlı aklı ile anlayabileceği kadarıyla Rabbi, Zatını kuluna tanıtmıştır. Zira insanoğlunun aklı ; kainatın, yaratılışın, hayat ve mematın her bir noktasını anlayacak kudrette yaratılmamıştır. Bunun bilincine varan kişi bildikleri kadarı ile Rabbini över, bilemediği sıfatların varlığına da iman eder ve Alemlerin Rabbinin yüceliğini her daim idrak ve itiraf eder.

Alemlerin Rabbinin esmalarından ve sıfatlarından bir kısmını bildirmesi ,O'nun yüceliğinin ve sonsuz merhametinin en güzel gösteresidir. Kul Rabbine hangi esmalarıyla dua edeceğini bilir, sıkıntısı ya da haceti karşısında hangi esmanın tecelli edeceğini bilir. Hamd ve Senanın sadece Allahu Tealaya olduğunu idrak eder ve Rabbinin sonsuz gücünü düşündükçe hakkı ile hamd ve şükür edemediğini bilir ve her daim Rabbine sığınır. 

Allahu Tealanın biz kullarına bildirdiği 14 tane sıfatı vardır. 6 tanesi Zati Sıfatları, 8 tanesi Subuti Sıfatları diye adlandırılır. Zati Sıfatlar Allahu Tealanın zatına has olan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise, diğer canlılarda da sınırlı halde olan sıfatlardır.

Allahu Tealanın  Zati Sıfatları:
 • Vücut;  Varolmak, Allahu Tealanın varlığı haktır ve yokluğu düşünülemez.
 • Kıdem;  Allahu Tealanın varlığının başlangıcı yoktur.
 • Beka;  Ebediyyet,  Allahu Tealanın varlığının sonu yoktur.
 • Vahdaniyyet; Allahu Teala tektir ve  eşi benzeri yoktur.
 • Muhalefetün Li'l-havadis;  Sonradan yaratılmış hiç bir canlıya, mahlukata, yaratılmışlara asla benzemez.
 • Kıyam Bi-nefsihi;  Allahu Teala hiç bir şeye muhtaç değildir. Her şey sadece O'na muhtaçtır.
Allahu Tealanın Subuti Sıfatları;
 • Hayat; Allahu Teala kulların idrak edemeyeceği şekilde daima diridir.
 • İlim; Bilmek,  Allahu Teala geçmişte olan ve gelecekte olan gizli, saklı her ne varsa her şeyi hakkı ile bilir.
 • Sem'i; İşitmek,  Allahu Teala kulların idrak edemeyeceği şekilde her şeyi hakkı ile işitir.
 • Basar; Görmek,  Allahu Teala  kulların idrak edemeyeceği şekilde her şeyi hakkı ile görür.
 • İrade; Dilemek,  Allahu Teala diler ve dilediği şey anında olur.
 • Kudret; Gücü yetmek,  Allahu Teala sonsuz güç ve kudret sahibidir, O'nun her şeye gücü yeter.
 • Kelam;  Söylemek,  Allahu Teala söz ve kelam sahibidir. Kulların idrak edemeyeceği şekilde kelamını peygamberlerine duyurmuştur. Kur'an-ı Kerim, Allahu Tealanın sözüdür.
 • Tekvin; Yaratmak,  Allahu Teala sonsuz yaratma gücüne kadirdir. Kainattaki her şeyi yaratan halk eden sadece O'dur.
]]> Sıfatlar Konu Anlatımı https://www.sifatlar.com/sifatlar-konu-anlatimi.html Fri, 07 Dec 2018 00:54:25 +0000 Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsi Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isimleri nitelendirirler. Bir kelimenin sıfat olabilmesi için ismin yerine geçerek o ismi nitelendiriyor olması gerekmektedir. Sıfatlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılmaktadır. Belirtme sıfatı ise kendi içerisinde tekrar dörde ayrılmaktadır. Bunlar ise işaret sayı üleştirme ve soru sıfatıdır. 

Sıfatlar Konu Anlatımı ve Sıfatların türleri 
 • Niteleme Sıfatı: Bir ismi durum şekil biçim ya da rengi itibari ile nitelendiren ve ismin önüne gelen nitelendirme sıfatlarıdır. Niteleme sıfatlarını bulabilmek amacı ile isme Nasıl  sorusu sorulmalıdır. Örneğin nasıl araba hızlı araba, nasıl ev Gösterişli ev ya da nasıl öğrenci Çalışkan öğrenci denilebilir. Şişman adam bizi kovaladı cümlesinde yer alan şişman kelimesi bir sıfattır. Nasıl adam kovaladı şişman adam sorusu şeklinde bulunabilir. 
 • Belirtme Sıfatı: İsimleri sayı, işaret, soru ve belgisizlik yönleriyle belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları dörde ayrılmaktadır. 
 • İşaret sıfatları: İsmi işaret yönü ile belirten kelimelerdir. Şu çocuk, bu insan, o bisiklet gibi örnekler verilebilir. İşaret sıfatları önüne geldiği ismi bu, şu, öteki, o, beriki, öbür sıfatları ile belirterek gösterir. Bu kalemi sana armağan etmek istiyorum cümlesinde yer alan bu işaret sıfatıdır. Görüldüğü gibi kalemi belirterek hangi kalem olduğunu göstermiştir. Yani işaret sıfatını isme hangi Sorusunu sorarak bulabiliriz. İşaret sıfatlarından sonra virgül kullanılmaz kullanılır ise bu kelime sıfat olamaz. Örneğin, O kitabı daha önce okumuş cümlesinde yer alan o bir sıfatı anlatır yani ismi hangi sorusu ile belirtir iken; O, kitabı daha önce okumuş. cümlesinde yer alan O ise bir zamiri ifade etmektedir. 
 • Sayı Sıfatı: İsmin Kaç tane olduğunu nitelendirir. Yani kaç sorusunun bir cevabıdır. Asıl sayı sıfatı ismi kesin olarak kaç tane olduğunu belirtir. Soru sonrasında bir, iki, yüz gibi kesin sonuçlar alınır. Sıra Sayı sıfatı ismin sırasını gösterir. Mesela birinci, ikinci, üçüncü gibi yanıtlar elde edilir. Yani soruya kaçıncı sorusu sorulur. Üleştirme sayı sıfatı ismi sayı bakımından bölümlere ayırarak anlatır. Onar soru, beşer kitap, ikişer sıra gibi örnekler verilebilir. Kesir sayı sıfatında ise isimlerin parçalarının bütüne olan oranını göstermektedir. yarım ekmek, üçte iki hisse gibi örnekler verilebilir.
 • Belgisiz sıfat: İsimler belirtir iken bir kesinlik sonucu ortaya çıkarmayan sıfatlardır. İsmi bir kaç, birçok, çoğu, kimi, tüm, başka, her, hiçbiri, her hangi, bazı, bütün gibi kelimeler ile belirtirler. İsmin sayısının kaç tane olduğu konusunda kesin bir bilgi vermezler. 
 • Soru Sıfatı: İsmi soru yolu ile belirtir. Hangi yoldan gelmeliyiz, Kaç kitap aldın Gibi cümleler örnek verilebilir. Buradaki kaç ve hangi kelimeleri birer sıfat özelliği göstermektedirler. 
]]>
Zati Sıfatlar https://www.sifatlar.com/zati-sifatlar.html Fri, 07 Dec 2018 07:51:23 +0000 Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermeme Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idraki ile tanıyabileceği kadar sıfat ve esmalarından bazılarını Allahu Teala ayan etmiş, kişiye nasıl inanacağı, nasıl dua edeceği hususlarında  yol göstermiştir. 

Hiç bir yaratılan mahluk, asla yaratıcısını anlayamaz, varlığını ve gücünü kavrayamaz. Anlama kudreti sadece dünyaya göre halk edilmiş olan insanoğlunun, sonsuz güç ve kudret sahibi olan yaratıcısını hakkı ile tanıması, anlaması mümkün değildir.

Kur'an-ı Kerim'de ;

 "Onu gözler idrak edemez. Fakat O, gözleri idrak eder. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır" (En'am Suresi 103)
 buyrularak, Allahu Tealanın  zatını idrak etmenin, mahiyetini bilmenin imkansız olduğunu açıklamıştır. İnsanoğlu sınırlı aklı ve idraki ile Allahu Tealanın Zatını  kavrayamadığı için Allahu Tealayı ancak  esmaları ve sıfatlarıyla tanır.

Allah Rasulu (s.a.v.) buyuruyorlar ki ;

" Allahu Tealanın Zatı hakkında  düşünmeyiniz, Allahu Tealanın halk edip yarattıkları hakkında  düşününüz. Çünkü sizler O'nun güç ve kudretini hakkı ile takdir edemezsiniz, O'nu anlamaya güç yetiremezsiniz."

Allahu Tealanın sıfatları Zatı gibi ezeli ve ebedidir. Yani Zatından ayrılmazlar, ayrı düşünülemezler. Allahu Tealanın sıfatları Zatından ayrıdır demek ya da bu sıfatların sonradan var olduklarına inanmak, Allahu Tealanın ezeli olduğunu inkar etmek demektir.

Her inanan müslümanın, Allahu Tealanın  bütün  kemal sıfatlarına sahip olduğuna, noksan ve eksik sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Allahu Tealanın sıfatları Zati Sıfatlar ve Subuti Sıfatlar olarak ikiye ayrılır.

Zati sıfatları, Allahu Tealanın Zatına mahsus olan, başka hiç kimseye mahsus olmayan sıfatlardır.  Subuti sıfatlar ise benzer sıfatlarının yaratılmış mahlukatta da bulunan sıfatlardır. Lakin ne kadar benziyor dense de bu sıfatların hiç biri başka bir canlıda hak manada bulunmamaktadır, bulunamaz.

Zati sıfatların zıtları Allahu Teala  hakkında düşünülemez. Bu sebeple noksan olma, sonlu olma ve eksiklik ifade eden bu özelliklerden Allahu Tealanın tenzih edilmesi gerektiğinden ; bu sıfatlara Tezihi Sıfatlar ve Selbi Sıfatlar adı da verilmiştir.
 
Allahu Tealanın  Zati Sıfatları ;
 • Vücut;   Kelime manası olarak var olmak demektir. Allahu Tealanın varlığı ezelidir, haktır ve yokluğu düşünülemez.  Vacib-ul vücuddur, yani varlığı lazımdır.
 • Kıdem;  Allahu Tealanın varlığının başlangıcı yoktur. Allahu Tealanın varlığının evveli de yoktur. Zaman denilen şeyi de Alahu Teala yaratmıştır. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin  Allahu Tealanın  var olmadığı bir zaman düşünülemez, bulunamaz. Allahu Tealanın varlığı  sonradan meydana gelmiş değildir. O'nun varlığı kaimdir, ezelidir.
 • Beka;  Ebediyyet,  Allahu Tealanın varlığının sonu yoktur. Ezeli olanın ebedi olması dsa şarttır, zorunludur. Ne kadar ileri gidilirse gidilsin Allahu Tealanın var olmayacağı bir zaman düşünülemez, bulunamaz.
 • Vahdaniyyet; Allahu Teala tektir ve  eşi benzeri yoktur. Allahu Tealanın Zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, şeriki ve  benzeri kesinlikle yoktur.
 • Muhalefetün Li'l-havadis;  Sonradan yaratılmış hiç bir canlıya, mahlukata, yaratılmışlara asla benzemez. Allahu Teala,  Zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlukun zat ve sıfatlarına kesinlikle benzemez.
 • Kıyam Bi-nefsihi;  Allahu Teala hiç bir şeye hiç bir varlığa hiç bir mekana  muhtaç değildir. Allah Teala başka bir varlığa ve hiç bir mekana ve zamana muhtaç olmadan Zatı ile kaimdir. Allahu Teala Zatı ile kaimdir.  Hiç bir surette mekana muhtaç]]> Sıfatlar Ve Zarflar https://www.sifatlar.com/sifatlar-ve-zarflar.html Fri, 07 Dec 2018 21:45:54 +0000 Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar is Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü ancak bir isimden önce gelirlerse sıfat oldukları anlaşılır. Bir sıfat ile onun belirttiği veya nitelediği bir isim arasına noktalama işareti konursa sıfat sayılmaz. Virgül konursa isim anlamı katmış olur. Birkaç tane sıfat, art arda dizilerek bir ismi niteleyebilir ya da belirtebilir. Bir yerde sıfatın varlığından söz ediliyor ise; mutlaka o yerde sıfat tamlaması da vardır. O sıfatla bir tamlama oluşturulmuştur denilebilir. 
  Zarflar; sıfatların, fiillerin, fiilimsilerin ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını çeşitli yönlerden etkileyen; onları dereceleyen, belirten sözcüklere denir.
   
  Yukarıda sıfatlar ve zarfların tanımlarını ve anlamlarını verdik. Şimdi çeşitlendirmelerini verecek olursak;

  Sıfat Çeşitleri:
  1-Niteleme Sıfatları
  2-Belirtme Sıfatları;
    a-İşaret Sıfatları
    b-Sayı Sıfatları; 4'e ayrılırlar. Bunlar:
  • Kesir sayı sıfatları
  • Üleştirme sıfatları
  • Sıra sayı sıfatları
  • Asıl sayı sıfatları
  Örnekler:
  • Tasasız insanlar (Niteleme sıfatı)
  • Güzel çiçekler (Niteleme sıfatı)
  • O araba (Belirtme sıfatı)
  • Şu ev (Belirtme sıfatı)
  • Bu suali kim cevaplayacak (İşaret sıfatı)
  • Her gün bir saat kitap okurum. (Asıl sayı sıfatı)
  • 65. yıl (Sıra sayı sıfatı)
  • 5'er kişi (Üleştirme sayı sıfatı)
  Anlam Ve Görev Bakımından Zarflar:
  1-Zaman Zarfları
  2-Gösterme Zarfları
  3-Yön Zarfları
  4-Soru Zarfları
  5-Miktar Zarfları
  6-Durum Zarfları; 7'ye ayrılırlar. Bunlar;
  • Sınırlama Zarfları
  • Üleştirme Zarfları
  • Niteleme Zarfları
  • Kesinlik Zarfları
  • Yaklaşıklık Zarfları
  • Olasılık Zarfları
  • Yineleme Zarfları
  ]]>
  Ön Ad Sıfat https://www.sifatlar.com/on-ad-sifat.html Sat, 08 Dec 2018 10:34:02 +0000 Ön ad sıfat, İsimlerin ya da diğer sıfatların önüne geçerek bu varlıkları nitelendiren ya da belirten kelimelerdir. Bu isimlerin önlerine gelerek onları sayı, miktar, nitelik, ya da belgisizlik gibi bakımlardan nitelendirerek bu Ön ad sıfat, İsimlerin ya da diğer sıfatların önüne geçerek bu varlıkları nitelendiren ya da belirten kelimelerdir. Bu isimlerin önlerine gelerek onları sayı, miktar, nitelik, ya da belgisizlik gibi bakımlardan nitelendirerek bu kelimelerin daha anlaşılır olmasına yardımcı olurlar. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları nitelendirir. Bu isimlerin ya da sıfatların anlatımına zenginlik katarak daha anlaşılır olmasına yarar. Bir ismin yanına gelen sıfat çıkarıldığı zaman cümle anlamsız olmaz ya da kelime eksik kalmış olmaz. Sıfatların varlığı her zaman için isme bağlıdır. İsmin olmadığı yerde sıfat olmaz. Bazen de ,sıfatı nitelendirebilir. Fakat bu durumda da isim olur buna da sıfat tamlaması adı verilir. Yani bir sıfat ayrıca ismi nitelendiren sıfatı belirtiyor ya da nitelendiriyor olabilir. Örneğin çok küçük çocuk buradaki küçük kelimesi çocuğu nitelendiren bir sıfattır. Fakat çok kelimesi ise küçüklüğün derecesini anlatır. Yani sıfatı nitelendirmiş olur. 

  Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir 
  • isimlerin önlerine gelerek onları sayı renk biçim şekil nitelik bakımından nitelendirir. Küçük çocuk, yaşlı adam, güzel kadın gibi.
  • Tek başlarına kullanılırsa isim olarak değerlendirilirler. Sarı çiçek, Sarı bir isimdir. 
  • Tek başlarına kullanıldıkları zaman birer isim oldukları için bir ismin alacağı yapım eki çekim eki hal eki iyelik eki ve çoğul eklerini isimden önce gelerek sıfat oldukları zaman alamazlar. 
  • Bir isim ile onu nitelendiren sıfat arasında virgül gibi noktalama işaretleri konulamaz. O kitabı armağan edecek cümlesindeki o sıfat iken O, kitabı armağan edecek kelimesindeki o sıfat değil bir zamir görevindedir ve bir kişiyi anlatır. İlk cümledeki o ise kitabı işaret ederek nitelendirir. 
  • Bir kaç tane arka arkaya gelecek olan sıfat ismi nitelendirebilir. Sıcak, havasız, kötü bir yerdi. Cümlesi örnek olarak verilebilir. 
  • Sıfatın olduğu her yerde bir sıfat tamlaması muhakkak vardır. 
  Ön Ad Sıfat Çeşitleri Nelerdir Sıfatlar kendinden sonra gelen isimleri anlam bakımından ikiye ayrılırken kendi içerisinde de alt dallara ayrılmaktadırlar.   
  • Niteleme Sıfatları, İsimlerin şeklini durumunu biçimini rengini gibi şekillerde nitelendiren sıfat çeşididir. Örneğin sarı çiçek, Güzel kadın gibi nitelendirir. 
  • Belirtme sıfatları, İsimleri sayı soru işaret ya da belli belirsiz bir şekilde belirten sıfat türleridir. Bu adam, bir adam, şuradaki adam, birkaç adam, hangi adam kaçıncı adam gibi sorular sorularak belirtir. Belirtme sıfatları kendi içerisinde de Dörde ayrılmaktadır. Bular sayı, soru, işaret ve belgisiz sıfatlardır. Sayı sıfatı ismi bir sayı ile nitelendirir. Üç gün, beş saat, Bir hafta gibi. Soru sıfatında ismin önüne soru gelerek sıfat oluşur. Hangi sorudan başlayalım cümlesindeki hangi bir soru sıfatıdır. İşaret sıfatı ismi göstererek ifade edilir iken kullanılan bir belirtme sıfatıdır. Bu kitap, o kalem, şu insan gibi. Belgisiz sıfat ise ismi kesin olarak değil belli belirsiz belirten bir sıfattır. 
  ]]>